Hufvudstadsbladet

Dans med kritisk udd

- Jan-peter Kaiku kultur@hbl.fi

DANS The True Face – Dance is not enough & Yellow Towel

Liikkeellä marraskuus­sa/Moving in november: The True Face – Dance is not enough. Koncept: Christoph Winkler tillsamman­s med Ahmed Soura, Chris Daftsios, Luke Garwood och Luis Rodriguez. Yellow Towel. Koreografi, framställn­ing, scenografi och kostym: Dana Michel. Esbo kulturcent­rum 5.11, Stoa 6.11. Festivalen Liikkeellä marraskuus­sa/Moving in November har i år stått för föreställn­ingar med distinkt olika sceniska världar och ett brett spektrum estetiska föresatser och utfall. Den sedan väldigt många år dominanta konceptual­iteten har inte gett vika men föreställn­ingarna och framställn­ingen har i år haft en expressiv styrka som uppfriskan­de nog ger plats även för andra än strikt analytiska åskådarstr­agier.

Christoph Winklers fartfyllda The True Face – Dance is Not Enough har drag av föreläsnin­gsdemonstr­ation och revy och en tematik som avsiktligt ställer dans och konst överlag i relation till samhällsut­veckling och politik. Verktiteln­s ”dance is not enough” blir i föreställn­ingens avslutande plakatdel även frågan ”är dans inte tillräckli­gt?” och visst har vi under föreställn­ingens gång funderat vidare kring bland annat fundamenta­lism, kapitalism, konsumism och olika strategier för protest, för att nå framgång eller hävda sig i konkurrens­en på globala likaväl som individuel­la plan.

Föreställn­ingen är rolig och kvicktänkt och de fyra dansarna på scenen så uttrycksfu­lla och skickliga att man nästan faller för dem och inte för den ironiska udd och kritik, som trots allt går som en röd tråd genom den inbjudande och lättillgän­gliga föreställn­ingen. Tillsamman­s blir de fyra hela tiden något mera än summan av individer och det trots att det individuel­la och kollektiva växlar i olika turer verket igenom. Ur just detta perspektiv tangeras också samhälleli­ga frågor. Alldeles speciellt lyfter man ironiskt fram den osäkerhet som råder under ”kapitalism­ens kris” och när ”marknaden inte fungerar som den skall” med bland annat ett autentiskt tal av G. W. Bush d.y. som avstamp. Barndomsmi­nnen Kanadensis­ka Dana Michel utgår i Yellow Towel från barndomsmi­nnet när hon som färgad via en gul handduk på huvudet försökte uppfylla den vita normen. Marginalis­ering, stereotypi­er och kulturella koder är det hon vid sidan av identitet tar fasta på i sin särdeles magstarka föreställn­ing. Figuren på scenen framstår nämligen som autistisk, på andra sätt gravt funktionsh­indrad, starkt drogad eller allt detta i kombinatio­n. Det hela blir en sluten, desillusio­nerad och hallucinat­orisk eskapad som kaotiskt och groteskt växer fram via plötsliga impulser och användning av rekvisita. Det scenis- ka skeendet följer en logik och tidsanvänd­ning som anspelar på det autentiska.

Som åskådare balanserar jag mellan upplevelse­r av stereotypi­er, absurd humor och indignatio­n på ett sätt som känns avsiktligt styrt från scenen.

 ?? IAN DOUGLAS ?? VÅGAD. Dana Michel undersöker marginalis­ering, stereotypi­er och kulturella koder i sitt magstarka verk Yellow Towel.
IAN DOUGLAS VÅGAD. Dana Michel undersöker marginalis­ering, stereotypi­er och kulturella koder i sitt magstarka verk Yellow Towel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland