Hjäl­tin­na el­ler mons­ter

Hufvudstadsbladet - - Radio & Tv - Synnöve Rabb 029 080 1293, syn­no­ve.rabb@hbl.fi

Ho­me­land. MTV3 22.35, re­pris mån­dag 23.35. När fjär­de sä­song­en av Ho­me­land bör­jar är den sto­ra frå­gan hur se­ri­en kla­rar sig ut­an Bro­dy, som i tred­je sä­song­ens sista av­snitt häng­des i Iran.

De två förs­ta sä­song­er­na var nå­got av det mest be­ro­en­de­fram­kal­lan­de jag sett. Un­der­rät­tel­se­a­gen­ten Car­rie Mat­hi­sons ( Clai­re Da­nes) bi­po­lä­ra gräns­lös­het med tvä­ra kast mel­lan oö­ver­vin­ne­lig­het och kol­laps i kom­bi­na­tion med Bro­dys osäk­ra lo­ja­li­tet bygg­de upp en svår­mot­stånd­lig spän­ning. Och trots att de två hu­vud­rol­ler­na hör­de till se­ri­ens mest sym­pa­tis­ka ka­rak­tä­rer, bi­drog bå­da med sin la­bi­li­tet till den van­sin­ni­ga bil­den av CIA:s pa­ra­noia, makt­full­kom­lig­het och be­nä­gen­het för vålds­dåd.

Tred­je sä­song­en slu­ta­de med att Car­rie, gra­vid med Bro­dys barn, tac­ka­de ja till ett jobb som chef i Istan­bul.

När den fjär­de bör­jar är hon sta­tio­ne­rad i Ka­bul – mer ac­tion än i Tur­ki­et är för­kla­ring­en – och bar­net syns in­te till. Nu är det slut på det sym­pa­tis­ka, Car­ri­es mänsk­li­ga drag är så gott som ut­plå­na­de. Ut­an stör­re ef­ter­tan­ke god­kän­ner hon en ope­ra­tion för att dö­da en ta­li­bansk le­da­re som be­fin­ner sig i Pa­kis­tan, och går lugnt och läg­ger sig me­dan de ci­vi­la off­ren grävs fram ur ru­i­ner­na.

I se­na­re av­snitt är hon en så ma­ni­pu­la­tiv bit­ch att det blir svårt att stå ut med. Re­kry­te­ring hand­lar om för­fö­rel­se sä­ger hon, men mås­te det verk­li­gen ske hand­grip­li­gen?

Det stän­di­ga krigs­till­stån­det bör­jar tä­ra på fle­ra av ka­rak­tä­rer­na – spe­ci­ellt Pe­ter Qu­inn och Saul Be­ren­son, som gått över till bran­schens pri­va­ta sek­tor – men Car­rie Mat­hi­son är fort­fa­ran­de be­satt av upp­dra­get. Man frå­gar sig of­ta vad som är po­äng­en med det he­la, och där­för drö­jer det många av­snitt in­nan det blir spän­nan­de.

Ef­ter fem av­snitt är jag osä­ker på vart se­ri­en är på väg, men jag kan tän­ka mig att den ky­ligt osym­pa­tis­ka Car­rie än­då i själ­va ver­ket är en frukt­bar vänd­ning. Un­der­rät­tel­se­tjäns­ten är väl knap­past hög­bor­gen för käns­lo­sam­ma hjäl­te­dåd. Här finns en möj­lig­het till en verk­ligt obe­hag­lig upp­lös­ning, spe­ci­ellt ifall man in­te valt att åter­upp­rät­ta Car­ri­es hjäl­tin­nesta­tus.

SHOW­TI­ME/JIM FISCUS

OSYM­PA­TISK. Clai­re Da­nes roll­fi­gur Car­rie Mat­hi­son är svår att tyc­ka om i sä­song fy­ra av Ho­me­land. Här flan­ke­rad av Man­dy Pa­tin­kin som Saul Be­ren­son, Na­za­nin Bo­ni­a­di som Fa­ra She­ra­zi och Ru­pert Fri­end som Pe­ter Qu­inn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.