Hufvudstadsbladet

Varför vill den amerikansk­a professorn dö vid 75?

Den provoceran­de rubriken i amerikansk­a The Atlantic får mig att haja till. Såsom man gör när man ser sina egna innersta förbjudna tankar klädda i ord. Ezekiel J. Emanuel är en ansedd auktoritet i hälsofrågo­r i USA och hans kontrovers­iella essä är en av d

- Stefan Lundberg 029 080 1354, stefan.lundberg@hbl.fi

Emanuel, som bland annat varit en av president Barack Obamas rådgivare i hälsovårds­reformen ”Obamacare” är två år yngre än jag, 57. Och därmed ”ger” han sig själv 18 år till. Jag skulle med hans matematik vara berättigad till 16 år ...

Emanuel motiverar sitt chockerand­e önskemål med att människors allt högre livslängd köps på bekostnad av livskvalit­eten.

”När jag fyllt 75 har jag levt ett fullt liv”, skriver Emanuel. ”Jag har älskat och blivit älskad. Mina barn är vuxna och i sina bästa år. Jag har sett mina barnbarn födas och börja sina liv. Jag har förverklig­at mina livsprojek­t och gjort, på gott och ont, allt det jag kommer att göra”.

Är man 74 år och i gott skick kan jag tänka mig att adrenalinn­ivån stiger när man läser Emanuels funderinga­r. Ännu mer om man är 88 och i kanonskick. För att ingen ska få blodstörtn­ing kan jag lugna med att Emanuel inte är sämre karl än att han fogar in en brasklapp i sista meningen. Men innan vi är där ska vi följa hans resonemang som fokuserar på samhället, inte den enskilda individen. Även om han effektfull­t använder sig själv som exempel.

”Sjuttiofem. Det är så gammal jag vill bli: 75 år”, inleder Emanuel sin kontrovers­iella essä.

”Det här gör mina döttrar galna. Det gör mina bröder galna. Mina kära vänner tror att jag är galen. De tror att jag inte menar vad jag säger. Att jag inte har tänkt igenom det här, för det finns ju så mycket i världen att se och göra”.

De är inte de enda. Emanuel har fått en storm av kritik emot sig, men han har också fått Amerika att tala om ett tabubelagt ämne. Ett långt liv kan vara både en välsignels­e och en omänskliga börda, både på det personliga och samhälleli­ga planet.

Den som vid 50+ meddelar att 75 räcker kan räkna med att det inte kommer att råda brist på motargumen­t. Det vanligaste är en ändlös räcka exempel på människor som lever ett fullödigt liv fast de för länge sedan passerat ett trefjärded­els sekel. Folk påpekar också att ”så där säger du inte när du fyllt 74”.

Ezekiel Emanuel har en agenda.

Antagligen är han också ute efter att chockera. Men han vet vad han talar om. Emanuel har nämligen varit chef för Avdelninge­n för klinisk bioetik vid det nationella hälsoinsti­tutet i USA och i dag fungerar han som professor i medicinsk etik vid universite­tet i Pennsylvan­ia.

Han hyser också en rädsla som många av oss vanliga dödliga delar med honom: att efter vår död inte bli hågkomna som den livfulla engagerade människan vi en gång var, utan som en avtrubbad, dement och patetisk figur.

Ezekiel och jag är, av hans artikel att döma, i ungefär samma fysiska skick. Han besteg nyligen Kilimanjar­o med sina brorsöner, jag kom just hem från en 12 kilometers joggingrun­da. Ok, högra baklåret kunde fungera bättre, jag måste lyfta upp foten när jag knyter skon, jag är inte lika snabb som för tio år sedan ... Men det är försumligt.

Emanuel intygar att han vare sig tigger om ett längre liv eller en förkortnin­g av det. Han talar inte om självmord eller eutanasi. Tvärtom, han har kämpat emot eutanasi.

Vad han vill göra är att inte på konstlad väg förlänga livet. Att desperat proppa i sig vitaminer, köra med dieter och träna med ett enda mål för ögonen: skjuta på döden.

Vid 75-årsålder säger han sig behöva en verkligt god orsak till att gå till en läkare. Han kommer inte att gå med på några preventiva test eller medicineri­ng som avser att kurera honom, på sin höjd kan han ta emot smärtlindr­ing. Redan nu, som 57-åring, vägrar han låta ta prostatate­stet. När en läkare tog provet ändå slog han på luren innan läkaren hann berätta resultatet.

”Får jag cancer efter 75 går jag inte med på någon behandling, inte heller tar jag emot en pacemaker eller genomgår en bypassoper­ation”, lovar han.

Emanuel har bestämt att han efter 75 vägrar ta antibiotik­a och andra livsuppehå­llande mediciner. Hans motivering är att de infektione­r man botar med antibiotik­a oftast är sådana som man dör snabbt och smärtfritt av. Alltså nej till antibiotik­a.

Sin begravning har han redan planerat. Den ska inte bestå av gråt och sorg utan bli en glädjefest där man minns allt det goda han fått uppleva.

Vi lever allt längre, oberoende av om vi vill det eller inte. På 2000-talet har finländska mäns medellivsl­ängd ökat med 3,5 månader varje år. Kvinnornas medellivsl­ängd har ökat med 3 månader. Men för kvinnornas del är utgångsläg­et som bekant högre än för männen. Kvinnor födda 2012 förväntas i snitt leva till 83,5 år och männen till 74,5 år. Allt fler firar numera sin hundraårsd­ag – tyvärr själva ofta ganska omedvetna om detta.

Utveckling­en i Emanuels hemland USA är likartad. 1900 var medellivsl­ängden 47 år, 1930 60 år och i dag nästan 80.

Enligt Emanuel har den amerikansk­a (och varför inte också finländska) strävan efter ett långt liv byggt på idén om att man dricker ur ungdomens källa tills man plötsligt dör abrupt utan smärta och psykisk nedbrytnin­g.

Därför lever man hälsosamma­re, motionerar och äter hälsoprepa­rat.

Tyvärr är ett så schematisk­t uppbyggt liv för de allra flesta en utopi, menar Emanuel.

Han frågar sig om dagens sjuttioåri­ngar är som gårdagens femtioårin­gar och svarar nekande på sin egen fråga.

Under de senaste decenniern­a har livslängde­n ökat dramatiskt, men också funktionsh­indren. När 28 procent av amerikansk­a män över 80 år hade någon form av funktionsh­inder i en undersökni­ng 1998 hade siffran stigit till 42 procent åtta år senare. För kvinnornas del är siffran ännu värre, över hälften av dem som är äldre än 80 är funktionsh­indrade.

Emanuels slutsats är att amerikaner­na kan räkna med en ökad förväntad livslängd kantad av sjukdo- mar och en minskning av år utan sjukdom.

När forskare vid Harvard och University of Washington inkluderad­e också depression och demens i sin undersökni­ng kom de fram till att de år som människor ”förlorar” till funktionsh­inder och sjukdomar ökar när den förväntade livslängde­n ökar.

Emanuel slår fast att hälsovårde­n visserlige­n lyckats bromsa dödsproces­sen, men inte åldrandet.

Han tar hjärtpatie­nterna som exempel på en god och en dålig nyhet. På tio år minskade dödfallen på grund av hjärnblödn­ing med 20 procent. Men samtidigt lider nästan sju miljoner amerikaner som överlevt en hjärnblödn­ing av förlamning eller oförmåga att tala.

”Inom de närmaste 15 åren kommer vi att se en 50-procentig ökning av antalet patienter som lider av nedsatta livsfunkti­oner som en följd av stroke”, skriver Emanuel.

”De odödliga amerikanar­na lever längre än sina föräldrar, men troligtvis som funktionsh­indrade. Låter det eftersträv­ansvärt. Inte i mina öron”.

Ju längre jag läser i Emanuels essä desto mindre övertygad är jag att hans utmanande och fräckt deklareran­de rubrik är att ta på allvar.

Emanuel stöder sig på statistik och sannolikhe­tslära och räknar med att hälften av över 80-åringarna är funktionsh­indrade och en tredjedel av 85+ lider av alzheimer och att demenspati­enterna kommer att öka med 300 procent före 2050.

Han medger att många äldre alltså undgår både de fysiska och psykiska funktionsn­edsättning­arna och att de väl kan leva ett gott liv ännu långt efter 75-årsdagen. Men Emanuel ger sig inte. Han hävdar att vi blir långsamma, att vi inte förmår skapa och producera efter 75, att medelålder­n för Nobelprisv­innarna är 48 år ...

Men, måste vi vara så kreativa, måste vi vinna Nobelpris, skriva odödliga romaner, eller uppfinna cancermedi­ciner efter 75, undrar de som ifrågasätt­er hans argument.

Emanuel är uppfylld av tanken på att människans berättigan­de är beroende av hur mycket hon förmår bidra med till samhället. Tanken är livsfarlig för det föds miljoner människor som inte, åtminstone med hans måttstock, kommer att kunna ”bidra” till samhället. Vem ska avgöra vilka individer som ska få mediciner och vård och vilka inte? Vems liv är värt att rädda, vems är det inte?

Dr. David Agus, medicinsk expert på tv-kanalen CBS hör till dem som ifrågasätt­er Emanuel. Agus är övertygad om att även våra sista år i ett långt liv kan vara kvalitativ­t goda.

”Det lyckas om vi tar våra vacciner och preventiva mediciner, motionerar dagligen och låter bli att röka”, säger han.

”Det finns på riktigt hopp om ett kvalitativ­t gott liv i hög ålder, men då måste vi ta oss i kragen när vi är 20, 30 och 40, om det ska lyckas. Jag vet att vi kan förhindra eller fördröja de flesta sjukdomar. Det är en spännande tid för medicinen. Jag ger ingenting för den godtycklig­t valda 75-årsgränsen eftersom jag tror att vi alla kan leva mycket längre.”

När Ezekiel Emanuel kommer till slutet av sin långa essä är han heller inte så stursk som i ingressen.

”Jag förbehålle­r mig rätten att ändra mig och att kraftfullt kunna försvara min rätt att leva så länge det är möjligt. Det vill säga om jag fortfarand­e är kreativ efter 75.”

Vem håller väl inte med. Kruxet är att vid valet av liv eller död, kan vi oftast aktivt välja bara det sistnämnda.

När det gäller att välja mellan motionscyk­el, rödvin och cigarr behöver vi inte välja. Vi kan välja alla tre. Till all lycka.

 ??  ??
 ?? CATA PORTIN ?? TILL VARJE PRIS. Är det värt att anstränga sig för att leva länge? Ska man träna, äta antibiotik­a och näringstil­lskott eller ska man låta naturen sköta sitt?
CATA PORTIN TILL VARJE PRIS. Är det värt att anstränga sig för att leva länge? Ska man träna, äta antibiotik­a och näringstil­lskott eller ska man låta naturen sköta sitt?
 ?? THE ATLANTIC JAKE CHESSUM ?? PROVOCERAN­DE. Dr. Ezekiel Emanuel retar upp miljoner människor med sin tes om att 75 år räcker för honom. Essän i The Atlantic har i alla fall väckt diskussion.
THE ATLANTIC JAKE CHESSUM PROVOCERAN­DE. Dr. Ezekiel Emanuel retar upp miljoner människor med sin tes om att 75 år räcker för honom. Essän i The Atlantic har i alla fall väckt diskussion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland