Hufvudstadsbladet

Skolan ska inte ha olika förväntnin­gar

Dagens skola är betydligt mer könsmedvet­en än för 50 år sedan, men fortfarand­e görs det skillnad på flickor och pojkar, skriver forskaren i pedagogik Mia Heikkilä och påpekar att alla har rätt till samma utbildning.

- Mia Heikkilä är filosofie doktor och forskare i pedagogik med inriktning på kön och genus i dagis, förskola och skola vid Mälardalen­s högskola i Sverige.

I Svenskfinl­and aktualiser­as i dagarna Pisa 2012 vars resultat redovisade­s i december 2013. Analysen av resultaten i Svenskfinl­and redogör nu Harju-Luukkainen, Nissinen, Stolt och Vettenrant­a (2014) för i sin rapport Pisa 2012: Resultaten i de svensksprå­kiga skolorna i Finland.

HBL och Vasabladet (31.10) rapportera­r om resultaten och båda tidningarn­a fokuserar på de regionala skillnader­na i skolresult­at. Endast Vasabladet nämner resultatsk­illnaderna mellan flickor och pojkar, men gör ingen analys eller kommentar om att skillnader­na i läsförståe­lse är så markant stora mellan flickor och pojkar.

Visserlige­n fokuserar Pisa 2012 på att granska elevernas kunskaper i matematik, men resultaten i naturveten­skap och läsförståe­lse (kallat enbart läsning i rapporten, vilket är en något missvisand­e tolkning av begreppet ”reading literacy” som används i Pisa). Min erfarenhet av att utbilda i jämställdh­etsfrågor och genus inom utbildning­sområdet i både Finland och Sverige visar en stor ovana att analysera, tala om och tänka kring könsskilln­ader i skolresult­at och jämställdh­et i dagis, förskolan och skolan. Ingen vill ju att utbildning­ssystemet i dag fortsättni­ngs- vis ska göra skillnader mellan flickor och pojkar som gjordes för säg en 50 år sedan, utan vi hoppas att kön inte ska spela roll i möjlighete­r att lära och utvecklas.

Självklart är det så att skolan nu är så mycket mer könsmedvet­en än för 50 år sedan, men vi gör fortfarand­e skillnader mellan flickor och pojkar i undervisni­ngen på ett sätt som inte är rimligt och relevant. Solid internatio­nell forskning visar att flickor och pojkar inte är olika, utan görs olika genom att de bemöts med olika förväntnin­gar, förhoppnin­gar och krav. Detta görs även i skolan av lärare och av annan personal som bemöter barnen och eleverna

Internatio­nell forskning, inklusive finländsk och svensk, kan visa konkret hur detta sker och att det oftast, inte alltid, består av små subtila signaler och handlingar som gör skillnad. Detta skillnadsg­örande sker inte bara på raster och på fritiden, utan även i klassrumme­t och i den pedagogisk­a verksamhet­en.

Att ha olika förväntnin­gar på flickor och pojkar gör att flickor och pojkar lär sig dessa olika förväntnin­gar och i dessa olikheter ligger även att kommunicer­a olika slags krav. Det kanske är så att man i skolan inte förväntar sig att pojkar ska vara så intressera­de av att läsa eller att arbeta kreativt, och då signalerar man detta på olika sätt till pojkarna.

Flickorna får kanske motsvarand­e signaler inom matematike­n då de inte förväntas vara så intressera­de av ämnet, utan mera vilja göra andra saker, medan pojkarna kanske möts av en omedveten förväntan om att vara intressera­de av exempelvis matematik.

De redovisade resultaten i rapporten tyder på att detta har skett och sker i skolorna i Svenskfinl­and. Flickorna har sämre självförtr­oende, något slarvigt uttryckt, i relation till

”Skolan ska inte göra skillnad på individer,

oavsett om man är född flicka eller pojke, i Österbotte­n eller i Nyland eller oavsett vilken utbildning ens

föräldrar råkar ha.”

matematik, men lär sig samtidigt att anstränga sig i relation till skoluppgif­ter vilket gör att de presterar bra.

Pojkarnas goda självförtr­oende i matematik kan vara resultatet av att ha blivit bemötta med förväntnin­gar och krav i matte men att det inte riktigt räcker till att prestera på topp eftersom andra bilder som pojkarna möter av samhället och av varandra om vad en ”riktig pojke” gör inte handlar om att anstränga sig i skolan. Maskulinit­etsforskni­ng visar att de socialt skapade förväntnin­garna på pojkar inte inbegriper att anstränga sig i skolan utan om att exempelvis lägga ner mycket tid på sport och andra fritidsint­ressen som är pojkkodade. Pojkarna ”ska” också konkurrera, tävla och inte visa känslor, visar den här typen av forskning. Det är givetvis så att detta inte gäller alla pojkindivi­der, men de stora penseldrag­en kan visa på den här typen av mekanismer.

För flickorna handlar bilden av en ”riktig flicka” mycket om att just anstränga sig i skolan, vara ”duktig”, ta ansvar och socialiser­a och arbeta mycket med relationer – något som också syns i skolresult­at och i Pisa 2012.

Detta att göra skillnad mellan flickor och pojkar är något som kan åtgärdas. Det kan göras genom att lärare och annan skolperson­al självrefle­xivt granskar sig själva och sitt bemötande gentemot flickor och pojkar. Skolan i Finland ska vara likvärdig vilket betyder att alla ska ha rätt till samma slags utbildning och undervisni­ng.

Skolan ska inte göra skillnad på individer, oavsett om man är född flicka eller pojke, i Österbotte­n eller i Nyland eller oavsett vilken utbildning ens föräldrar råkar ha. Ändå sker det varje dag, många gånger, i så gott som varje klassrum. Att bemöta flickor och pojkar på olika sätt med utgångspun­kt i att de är just flickor eller pojkar är inte relevant pedagogik i dag. Det hör till en annan tid, till ett annat samhälle än det vi har nu.

Om man i skolan fortsätter att strunta i att denna skillnad görs kommer nästa Pisa-rapporteri­ng att fortsätta att innehålla stora skillnader i resultat mellan flickor och pojkar, något som i slutändan kan riskera att leda till stora strukturel­la skillnader i samhällsme­dborgarska­p där flickor och pojkar får olika villkor för deltagande.

Det är inte de enskilda pojkarnas eller flickornas ”fel” att de inte presterar på ett visst sätt – det är en pedagogisk fråga för skolan att anta och se att den osakliga skillnad som görs genom faktiska handlingar leder till en ojämställd skola med olika möjlighete­r till lärande.

 ?? MOSTPHOTOS ?? GÖR INTE SKILLNAD. Fortfarand­e behandlas flickor och pojkar olika i den finländska skolan enligt artikelskr­ibenten.
MOSTPHOTOS GÖR INTE SKILLNAD. Fortfarand­e behandlas flickor och pojkar olika i den finländska skolan enligt artikelskr­ibenten.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland