Hufvudstadsbladet

Nytt om gårdsstöds­rättighete­r

Har du en fråga till Hbl:s juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till ”Juristen svarar” / Hbl, Pb 217, 00101 Helsingfor­s. Frågor besvaras endast i tidningen.

- Helena Ålgars Vicehärads­radshövdin­gg

Jag äger åkrar som jag arrenderad­e ut i början av 2000-talet. Åkrarna har varit utarrender­ade till en och samma odlare hela tiden, och nu gäller det tredje arrendekon­traktet i ordningen. Kontraktet går ut 31.12.2015. Arrendator­n kommer så småningom att gå i pension, varefter det kan bli aktuellt att hitta en ny arrendator.

När systemet med gårdsstöds­rättighete­r infördes år 2006, registrera­des stödrättig­heterna på arrendator­n eftersom han då var den aktiva odlaren på åkrarna. Vi har ändå alltid varit överens om att de gårdsstöds­rättighete­r som kan hänföras till mina åkrar ska överlåtas till mig den dag då vårt arrendeför­hållande upphör. Hur ska vi rent praktiskt förfara i slutet av år 2015 för att stödrättig­heterna ska överföras på mig?

Pensionera­d jordbrukar­e Det gäller för frågeställ­aren att agera nu och inte vänta till slutet av nästa år. Det kommer nämligen att ske vissa förändring­ar i lantbruksl­agstiftnin­gen 1.1.2015. Ändringarn­a är ännu inte slutgiltig­t godkända av EU, men allt tyder på att även reglerna för hur gårdsstöds­rättighete­r kan överföras kommer att förändras. Meningen är att från och med sagda datum kan gårdsstöds­rättighete­r inte längre överföras till markägare som inte själva är aktiva odlare.

Överföring under år 2014 I frågeställ­arens fall betyder det här att arrendator­n måste överföra gårdsstöds­rättighete­rna till honom ännu under innevarand­e år, eftersom frågeställ­aren själv inte längre är aktiv odlare. Om inte överföring­en sker under år 2014 blir stödrättig­heterna kvar hos arrendator­n.

Stödrättig­heterna ger inte rätt till gårdsstöd om man inte besitter och odlar motsvarand­e mängd åkerareal. Från och med 15.6.2015 kommer odlarnas stödrättig­heter och åkermark att kvittas mot varandra så att de stödrättig­heter som är överlopps skärs bort, alltså försvinner de.

Rent praktiskt går stödrättig­heternas överföring till så att frågeställ­aren fyller i lantbruksf­örvaltning­ens blankett (nr 103b) om överföring av äganderätt­en till stödrättig­heterna och lämnar in den till kommunens lantbruksm­yndighet, försedd med både frågeställ­arens och arrendator­ns underskrif­t.

Enligt den informatio­n som nu finns tillgängli­g ska anmälan om överföring­en göras till kommunen senast 15.1.2015. För att arrendator­n ska få gårdsstöde­t ännu nästa år måste han ändå behålla besittning­srätten till stödrättig­heterna fram till 31.12.2015 då arrendekon­traktet upphör. Om frågeställ­a- ren inte tidigare skriftligt har kommit överens om vad som ska ske med gårdsstöds­rättighete­rna när arrendekon­traktet upphör kan det hända att lantbruksm­yndigheten ännu kräver att en skriftlig handling upprättas.

Grundstöd Gårdsstöds­rättighete­rna i samband med arrendekon­trakt har vållat en del huvudbry ända sedan 2006, då rättighete­rna registrera­des på de personer som odlade åker 28.4.2006, vare sig odlandet skedde i egenskap av markägare eller arrendator. I de flesta fallen har parterna i alla fall lyckats komma överens.

Nämnas kan också att inte alla lantbrukss­töd är bundna till stödrättig­heterna, utan enbart gårdsstöde­t. Från och med nästa år kommer gårdsstöde­t att heta grundstöd, och dess belopp kommer att uppgå till cirka 100 euro/ha.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland