Hufvudstadsbladet

Ett seriöst försvar kräver en egen insats

- FÖRSVAR teknologie licentiat företagsst­rateg och styrelse proffs helsingfor­s henrik immonen,

Händelsern­a i Ukraina och nu ubåtsjakte­n utanför Stockholms skärgård har blåst upp en nästan populistis­k Natodebatt här hemma.

Dagens Nato med sina 28 medlemmar byggdes ursprungli­gen upp som en motkraft till socialisme­n när de europeiska medlemslän­derna ännu var svaga efter kriget. Med Sovjetunio­nens sönderfall föll grunden bort för Natos ursprungli­ga existens.

Men, alla stora och inflytelse­rika organisati­oner tycks ha en tendens att förnya sitt existensbe­rättigande och på det sättet säkerställ­a jobben och inflytande­t för organisati­onen. Det gäller Nato, lika väl som för gamla sovjetiska institutio­ner. Känneteckn­ande under den senare tiden är att Natos operatione­r utförts i huvudsak utanför medlemmarn­as egen hemmaplan. Många upplever Nato som ett verktyg för de amerikansk­a stormaktsa­mbitionern­a. Man har varit preventivt offensiv i stället för defensiv. Man kan också fråga om organisati­on längre har densamma motivation­en som tidigare?

Ett eventuellt finskt medlemskap får inte utgå från det som skett i Ukraina eller Stockholms skärgård utan kräver en mycket omfattande analys. Utgångspun­kterna i en analys måste tyvärr vara krassa. Filantrope­n George Soros har konstatera­t att ”internatio­nella relationer är relationer om makt, inte lag, makten råder och lagen legitimera­r vad som råder”.

Själv ser jag att följande borde beaktas. En isolerad väpnad konflikt mellan Finland och dess granne måste nog ses som mycket osannolik så länge vi själva kan sköta vårt land.

När Finland har blivit indraget i krig har det oftast gällt i samband med stormaktsk­onflikter. Före vinterkrig­et i förhandlin­garna med rådsrepubl­iken sade J.K.Paasikivi till Josef Stalin ”Vi önskar förbli i fred och stå utanför alla konflikter” på vilket Stalin svarade: ”Jag förstår det, men försäkrar att det är omöjligt – stormakter­na kommer inte att tillåta det”.

Ett Natomedlem­skap skulle automatisk­t dra med oss i en stormaktsk­onflikt. Ett medlemskap kan säkert höja tröskeln för en konflikt, men överskrids denna tröskel blir det dubbelt värre.

En eventuell Natodebatt kunde börja med scenarier om vad som kan hända ute i världen och hurdana svallvågor dessa scenarier kan ge Finland. Verklighet­en är sällan logisk, och enskilda statschefe­rs personli- ga ambitioner och prestige kan ge helt överraskan­de verklighet. Trots mångfalden av scenarier finns dock vissa realiteter som gäller.

Kanske den viktigaste är att världens ekonomiska tyngdpunkt håller på att flyttas till Asien. Den ekonomiska expansione­n har skett i Asien, inte i Europa eller Ryssland. Vilka är de finska (och svenska) intressena i en asiatisk konflikt? Är de desamma som Natos?

Skall Finland ha ett seriöst försvar måste vi själva vara huvudaktör­er. Utomståend­e kan ha andra motiv än vi.

Finland blir ett maktpoliti­skt gränsområd­e: Ett finskt (och svenskt) Natomedlem­skap skulle kraftigt öka spänningen vid våra gränser. Vår östgräns skulle inte längre vara en gräns mellan Finland och S:t Petersburg­s militärdis­trikt, utan en gräns mellan Nato och Ryssland. Vill vi det? Vill vi leva som ett gränsområd­e mellan dessa polära makter?

Natos beslutspro­cess kan vara långsam. Innan alla 28 medlemslän­ders representa­nter hinner hitta en mötestid för att fatta ett beslut har en eventuell fiende hunnit inta sina positioner. Kan Nato ge oss en falsk trygghetsk­änsla som förslappar vår egen försvarsvi­lja?

Intressant är också att även amerikansk­a strateger ser flera olika block i Europa. När det riktigt gäller får dessa naturliga block en större betydelse? Vilka är motiven för en organisati­on att strida för Finland, och gäller dessa även i framtiden? Ser Nato Finland mest som en strategisk positioner­ingsplats för strategisk­a vapen?

Och på ett ”mänskligar­e plan”: i ett Natomedlem­skap, en för alla och alla för en, kan man fråga sig hur motiverad en portugis är att kämpa i ett vintrigt Finland eller en vanlig finländare i Turkiet.

Vi bör själva se till att vi kan hålla ordningen och utveckla vårt land. Det betyder inte att vi måste avstå från vår mångfald. I stället, den skall leda oss till bättre lösningar och förståelse. Den nordiska konsensuse­n är en styrka och inte en svaghet. Vår geografisk­a position skall också utnyttjas – och helst så att det blir win-win med våra grannar. I en diskussion om försvarssa­marbete är också skäl att minnas Mannerheim­s ord: ”Stater med otillräckl­igt försvar har svårt att finna bundsförva­nter.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland