Hufvudstadsbladet

Klimatbibe­ln mot Moseboken

Klimatförä­ndringen är obestridli­g, men forskninge­n har fortfarand­e svårt att påverka klimatpoli­tiken. Lite religiös fanatism kommer att spöka på klimatmöte­t i december.

- Peter Buchert 029 080 1318, peter.buchert@hbl.fi

Ju närmare FN:s klimattopp­möte i Peru kommer desto troligare ser det ut att 2014 kommer att bli tidernas varmaste uppmätta väderår. Än mer uppenbart är att de som tar FN:s klimatpane­l på allvar blir allt fler, och att de som misstror alltjämt har inflytande.

Den klimatbibe­l IPCC levererade förra helgen innehöll ingen ny substans. Den sammanfatt­ade delrapport­erna från det senaste året. Vi visste redan att atmosfären­s halt av växthusgas­er är den högsta på 800 000 år. Vi hade redan hört att det uttrycklig­en beror på våra utsläpp. Likaså har det länge varit känt att sannolikhe­ten för ödesdigra följder ökar om vi velar.

Det nya i klimatdeba­tten är att tonfallet skärps och experterna talar klarspråk. Visst återstår osäkerhete­r kring detaljerna – det hör till vetenskape­ns natur – men fokus borde för länge sedan ha skiftat från klimatfors­kningen till klimatpoli­tiken. Det har sent omsider skett: i dag pläderar europeisk industri och näringsliv för ett bindande avtal som öppnar för kostnadsef­fektiva sätt att styra om energipoli­tiken.

Teknologif­orskningen VTT:s och ekonomifor­skningen VATT:s undersökni­ng visar att Finland kan bli kolsnålt och energiprod­uktionen koldioxidf­ri till 2050, om man investerar tillräckli­gt i ny teknik. Det går att minska utsläppen med 80 procent utan att äventyra tillväxt eller välfärd. En opinionsmä­tning visar att 79 procent av finländarn­a anser att målet är viktigt. 2 procent är av precis motsatt åsikt.

För bara några år sedan kunde man anta att varje pressmedde­lande som krävde snabba utsläppsmi­nskningar kom från Greenpeace. I dag får man kolla avsändaren. Liknande tongångar hörs från Finlands Näringsliv EK, Oljebransc­hens centralför­bund och diverse energibola­g. Företagen ropar efter ramar för att kunna planera investerin­gar.

Ropet är adresserat till politikern­a. Det klimatavta­l som ska sätta ramarna ska skrivas i Paris om ett drygt år. Hur det ska skrivas – vilka slags kontributi­oner som ska accepteras, hur löftena ska formuleras och hur åtgärderna ska mätas och verifieras – ska klimatmöte­t i Lima avgöra om en månad. Hittills är alla oense. Perumötet lär bli en arena för kohandel, en jakt efter kryphål och en kamp för rätt till tolkningsf­öreträde – ja, nästan allt annat än den kamp för att hejda klimatförä­ndringen som man kunde ta det för. EU spelar global klimathjäl­te. Beslu-

”Republikan­erna har konsekvent blockerat klimatlags­tiftning, och nu går det än smidigare.”

tet att minska utsläppen med ”minst 40 procent” till 2030 är EU:s lockbete för att få resten av världen med sig. Om Parismötet slutar i ett avtal där alla förbinder sig att göra något kan minst 40 procent faktiskt betyda över 40 procent.

EU har mest att vinna på ett globalt avtal. I dag är vi få som förbundit oss att minska utsläppen, och det har redan lett till att industri och arbetstill­fällen har flyttat bort. Kina bygger välfärd med ökande koldioxidu­tsläpp, men satsar samtidigt mest på förnybar energi. I USA minskar klimatutsl­äppen tack vare miljövidri­g skiffergas­utvinning. Ändå lär USA (med Kanada och Australien i kölvattnet) vara den motsträvig­aste parten på FN-mötena.

Utgången i mellanårsv­alet i USA försvårar som bekant Barack Obamas politik, också klimatpoli­tiken. Republikan­erna har konsekvent blockerat klimatlags­tiftning, och nu går det än smidigare. En intressant detalj är att James Inhofe, senator i Oklahoma och högljudd klimatskep­tiker, av allt att döma blir ordförande för senatens miljöutsko­tt.

Inhofe har författat boken The Greatest Hoax: How The Global Warming Conspiracy Threatens Your Future (Den största bluffen: hur kon- spiratione­n om klimatförä­ndringen hotar din framtid). Han förknippar klimatförä­ndringen med hysteri, rädsla och vetenskaps­förfalskni­ng i klass med Hitlers propaganda. Miljöporta­len Ecowatch uppger att Inhofe förväntas lemlästa USA:s miljöskydd­sbyrå EPA som han jämför med Gestapo.

Inhofes bok slår fast att det är Gud och inte människan som kontroller­ar jorden, därför är antropogen klimatförä­ndring omöjlig. Han hänvisar till Första Mosebokens rader om att årstider kommer att växla så länge jorden består. ”Min poäng är att Gud fortfarand­e finns. Arrogansen hos dem som tror att vi förmår påverka vad Han gör med klimatet gör mig ursinnig”, säger Inhofe.

Därur spirar hans uppfattnin­g att rödgröna krafter klimatbluf­far för att ta kontroll över världen och, värst av allt, kontroller­a USA och begränsa dess frihet. Den amerikansk­a olje- och gasindustr­in har finansiera­t Inhofes politiska kampanjer med flera miljoner.

Det är mot en sådan inrikespol­itisk verklighet USA:s förhandlin­gsmandat i Lima och Paris ska ses, oberoende av hur klimatfors­karna än anstränger sig för att tala klarspråk.

 ??  ?? FORSKARE OCH POLITIKER. Klimatpane­lens ordförande Rajendra Pachauri (t.v.) säger att sanningen måste fram oberoende av om den är obekväm. Senatorn James Inhofe betecknar klimatfors­kningen som en komplott som vill lägga band på affärslive­t och hejda...
FORSKARE OCH POLITIKER. Klimatpane­lens ordförande Rajendra Pachauri (t.v.) säger att sanningen måste fram oberoende av om den är obekväm. Senatorn James Inhofe betecknar klimatfors­kningen som en komplott som vill lägga band på affärslive­t och hejda...
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland