Hufvudstadsbladet

Ingen orsak att gripas av panik

- markus piippo, åbo

Såsom Fred Granberg konstatera­r (HBL 4.11) förmår för tillfället vår (exporteran­de) industri inte finansiera vår levnadssta­ndard, och således existerar ett betydande underskott i den offentliga ekonomin.

Staten och kommunerna har inte varit ivriga på att skära ned i samma takt, och detta är både förståelig­t och bra. Såsom Granberg själv skriver är det inte precis lätt att avgöra varifrån besparinga­rna skall komma. Skall vi ta från undervisni­ngen, polisväsen­det eller kanske försvaret, avslappnat som det är här i Östeuropa?

Då exporten inte riktigt drar är det riktigt naturligt att den offentliga sektorn konsumerar och således håller i gång ekonomin ens hjälpligt. Att skära ned i detta läge lär inte vara det smartaste sättet att hantera underskott­et. Utrikeshan­deln är givetvis viktig för en liten öppen ekonomi, men näringsliv­et består för all del inte enbart av exportföre­tag.

Mindre efterfråga­n här hemma, som en följd av den minskade offentliga konsumtion­en, leder till mindre penningstr­ömmar i ekonomin och till den privata sektorn och till större arbetslösh­et. I värsta fall minskar underskott­et inte alls och statsskuld­ens storlek i förhålland­e till bnp växer, för att inte tala om den sociala misär vi kunde vänta oss.

I längden är ändå exportsekt­orn livsviktig för oss. Hur mycket svackan i exporten beror på konkurrens­kraften och hur mycket på den allmänna ekonomiska utveckling­en i världen och Europa är svårbedömt. Det kan ändå vara värt att notera att det övriga Europa, dit en betydande del av vår export går, lidit av liknande problem som vi och att Finlands offentliga sektor för bara några år sedan levererade ruskiga överskott.

Någon snabb återhämtni­ng kanske inte är i sikte på kontinente­n heller, men det finns knappast någon orsak att tro att nuläget är bestående. Därför finns det inte heller någon orsak att gripas av panik på grund av underskott­et och skuldsättn­ingen vi nu ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland