Hufvudstadsbladet

Fotvandrin­g genom Kina

- Nils-Erik Ekstrand kultur@hbl.fi

Kashgar, oasen och karavansta­tionen på gränsen mellan Kina och Centralasi­en, har alltid lockat resenärer och erövrare. Där, vid foten av Pamir har fok och religioner stötts mot varandra: perser, turkar, mongoler, kineser har idkat handel och stridit, ryssar och engelsmän lurpassat på varandra i kamp om vägen till Indien.

Nu är Xinjiang, där Kashgar ligger, en integrerad del av det Kina, där Lars Ellström, författare till Vägen till Kashgar vistats sedan 1969. Men trots det sagans skimmer han anade där hade han aldrig besökt regionen. Han beslöt lära känna Kina på ett mer jordnära sätt – genom att korsa landet till fots, nära 5 000 kilometer. På sin vandring såg han att det Kina han gick genom på pricken liknar de gamla kejsardöme­na: ja, att dagens Kina bara är det översta lagret i en gammal räcka av despotier.

Kontrasten mellan makt och förtryck uppifrån och hatisk acceptans underifrån består, liksom kontrasten mellan överdåd och korruption och fattigdom och obegriplig smuts. Kinas ekonomi har växt ikapp USA:s - men per capita är den en bråkdel av den amerikansk­a. Myt efter myt smulas sönder: Kinesiska muren är inte den gigant turisterna leds att tro, utan hoprasade vallar av lössjord. Harmoni mellan etniska grupper är det inte tal om: Hankineser­na dominerar totalt och anser sig stå över minoritete­rna.

Något folkhem är Kina inte: skall en stadskärna moderniser­as eller ett oljefält exploatera­s, flyttas de som bor på platsen genom dekret och utan prut – ett system med gamla rötter. Kejsaren ägde all jord, och folket var slavar, om inte till namnet så till gagnet, och tvangs arbeta på åkrar, kanaler, murar.

Det enda folk kunde göra var att suckande säga ”Meiyou banfa” – vi kan inget göra – och lyda. Uttrycket är gängse än i dag och sammanfatt­ar systemet yt- terst kortfattat, det är bara det att kejsaren ersatts av kommunistp­artiet. Den stora förändring­en är att 74 000 folkkommun­er, där byborna var livegna, avskaffats och att hundratals miljoner kunnat flytta och söka arbete för att bygga motorvägar och skyskrapor och tillverka de produkter resten av världen köper. Utan dem skulle inget ekonomisk under finnas.

Ellström är en social person. Han talar flytande kinesiska och det gör att han får mängder av förtroende­n från kineser som möter honom med värme och generosite­t. Mest ilsken blir man över korruption­en och snikenhete­n från de lägsta poliser till de högsta partipampa­r.

Vanliga kineser är illa informerad­e om tillvaron utanför byn, men barnsligt förtjusta i allt västerländ­skt, och beklagar sig till exempel över avsaknaden av nobelprist­agare. Liu Xiobao, fredsprist­agaren som vill avskaffa enpartiväl­det, känner dock ingen till.

Xinjiang, provinsen längst från Peking, är spänningsf­ylld. Dess dominerand­e folkslag, uigurerna, överflygla­s nu av hankineser. Från 850 till 1250 fanns ett uiguriskt rike från Kaspiska havet till östra Kina. Under kejsartide­n, 1875, intog Kina området och kallade det ”den nya provinsen”. Flera uiguriska uppror slogs ner; det spända läget och de uiguriska attentaten bland annat i Peking är inget nytt.

Men Xinjiang har enorma gasoch oljeresurs­er och vindkrafte­n byggs ut i stor skala – något som kan lätta Kinas totala beroende av smutsig kolkraft. I Kashgar försvinner den uiguriska stadskärna­n med basarer och hantverkar­e och ersätts av själlösa höghus. Affischer uppmanar till angiveri av brottsling­ar, i klarspråk uiguriska separatist­er. Hur enviget mellan uigurer och hankineser ska avlöpa lämnas öppet – man kan bara gissa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland