Visst, vi ring­er ju­ris­ten!

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TOMMY PO­HJO­LA

Just ingen­ting som Saul gör lyc­kas. Det skal­li­ga trol­let vid par­ke­ring­en krä­ver stän­digt nya klis­ter­mär­ken och kaf­fe­au­to­ma­ten, en ma­skin med en en­da upp­gift, lyc­kas spil­la kaf­fet. Kon­to­ret är ett föns­ter­löst ven­ti­la­tions­rum hos en arg­sint dam­fri­sör. Räk­ning­ar­na ho­par sig, kre­dit­kor­tet klipps itu. Saul är ju­rist och dömd att för­sva­ra små­kri­mi­nel­la a-la­ga­re och sten­dum­ma pun­da­re.

Men han har ett gott hjär­ta och han kan pra­ta. Gud vad Saul kan pra­ta.

Det var klart sam­ma se­kund som Saul Good­man dök upp i Bre­a­king Bad att det blir en egen se­rie med ho­nom. Nu är den här, i ka­bel­te­ve.

I Bre­a­king Bad tog Saul Good­man ( Bob Oden­kirk) hand om Walter Whi­tes och Jes­se Pink­mans af­fä­rer. Den can­cer­sju­ke lä­ra­ren och hans ti­di­ga­re elev ha­de ko­kat ihop ett säll­synt ef­fek­tivt me­tam­fe­ta­min som ge­ne­re­ra­de en mas­sa stå­lar. Smut­si­ga stå­lar. Och ef­tersom Saul Good­man var och är mot­sat­sen till den go­de Dr. Hun­ter Thomp­son och hans pig­ga iakt­ta­gel­se om det otrev­li­ga i att bli kall­lad till rät­te­gång med en ju­rist som tyc­ker att he­la ens livs­stil är ett på­gåen­de brott fun­ka­de Walter och Jes­se bra ihop med ho­nom.

I sin egen se­rie he­ter Saul till en bör­jan Jim­my McGill. Det är Saul Good­mans rik­ti­ga namn in­nan han in­ser för­de­lar­na med att he­ta nå­got som kling­ar ju­diskt. När Jim­my för­vand­las till Saul går vä- gen från ven­ti­la­tions­rum­met till ett kon­tor med egen in­gång i ett för­fal­let köp­cen­ter och små­ning­om till kon­fron­ta­tion med Walter. Jim­my är in­te helt klipsk men han sit­ter på kryd­dor­na, om vi sä­ger så. Det hjäl­per in­te att hans äld­re bror Chuck hop­pa­de av ett stort ad­vo­kat­kon­tor för att han är elö­ver­käns­lig. Na­tur­ligt­vis an­ser Saul, för­låt Jim­my, att kon­to­ret är skyl­digt Chuck fle­ra mil­jo­ner dol­lar. Tan­ken på be­lö­ning är för­tä­ran­de.

Trol­let som krä­ver Saul Good­man på klis­ter­mär­ken vid tings­hu­sets par­ke­ring är en an­nan fi­gur som är be­kant från Bre­a­king Bad, Mi­ke Ehr­man­raut ( Jo­nat­han Banks).

”Bäst du ring­er Saul” ha­de Net­flix­pre­miär på mån­da­gen och det blev ett av­snitt till på tis­da­gen. I fort­sätt­ning­en rul­lar se­ri­en på var­je tis­dag. USA-pre­miä­ren var på sön­da­gen och den loc­ka­de en re­kord­publik – 6,9 mil­jo­ner tit­ta­re i mål­grup­pen 18–49 år. Nytt av­snitt på Net­flix var­je tis­dag.

FOTO: BEN LEUNER/AMC

PRAT­GLAD JU­RIST. Ing­en kni­pa är så svår att Saul Good­man in­te kan snac­ka sig ur den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.