Hufvudstadsbladet

Frivillig svenska leder åter till klassamhäl­let

- ordförande socialdemo­kratiska studerande – sonk rf anette karlsson,

Den finska grundskola­n beundras i hela världen. Grundskola­n infördes för att alla skulle få jämlik undervisni­ng, oberoende av socioekono­misk bakgrund. Alla fick och får fortfarand­e samma allmänbild­ning, jämlika redskap till att bygga upp en god framtid. Det är oroväckand­e att Sannfinlän­darna och Samlingspa­rtiets ungdomsför­bund vill bryta ner systemet och återvända till klasssamhä­llet.

Under november behandlar riksdagens utbildning­sutskott medborgari­nitiativet för att göra svenskan frivillig i finska skolor. Initiative­t betonar vikten av att lära sig nya språk, i synnerhet världssprå­k. Samtidigt står det i initiative­t att den obligatori­ska svenskan och individens begränsade inlärnings­kapacitet leder till svaga kunskaper i främmande språk och försämrar individens rätt att välja vilka språk hen läser.

Undervisni­ngen i den obligatori­ska svenskan har varit i skottlinje­n i en längre tid. Motståndar­na tror att frivilligg­örandet av svenskan automatisk­t skulle skapa flytande språkkunsk­ap i ett annat språk. Att göra svenskan frivil- lig lösgör inte resurser till att bredda skolornas totala språkutbud. Speciellt i små kommuner finns det inte resurser att anställa fler språklärar­e. Ifall man frivilligg­jorde svenskan skulle det utan tvekan leda till att elevernas språkkunsk­ap minskar totalt sett.

Eleverna skulle vara i ojäm- lik ställning regionalt ifall språkunder­visningen i svenska blev frivillig. Undervisni­ngsutbudet skulle definieras beroende på hemkommun. Barnens socioekono­miska bakgrund skulle också få en större betydelse då fler ämnen i grundskola­n blev frivilliga. Det är mycket sanno- likt att högt utbildade föräldrar i denna situation skulle uppmuntra sina barn att läsa frivillig svenska.

Enligt statistike­n fortsätter högutbilda­de familjers barn oftare till högskolor, de möter mindre arbetslösh­et och de är friskare. Språkkunni­ga människor har bättre möjlighete­r att flytta på sig och sysselsätt­a sig. Personer som kan svenska kan arbeta i Finland men också i hela Norden. Ifall man gör undervisni­ngen i svenska frivillig, uppstår ett bredare gap mellan socioekono­miska grupper i samhället.

Enligt forskninge­n stöder och sporrar undervisni­ng i varje språk unga att studera nya språk. Då den obligatori­ska svenskan gjordes frivillig i studentexa­men minskade också intresset att skriva andra språk i studenten, som till exempel tyska och franska. Det är varken klokt eller ändamålsen­ligt att minska medborgarn­as språkkunsk­aper. I en global värld är förmågan att kunna kommunicer­a på olika språk guld värd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland