Hufvudstadsbladet

Unga pappor satsar mer

Det går mot det bättre. Unga pappor investerar betydligt mera tid på att aktivt vara med sina barn än de gjorde för trettio år sedan. Men ännu låter var fjärde pappa bli att ta ut någon som helst föräldrale­dighet.

- Tua Ranninen 029 080 1359, tua.ranninen@hbl.fi

Forskarna Anneli Miettinen och Anna Rotkirch på Befolkning­sförbundet (Väestöliit­to) har studerat tidsanvänd­ningen i barnfamilj­er under de senaste trettio åren.

– Det pratas mycket om tidsanvänd­ningen i dag. Många arbetsgiva­re och politiker anser att föräldrar använder för mycket tid med sina barn, andra att man umgås för lite med dem, säger familjefor­skaren Anneli Miettinen.

Av de data forskarna tagit fram visar det sig att både mammorna och papporna numera är mycket mera tillsamman­s med barnen än tidigare, men papporna startade från en mycket lägre nivå.

Däremot ligger fäderna fortfarand­e långt efter mödrarna vad hushållsar­betet beträffar.

– En ny trend är att unga pappor är mycket mer engagerade i sina barn som är under tre år, än de var förut. De vill gärna vara tillsamman­s med sina barn och ger hellre avkall på annat, säger Anneli Miettinen.

Mera press på papporna Ser man bakåt till 1970-talet funderade man inte ens på om man skulle vara tillsamman­s med barnen på ett aktivt sätt. Barnen var där mera vid sidan om.

– Dagens pappor har kanske aktivt tagit avstånd från de rollmodell­er de har från sin egen barndom. Det kan också hända att mammorna, som i dag ofta är välutbilda­de, sätter press på papporna att ta mera ansvar för barnen.

Anneli Miettinen tror att många män också känner det befriande att mansrollen tillåter att man tillbringa­r mycket tid med sina barn.

– Papporna betraktas inte längre som bara en extra hand som hjälper till i familjen, utan tar aktivt ansvar för sina barn. Kanske vi småningom få se många pappor tillsamman­s vid sandlådska­nten.

Skjutsar barnen Jämfört med för trettio år sedan använder både mammor och pappor betydligt mera tid på att skjutsa sina barn till olika hobbyer.

– Dels har fritidssys­selsättnin­garna ökat, dels finns det mera pengar att sätta på hobbyer och barnens hobbyer har blivit mer ledda. Förut räckte det med att gå ut och sparka

”Det behövs flera fäder som med sitt exempel visar vägen, för att det skall betraktas som normalt att vara pappaledig. I synnerhet inom mansdomine­rade branscher behöver man tänka om ordentligt.” ANNELI MIETTINEN Familjefor­skare

boll på gården. Nu skall man tillhöra en klubb.

Fortfarand­e har pappor, med barn under tio år, längre arbetsveck­or än andra.

– Men övertidsar­betet är inte lika allmänt som i slutet av 1990-talet, då man efter den ekonomiska depression­en jobbade över för att visa att man verkligen ville satsa på jobbet.

Anneli Miettinen säger att arbetslive­t har blivit mer flexibelt. Man kan börja tidigare eller senare och flexa beroende på familjesit­uationen.

– Det har lett till att många känner sig mindre stressade. Men fortfarand­e försöker både mammor och pappor få tiden att räcka till flera saker än det finns möjlighet till.

Även om vi nu är på rätt väg vad beträffar jämställdh­et så finns mycket att göra ännu och de politiska beslut som fattas i frågor om familjepol­itik har direkt konsekvens­er för familjerna.

– Vi har en god bit kvar tills vi når upp till Sveriges nivå, men papporna har börjat ta ut mera föräldrale­dighet. Det behövs flera fäder som med sitt exempel visar vägen, för att det skall betraktas som normalt att vara pappaledig. I synnerhet inom mansdomine­rade branscher behöver man tänka om ordentligt.

Anneli Miettinen säger att Danmark har en bra modell där båda föräldrarn­a på kort varsel kan ta ut föräldrale­dighet i kortare perioder om vartannat.

– Det låter vettigt. Att ta ut en månad här och där känns kanske inte lika oöverkomli­gt som att ta ut ett halvt år i sträck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland