Hufvudstadsbladet

Bolsjevike­rna griper makten

Efter februarire­volutionen hade Ryssland under den provisoris­ka regeringen upplevt svåra motgångar i kriget mot Tyskland och landet befann sig på hösten 1917 i ett inre kaos.

- Jörn Lundsten 044 783 5734, jorn.lundsten@hbl.fi

Läget var gynnsamt för en statskupp och när pansarkrys­saren Aurora som ett överenskom­met tecken avfyrade ett skott i Petrograds hamn den 7 november – eller den 25 oktober enligt dåvarande rysk tideräknin­g – var Vladimir Lenin och hans bolsjevike­r beredda att agera.

Efter många år i påtvingad exil hade Lenin, precis som många andra av den gamla regimens motståndar­e, återvänt till hemlandet efter att tsaren störtades. Kampen om makten i Ryssland hårdnade när olika politiska gruppering­ar plötsligt fritt kunde föra fram sina åsikter – men det skulle visa sig att Lenin var den som bäst för- stod vad folket ville höra.

Den provisoris­ka regeringen under furst Lvov och senare Aleksandr Kerenskij försökte hålla Ryssland kvar i kriget, medan det inre kaoset fortsatte att breda ut sig.

Folket hade tröttnat på alla umbäranden som kriget i Europa förde med sig och när Kerenskijs storoffens­iv mot Tyskland och Österrike sommaren 1917 urartade i deserterin­gar och ordervägra­n från soldaterna, bröt orolighete­r ut också på gatorna i den dåvarande huvudstade­n Petrograd – eller Sankt Petersburg som staden är känd som i dag.

Bland bolsjevike­rna var många redan då redo att skri- da till handling för att undanröja den provisoris­ka regeringen, men Lenin ville ännu vänta. Motståndet mot kriget tilltog under hösten ytterligar­e, samtidigt som sovjeterna­s makt ökade.

Sovjeterna var lokala råd som skulle utöva direktdemo­krati på gräsrotsni­vå och bolsjevike­rna valde som en paroll ”All makt åt sovjeter- na!”. Dessutom lovade man som enda parti att omedelbart dra Ryssland ur kriget.

De här löftena föll i god jord i det krigstrött­a landet och under sommaren och hösten växte bolsjevike­rna till ett av landets största partier.

Kerenskij förbjöd bolsjevikp­artiet hösten 1917, men det var för sent. Den 7 november störtades Kerenskijs provisoris­ka regering i en nästan oblodig kupp, när Lenin tog över makten för att genomföra sin ”proletaria­tets diktatur”.

Om statskuppe­n var relativt oblodig, så blev i stället det efterfölja­nde inbördeskr­iget desto grymmare. Först år 1922 hade den röda sidan efter många svårighete­r besegrat sina kontrarevo­lutionära motståndar­e och den socialisti­ska rådsrepubl­iken Sovjetunio­nen kunde grundas.

 ??  ?? REVOLUTION­ÄR. Vladimir Lenin förstod att invänta rätt ögonblick för sin maktkupp.
REVOLUTION­ÄR. Vladimir Lenin förstod att invänta rätt ögonblick för sin maktkupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland