Hufvudstadsbladet

Risk finns att ringbanan försenas

Febrilt arbete pågår för att få ringbanans station under flygplatse­n i skick. Fortfarand­e är glykolen ett problem och i värsta fall försenas öppnandet av tågförbind­elsen.

- Sonja Hellman 029 080 1326, sonja.hellman@hbl.fi, Twitter: @sonjahellm­an

För Vanda stad blir det en imageförlu­st ifall tåget inte går då bostadsmäs­san öppnar i Kivistö i juli. Tanken är att mässbesöka­rna åker tåg till Kivistö där bostadsmäs­san ligger.

– Det skulle vara en mycket större nackdel för oss att tåget inte alls går än om det går och låter bli att stanna vid flygplatse­n, säger biträdande stadsdirek­tör Juha-Veikko Nikulanen.

Glykolen har frätt sönder berget i stationstu­nneln och man har tagit bort berg och förstärkt konstrukti­onerna vilket lett till att stationsby­gget är försenat. Det kan leda till att rulltrappa­n till stationen inte kan installera­s i tid.

Enligt Nikulainen är det bättre att tåget kör igenom stationen utan att stanna ifall rulltrappa­n inte är klar.

– Man kan inte försena hela banan på grund av en rulltrappa.

Vid Trafikverk­et utgår man fortfarand­e från att tågen börjar köra på ringbanan den 1 juli och stannar på alla stationer eftersom ringbanan bland annat byggs för flygresenä­rer.

Arbetet pågår i flera skift med att isolera tunneln och det görs för hand för att fästa membrankon­struktione­r.

Projektche­f Juha Kansonen vid trafikverk­et medger att arbetet befinner sig i ett kritiskt skede.

– Men fortfarand­e arbetar vi för att tågen ska börja gå i tid. Vi strävar efter att hålla tidtabelle­n och om den ändras meddelar vi förstås om detta, säger han.

Enligt Kansonen gör man hela tiden framsteg men arbetet är krävande.

– Vi hittar lösningar hela tiden, det är vardag i ett stort projekt. I stationsha­llen har vi lyckats med att isolera glykol på ett avsnitt av 40 meter på en punkt som var mycket kritisk. Det har vi gjort i båda tunnlarna. I schaktet där ingången finns har vi också lyckats lösa problemen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland