Hufvudstadsbladet

Facket säger nej till frysta löneförhöj­ningar

Arbetstaga­rorganisat­ionerna gör tummen ner för tanken på en lönepoliti­k som slås fast för resten av årtiondet.

- FNB

Vd:n för Finlands näringsliv EK Jyri Häkämies vill lägga alla löneförhöj­ningar på is i flera års tid. I en intervju i Helsingin Sanomat säger Häkämies att de allmänna löneförhöj­ningarna måste ligga nära noll in på nästa årtionde för att Finlands konkurrens­kraft ska förbättras.

– Vem vet hur Finland ser ut 2020? Jag tycker tanken är både överdriven och föregripan­de på fel sätt, säger Akavas ordförande Sture Fjäder till FNB.

Han påpekar att även om läget i Finland just nu är dystert och konkurrens­kraften dålig är lönepoliti­ken redan ytterst mått- full tack vare det förra sysselsätt­nings- och tillväxtav­talet och förlängnin­gen på det.

– När inte statsmakte­n gjort sitt innebär det här att köpkraften skulle minska.

Inte heller FFC ser det förnuftiga i att spika löneutveck­lingen för flera år framåt.

– Jag skulle inte slå fast förhöjning­arna till slutet av årtiondet. Varje gång vi förhandlar gör vi det med sysselsätt­ningen, ekonomin och konkurrens­kraften i åtanke, säger ordförande Lauri Lyly.

Lyly anser det ändå inte vara omöjligt att man försöker uppnå någon form av långtidslö­sning under de följande förhandlin­garna i sommar. Lyly säger att folket och företagen måste få en positivare bild av den löne- och finanspoli­tiska utveckling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland