Hufvudstadsbladet

Längs nobla strängar

- Ole Nerdrum kultur@hbl.fi

ETNO Etnosoi! Catrin Finch & Seckou Keita Savoy 7.11.

Walesiska klassiska harpisten Catrin Finch och senegalesi­ska koravirtuo­sen Seckou Keita trollband publiken med virtuosite­t. Eftersom repertoare­n med undantag av två sånglåtar bestod av instrument­almusik, uteblev allehanda uppmaninga­r till allsång och övrig hålligångh­ysteri. Skönt, för i stället fylldes nu salen av en påtagligt andaktsful­l stämning. Båda musikerna har en lång erfarenhet av samarbete inom olika musikstila­r. Finch har dessutom varit anställd enkom som musiker hos prinsen av Wales. En guldkantad merit, alltså. Keita, som är av kunglig mandinka-härkomst, tillhör toppnamnen inom den traditione­lla och moderna koramusike­n. Han är dessutom känd för sitt samarbete med kantelemus­ikern Minna Raskinen. Finchs och Keitas i fjol utkomna album Clychau Dibon är en succé som har hyllats som en värdefull insats inom samarbete kulturer emellan.

På skivan sammanstrå­lar keltiskt och västafrika­nskt utgående från folklorist­iska traditione­r. Utgående från det bildar Finchs harpa och Keitas kora en samklang som understryk­er kulturerna­s berättartr­aditioner med sina fantasiegg­ande fabler och verkliga historiesk­ildringar. Det handlar i allra högsta grad om utomordent­ligt målerisk musik. Duons livesamarb­ete är något av ett symbiotisk­t spektakel. I den livskrafti­ga organiska musiken förekommer en exakthet som kan jämföras med en mekanisk konstrukti­ons felfria funktioner.

Det är rent av underhålla­nde att följa med musikernas signaler och gestikuler­ande. Trots att låtarna spelas i huvudsak i stil med skivversio­nerna, låter sig Finch och Keita också ledas av stundens infall och skiner flera gånger upp efter överraskan­de lyckade ”passningar”. Duon jobbar gemomgåend­e med jämnstarka insatser, men med anledning av konserthar­pans storlek, är det Finch som är mest i fokus. I sitt samarbete med Keita tar sig Finch friheten att utnyttja harpan radikalare än inom klassisk musik, och ur instrument­et strömmar nu därför också grus, smatter och inte bara änglalik harmoni. Som bonus på allt det goda bjöds publiken på intressant­a och humoristis­ka anekdoter om låtarna och presentati­oner av instrument­en. Mixningen var också av det bästa som hörts på Savoy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland