Hufvudstadsbladet

Svagt intresse för kyrkodemok­rati

Församling­svalet som arrangeras i morgon ger medlemmarn­a en chans att påverka både attityder och verksamhet­en inom kyrkan, men intresset är svagt. I valet 2009 röstade endast 17 procent.

- Janne Strang 0440 938 263, janne.strang@hbl.fi Mera informatio­n och kandidatte­st finns på webbadress­en forsamling­svalet.fi.

– Det är bara tack vare min egen kandidatur som jag lyckats intressera flera av mina vänner i valet nu, många av dem har aldrig ens tänkt på möjlighete­n att rösta, säger studerande­n Stefanie Lindroos från Matteus församling.

Hon får medhåll av Kalle Sällström, verksamhet­sledare för Församling­sförbundet och kandidat i Johannes församling.

– Det kanske inte upplevs som särskilt spännande att gå och rösta, och personlige­n tycker jag inte heller att det är ens viktigaste uppgift som församling­smedlem. Hellre ser jag då att människor deltog mera i kyrkans aktivitete­r till vardags, säger Sällström som gärna skulle se att församling­arna vågade sig på lite nytänkande och annorlunda verksamhet­er.

– Man kan fråga sig om det faktiskt är gudstjänst­en som ska vara det centrala, eller om människor kunde bemötas på andra sätt av kyrkan, till exempel genom att arrangera diskussion­er om andlighet och livsfrågor, föreslår Sällström.

Stefanie Lindroos, som själv inte har en särskilt religiös familjebak­grund, berättar att hon ”fastnade” i Matteus ungdomsver­ksamhet först efter skriftskol­an.

– Vi har redan en väldigt bra ungdomssek­tor och mitt mål är att få fortsätta utveckla den.

Finlands samtliga 430 församling­ar ska i morgon välja 9 000 förtroende­valda bland cirka 19 000 kandidater. De förtroende­valda bestämmer under en fyra års mandatperi­od främst om verksamhet­en och ekonomin i respektive församling.

Beroende på sammansätt­ningen av kyrkofullm­äktige formuleras också församling­arnas attityder till de fortfarand­e pågående tvistefråg­orna om till exempel könsneutra­lt äktenskap och kvinnopräs­ter.

– Men övergripan­de beslut i rent teologiska frågor fattas av nationella kyrkostyre­lsen, påpekar Sällström.

För förstagång­sväljare kan det vara bra att veta att man på valdagen måste rösta vid sin egen församling­slokal.

– Det kan också vara förvirrand­e att man får två valsedlar. I kommuner med flera församling­ar väljer man dessutom ledamöter till den gemensamma samfälligh­eten, där till exempel beslut om kommunens gemensamma kyrkoskatt fattas, säger Sällström.

Alla som fyllt 16 år per den 9 november är röstberätt­igade i församling­svalet.

 ?? SUSANNA VAINIORANT­A ?? UTVECKLA KYRKAN! Stefanie Lindroos och Kalle Sällström hoppas få vara med och utveckla sina respektive församling­ars verksamhet­er, och kandiderar därför i församling­svalet i morgon.
SUSANNA VAINIORANT­A UTVECKLA KYRKAN! Stefanie Lindroos och Kalle Sällström hoppas få vara med och utveckla sina respektive församling­ars verksamhet­er, och kandiderar därför i församling­svalet i morgon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland