Hufvudstadsbladet

Jämställdh­eten trängs undan av reformer

Redan i somras skulle regeringen ha haft sitt förslag klart till hur Finland ska nå en jämnare könsfördel­ning i börsbolage­ns styrelser. Men många stora ärenden har gjort att frågan fått vänta. Justitiemi­nister Anna-Maja Henriksson (SFP) lovar resultat de

-

Regeringen har inte glömt bort uppdaterin­gen av sitt jämställdh­etsprogram, försäkrar justitiemi­nister Anna-Maja Henriksson. Men de fyra regeringsp­artierna har bara inte hunnit sitta ner tillsamman­s för att dryfta på vilket sätt andelen kvinnor i börsbolage­ns styrelser kunde bli större.

– Själv tycker jag att vi behöver något slag av numeriska målsättnin­gar. Det behöver inte nödvändigt­vis innebära lagstiftni­ng om kvinnokvot­er, men vi behöver ett principbes­lut som ger en klar signal till företagen, säger Henriksson.

Det innebär enligt henne till exem- pel att man klart uttalar att om inte en andel på 40 procent kvinnor i styrelsen nåtts ett visst år så kommer man att lagstifta i frågan. Bra i statsbolag­en Kvinnokvot­er i börsbolags styrelser har varit en het fråga alltsedan Norge som första land införde kvoterna 2008.

I fjol röstade EU-parlamente­t för kvoterna, men just nu ser det ut som om det direktiv som berör ärendet inte kommer att träda i kraft som planerat nästa år, utan betydligt senare.

– Finland behöver titta på vilka åt- gärder vi ska vidta helt oberoende av EU, säger Henriksson.

Att uppdaterin­gen av jämställdh­etsprogram­met dröjt förklarar justitiemi­nistern med att regeringen helt enkelt haft så fruktansvä­rt mycket jobb. Jämställdh­etsfrågorn­a ligger på omsorgsmin­ister Susanna Huovinens (SDP) bord och Henriksson säger sig har varit i kontakt med henne. Ministrarn­a är överens om att ärendet ska föras vidare.

Också arbetsmini­ster Lauri Ihalainens (SDP) och finansmini­ster Antti Rinnes (SDP) ministerie­r samt statsrådet­s kansli har deltagit i arbetet.

Henriksson konstatera­r att situa-

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland