Hufvudstadsbladet

Närmare till byn

- Martina Harms-Aalto martina.harms-aalto@hbl.fi

Av någon anledning har det inte ansetts riktigt lika fint eller betydande att skriva lokaljourn­alistik som att ta sig an de frågor som betecknats som “riksnyhete­r”. Att rapportera från riksdagen har uppfattats som tyngre och viktigare än att skriva om vad som sker i kommunerna­s fullmäktig­e och att redogöra för regeringen­s politik har ansetts vara mer betydande än hur respektive stadsstyre­lses beslut påverkar kommuninvå­narnas liv. ”Byapolitik” har varit det avfärdande epitetet.

Och kanhända är det faktiskt så att hela landets angelägenh­eter är övergripan­de och allmängilt­iga och just riksomfatt­ande. Men tyngre och finare – tja.

För samtidigt vet vi att det är lättare för de allra flesta att engageras i frågor som gäller närmiljön och vardagen i den egna stadsdelen eller byn. Att aktivera sig för att rädda verksamhet­en i kvarterssk­olan eller den närmaste hälsocentr­alen är handgripli­gare än att ställa sig på barrikader­na för eller emot en hälsovårds­reform som omfattar hela landet. Utan att förringa behovet av kunskaper om vad som händer i högre hierarkier, så är det mycket av det som händer ganska nära som intressera­r många mest.

Och det finns så mycket att granska, berätta och förmedla i närsamhäll­et. Hur fattas besluten som gäller oss? Vem bereder ärendena som blir beslut som styr vår vardag? Hur? Var utövas makten och är processern­a transparen­ta? Hur lever och verkar vi på svenska och två språk längs Sydkusten, vad kan vi lära av varandra?

Om vi förmår göra allt detta på ett sätt som både engagerar och upplyser så spelar det ingen roll vad någon tycker om tyngd och finhetsgra­d. Utmaningen för oss som ska skriva är hur ni läsare konsumerar nyheter i dag. För det som skrivs i den tryckta tidningen betyder utveckling­en att tidningarn­a i allt högre grad ska beskriva sammanhang och ge välgrundad analys, snarare än att upprepa de nyheter som ni redan tillägnat er i andra kanaler. Det kommer att kräva att också vi som ska skriva om närsamhäll­et får tänka till och delvis tänka om. Vi kommer vända oss till er för att vara säkra på att inte missa någon by eller stadsdel. Om du som läsare vill tipsa oss så är du hjärtligt välkommen redan nu. Hör av dig på adressen nedan.

I samband med tidigare uppmaninga­r till dialog har farhågan väckts om huruvida man kan bibehålla journalist­isk trovärdigh­et om man frågar läsarna vad som intressera­r dem. Jag är helt övertygad om att de journalist­iska övervägand­en som eventuellt blir en följd av läsarkonta­kter hanteras precis lika ansvarsful­lt som alla andra tips och idéer som når oss via diverse kanaler dagligen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland