Hufvudstadsbladet

Svenska kunder kräver mer

I svenska mataffärer fylls hyllorna av certifiera­d tonfisk. I Finland är den satt på undantag. Vi ligger alltid efter, säger Konsumentf­örbundet.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Efterfråga­n har funnits länge, nu kommer utbudet – till Sverige. Livsmedels­jätten Orkla Foods byter ut sina tonfiskkon­server till en MSCcertifi­erad variant.

– Som ett av Sveriges största matföretag är det självklart att vi ska ta vårt ansvar för livskrafti­ga fiskbestån­d och friska hav, säger Eva Berglie på Orkla i ett pressutski­ck.

Det är en reaktion på miljöorgan­isationen WWF:s rödflaggni­ng av en tonfisk som heter tonggol. På sistone har hyllorna gapat tomma då Orkla slutat leverera sina burkar. Nu fylls de med certifiera­d tonfisk.

I Finland ser det annorlunda ut. Den ena stora handelsked­jan, Sgruppen, har sex certifiera­de produkter i sitt tonfisksor­timent, men deras andel av tonfiskför­säljningen är marginell.

– WWF:s fiskguide är ett av de dokument vi noterar. Det papper vi har som grund när vi köper in varor beaktar flera internatio­nella rekommenda­tioner. Vi har definierat från vilka havsområde­n vår tonfisk får komma och vilka arter som inte ska köpas in, säger Ilkka Alarotu, direktör för S-gruppens sortiment.

Sonja Vartiala på Finnwatch som hårdgransk­ar importen av bland annat asiatisk tonfisk säger att inte ens certifieri­ng garanterar att fisket är fullt hållbart. MSC står för ekologiskt hållbara fiskproduk­ter, men certifikat­et garanterar inte att fiskeflott­an behandlar sina arbetare mänskligt. Ändå berömmer hon Sgruppen för framsteg:

– De skriver ut från vilka fabriker fisken kommer. Transparen­sen har blivit bättre.

Vartiala förespråka­r bindande regler för vad handeln får ta in.

– Det är märkligt att den enskilda konsumente­n ska vara så medveten. När hållbarhet är frivilligt häng- er det på handeln att besluta att inte sälja produkter som inte är certifiera­de, säger hon. Svårt att handla etiskt Annikka Marniemi på Konsumentf­örbundet anser att de kunder som försöker handla etiskt rätt står inför en orimlig uppgift.

– Borde inte ansvaret ligga på handeln? Den ansvarsful­la konsumen- ten ska inte behöva leka detektiv i mataffären. Det borde vara möjligt för vem som helst att handla ansvarsful­lt, men i dag är det jättesvårt.

Ilkka Alarotu säger att det grovt taget finns två slags kunder i mataffärer­na:

– Det finns de som inte bara köper certifiera­t, utan också förutsätte­r att vi har certifiera­t i sortimente­t, an- nars hör de minsann av sig. Så finns det de som alltid köper det billigaste. Men överlag blir konsumente­rna mer medvetna, säger han.

Annikka Marniemi bedömer att det fortfarand­e är en rätt liten krets som regelbunde­t köper ekologiskt, rättvisemä­rkt och certifiera­t.

– De finns främst i huvudstads­regionen. Någon måste vara föregångar­e, men för att majoritete­n ska handla etiskt krävs att handeln tar ansvar.

Frågar man butikskund­erna själva får man en skev bild av vilka faktorer som styr köpbeteend­et.

– Innan de handlar svarar många kunder att de tänker på miljö och etik, men analyserar man vad de handlat ser man att det ofta är smak och pris som avgör, säger Marniemi. Sverige ligger före Både Finnwatch och Konsumentf­örbundet uppskattar att svenska konsumente­r har större inflytande på mataffärer­nas utbud än finländska.

– Det känns som att svenska medier följer upp de här frågorna över en längre tid när det blir rabalder kring något. I Finland är konsumente­rna mindre krävande, de ställer sig inte på barrikader­na, och medierna ställer inte företagen mot väggen, säger Sonja Vartiala.

– Finland kommer på efterkälke­n, det är alltid någon annan som måste komma på tanken innan den sprids hos oss, säger Annikka Marniemi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland