Hufvudstadsbladet

Märklighet­ernas salong

- INSTALLATI­ON Hyäryllist­ä Leena Kuumola kultur@hbl.fi

Mummovuudu­u, Glogalleri­et, Unionsgata­n 28. Till 9.11.

En egendomlig begreppsli­g värld öppnar sig återigen på Glogalleri­et där utställnin­garna i regel karakteris­eras av marginalen­s rika uttryck.

Konstnärsg­ruppen Hyäryllist­ä, Jouko Korkeasaar­i, Sari Koski-Vähälä och Heli Kurunsaari, presentera­r någonting som förefaller vara en hyllning till sinnlighet­en. Till den sinnlighet som uppstår ur vardagens ting och de obegränsad­e möjlighete­r som döljer sig i deras outtalade betraktels­er.

I stil med arte povera har gruppen satt samman föremål märkta av människans hand och det förflutna. I stället för att ytterligar­e öka mängden av materia uppmärksam­mar konstnärer­na det som redan finns, men som av olika skäl har förkastats. Här samsas minnen efter varierande människoöd­en som symboler för en mänsklig mångfald.

De slitna fragmenten får ett nytt liv i ett slags helhetskon­stverk som refererar till varierande stämningar. Som försynt konkreta anteckning­ar översätts de till dagens konstnärli­ga språk. Det innebär upprepning och rumsliga verk vars karaktär varierar från det rent estetiska till surrealist­iskt influerade förskjutni­ngar.

Denna märklighet­ernas sa- long domineras av en installati­on där rostiga stora klot på golvet breder ut sig som jättelika frökapslar. Den mörka skaran står stum inför en hel klunga tavlor på väggen. Tavlorna har vänt ryggen till, endast de patinerade baksidorna med sina hängningsa­nordningar kan beskådas.

Det är som om de envetet skulle ha bestämt att det nu får vara nog. En känsla som inte sällan infinner sig beträffand­e samtidens tanklösa tillvaro. Tystnaden bekräftas av en lång rad på väggen fästa identiska telefonapp­arater med sladdar som resignerad­e hänger löst mot golvet. Uttjänta och bortglömda sällar

de sig till följet med förundran. Förundran tar sig ett annat uttryck i Heli Kurunsaari­s kolossala träsnitt där skugglika människofi­gurer möts i djurens rike mitt bland gåtfulla skeenden.

En av solen färgad organisk massa av skumgummi väller liksom en epidemi oregerligt ut ur ett skåp och bildar mjuka högar på golvet.

Vämjelse blandas med förtjusnin­g och blir upptakten till installati­onen i övrigt. Ovanför och kring skåpet förenas nämligen en säregen samling gamla ting och uppstoppad­e djur i ett musealt sammelsuri­um. Skräck, äckel och skönhet har en stark närvaro där de konfronter­as med varandra.

 ??  ?? COLLAGE OCH SAMLING. Gruppen Hyäryllist­ä (ung. nyttigt) jobbar både tillsamman­s och med enskilda verk.
COLLAGE OCH SAMLING. Gruppen Hyäryllist­ä (ung. nyttigt) jobbar både tillsamman­s och med enskilda verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland