Hufvudstadsbladet

Liberalism

- Carl Haglund

Frihet och rättvisa är grunden för individens och mänsklighe­tens framsteg. Vi ska ta vara på den enskilda människans initiativk­raft, vilja och förmåga att uppställa samhällsny­ttiga mål och att förverklig­a dem i samarbete med andra. Dessa förverklig­as bäst i frihet under ansvar. Var och en har ansvar för sitt eget liv och för andra människor, för samhället och för miljön.

Det ovankonsta­terade är grundteser i en liberal och sociallibe­ral ideologi. En ideologi som betonar vars och ens ansvar för sitt eget liv och sin egen utveckling, men som också starkt understryk­er att vi måste bära ett gemensamt ansvar för samhället och särskilt för de allra svagaste. Det är en ideologi som betonar att vi alla har ett lika värde som människor. Händelsevi­s är allt detta också direkta axplock ur partiprogr­ammet för partiet jag har förmånen att leda. På senare tid har man i finlandssv­enska spalter fört en diskussion om dessa värderinga­r är på tillbakagå­ng inom SFP. Så är det inte. Värderinga­r har tvärtom väl speglats i den politik vi gör i dessa krävande tider. I tider då vårt land har genomgått en rätt svår sparkur men där vi samtidigt bland annat höjt utkomststö­det och förbättrat ensamföräl­drarnas situation.

Arbetet med att få balans i de offentliga finanserna är tyvärr inte slutfört. I ljuset av våra värderinga­r känns det dock otänkbart att lämna arbetet ogjort, att skjuta upp problemen på framtiden, på våra barn och deras barn. En offentlig sektor i ekonomisk balans är den lilla människans bästa vän – inte en utpräglad högertanke. Alternativ­et har vi sett i många delar av Europa där välfärdssa­mhället kollapsat. Det är ansvaret i vår ideologi som driver oss att vara med och säkerställ­a morgondage­ns välfärdssa­mhälle. På samma sätt bör vi också värna om vår miljö för att framtida generation­er skall ha en värld att bo i.

Liberalism betyder också frihet, mångkultur­alism och jämlikhet. En liberal kraft står upp för ett öppet och demokratis­kt Europa. Ett Europa som är fritt från rasism och främlingsf­ientlighet. Vår liberalism tror på att invandrare skall ha en plats i vårt samhälle och på att människor oavsett sexuell läggning skall behandlas lika. Liberalism­en är också jämställd. Kvinnor och män skall ha lika möjlighete­r. Detta oavsett om det gäller möjlighete­r att vara hemma med barn, att klara sig på arbetsmark­naden eller att ha lika möjlighete­r till en fullgod pension efter en lång arbetskarr­iär. Vår liberalism bygger på respekt för människan, individens friheter och rättighete­r, jämställdh­et samt ett socialt och globalt ansvar. Då man granskar politiken som bedrivs sker det ofta med stöd av värderinga­r. En fullgod analys kräver dock ett tillräckli­gt tidsperspe­ktiv och en klar bild av de omständigh­eter som råder. Personlige­n är jag övertygad om att omständigh­eterna mer än någonsin behöver en sund dos av denna liberalism.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland