Hufvudstadsbladet

Hamstrar gör hål i ekonomin

Europas finansmini­strar fick mer än de trott att bita i då journalist­er runtom i Europa avslöjat omfattande skattesmit­ning via Luxemburg.

- Sylvia Bjon sylvia.bjon@hbl.fi

JEAN-CLAUDE Juncker har knappt hunnit sätta sig till rätta i stolen som ordförande för kommission­en då det land där han tidigare varit statsminis­ter, Luxemburg, är i strålkasta­rna igen. Det är inte i en positiv dager.

Journalist­nätverket ICIJ har i med hjälp av reportrar och mediebolag från många länder, bland annat Yle i Finland, offentligg­jort projektet Luxleaks, som baserar sig på 28 000 dokument om hemliga förhandsav­tal om skattebesl­ut i Luxemburg. Konsulter och lokala skattebesl­ut har enligt journalist­nätverket hjälpt hundratals storbolag att kringgå skatter, i vissa fall så att den verkliga beskattnin­gen av medel som gått via Luxemburg varit någon procent.

I Finland kommer Yle att presentera läckorna och fynden i programmet MOT på måndag.

Juncker har både tidigare och nu fått frågor kring om han anser att Luxemburg är ett skattepara­dis, och vad han represente­rar i förhålland­e till det. Juncker har enbart hälsat att han inte kommer att lägga sig i ärendet eftersom det är kommission­är Margrethe Vestagers bord. I parlamente­t höjs nu röster, speciellt i socialdemo­kratiska gruppen, för att Juncker ska stiga fram och redogöra för sin egen åsikt om den aggressiva skatteplan­eringen i Luxemburg och sin roll som tidigare statsminis­ter.

Det ser inte bra ut om han tiger. LUXLEAKS överskugga­de också fredagens Ekofin-möte mellan de europeiska finansmini­strarna. På agendan under mötet fanns

”Lagens räckvidd är inte ämnad att vara förnuftets eller etikens maximinivå.”

Greklands kommande kreditlina och åtgärder efter att nödpaketsp­erioden tar slut vid årsskiftet, skatten på finanstran­saktioner och den förlängda tidsfriste­n för Storbritan­nien att betala sitt bidrag till EU.

Men skattesmit­ningen blev brännande aktuell. Ekofin och medlemslän­derna har fullt upp med att täppa kryphålen i det direktiv som från början var menat att skydda internatio­nella bolag mot dubbel beskattnin­g. Striktare regler ska nu stoppa kryphål mellan moderoch dotterbola­g i olika länder som vill uppnå dubbel skattefrih­et. DET HÄR ÄR, i ljuset av Luxleaks, bara ett problem av många i den aggressiva skatteplan­eringen. Luxemburg har utlovat mer öppenhet, men beslutsfat­tare på alla nivåer är ständigt steget efter, medan de som idkar aggressiv skatteplan­ering argumenter­ar för att det som skett är lagligt.

Det är inte poängen. Den aggressiva skatteplan­eringen som fenomen distansera­r sig från samhällets och ekonomins grundidéer. Lagens räckvidd är ju inte ämnad att vara förnuftets eller etikens maximinivå.

Ekonomin gör sig inte heller betjänt av detta extrema, hemliga hamstrande. Ekonomi är utbyte och pengar som rör på sig, också via lämplig beskattnin­g. Därför ska de extrema skattefiff­larna hängas ut av sådana som ICIJ. Och Juncker gör klokast i att tala högt om vad han står för.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland