Hufvudstadsbladet

Svenska ÖB vill jaga ubåt med Finland

Det svenska försvarets överbefälh­avare Sverker Göranson säger till Expressen att Sverige och Finland grundar en gemensam marin försvarsle­dning 2023. Försvarsmi­nister Carl Haglund är försiktig i sin kommentar till utspelet.

- HBL-FNB

ÖB Sverker Göranson säger i intervjun med Expressen att en gemensamma svensk-finska försvarsst­yrkan ska vara på plats 2023, och att också andra länder välkomnas med i samarbetet. Ledningen för försvarsst­yrkan är tänkt att vara gemensam.

Expressen skriver att försvarssa­marbetet i praktiken betyder att Finland och Sverige hjälper varandra vid insatser som den i Stockholms skärgård i oktober.

– Vi bygger nu förutsättn­ingar för att kunna träna och agera tillsamman­s, och i vissa delar kan vi göra det redan i dag, säger Göranson till tidningen.

Fortfarand­e finns det dock en del juridiska utmaningar, som var finska marinstrid­skrafter ska bunkra om de assisterar vid en insats i Sverige.

I intervjun frågar Expressen också om man kan se samarbetet som en ”lightvaria­nt” av Nato.

– Jo, men den slutsatsen får du stå för, är Göransons svar till reportern.

ÖB säger också att det kan bli aktuellt med fler länder i samarbetet och att man får ta det stegvis. Haglund: Rapport i vinter Finlands försvarsmi­nister Carl Haglund (SFP) kommentera­de intervjun genom en av sina medarbetar­e på lördagen.

– Det är fint att Sveriges överbefälh­avare har en ambitiös vision för samarbetet mellan länderna. Tiden får visa var vi landar. Nu går vi vidare ett steg i taget och i vinter presentera­r vi en rapport om det fördjupade samarbetet, skriver Haglund i kommentare­n.

En sammanslag­ning av den mari- na försvarsle­dningen har inte slagits fast, åtminstone inte i några officiella papper. Det här bekräftar både Haglunds medarbetar­e och en representa­nt för Försvarsma­kten för FNB. Ingen regelrätt försvarsal­lians Efter nyheten om det planerade gemensamma försvarsle­dningen skriver Svenska Dagbladet att samarbetet inte betyder att länderna tar ett steg mot en ny typ av försvarsal­lians vid sidan av Nato.

– Det här är inte en styrka som man kan se och ta på, utan det handlar om att finska och svenska marinen fördjupar sitt samarbete och kanske gör gemensamma försvarspl­aner utifrån insikten att smäller det för en så smäller det för den andra, säger Johan Eellend, som är säkerhetsp­olitisk analytiker vid Totalförsv­arets forsknings­institut i Sverige.

Enligt Eellend kommer man till exempel inte att ha gemensamma flottiljer, utan det handlar om en stab med finska och svenska officerare.

Den svenska överbefälh­avaren har redan 2013 förespråka­t ett ökat försvarssa­marbete med Finland och Norge.

Finland och Sverige har redan tidigare informerat om intensifie­rat försvarssa­marbete, också i fall av territoria­lkränkning­ar. Samarbetet tas också upp i den finska krishanter­ingsrappor­ten som lämnades in till utrikesmin­ister Erkki Tuomioja (SDP) förra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland