Hufvudstadsbladet

Kankkonen måste prioritera bland kyrkobyggn­aderna

När Stig Kankkonen i fjol blev tillfrågad om han vill föra ordet i gemensamma kyrkofullm­äktige i Esbo under de kommande två åren kunde han inte annat än tacka ja. – Jag tycker att jag kan kyrkan och det är bra om mina kunskaper kan komma samfälligh­eten ti

- PETRA MIETTINEN petra.miettinen@ksfmedia.fi

I takt med att folk lämnar kyrkanyrka­n måste församling­arna se över sina fastighete­r - behövs de alla? Stig Kankkonen,onen, nyvald ordförande för kyrkofullm­äktigektig­e i Esbo, tänker beställa ett register överver samfällig-samfälligh­etens fastighete­r för att få enn helhetsbil­d över i vilket skick de är och vilketilke­t behovet av dem är.

Det har hunnit gå drygt 30 år sedan en medlem ur Esbo svenska församling senast har svingat ordförande­klubban i gemensamma kyrkofullm­äktige i Esbo. Det var Björn Immonen som var ordförande under åren 1977–84. Så när Stig Kankkonen, Kyrkpresse­ns tidigare chefredakt­ör, blev tillfrågad om han tar sig an förtroende­uppdraget var svaret självklart.

– Visst är det roligt att få ett sådant förtroende från de finska kollegerna. Men jag upplever det också som min skyldighet att ta emot uppdraget. Jag har bevakat kyrkliga frågor under hela mitt yrkesverks­amma liv som journalist och jag har samlat på mig erfarenhet­er vid såväl kyrkomötet som i församling­srådet och i kyrkofullm­äktige. Jag kan kyrkan, säger Kankkonen.

Gemensamma kyrkofullm­äktige är det högsta beslutande organet inom Esbo kyrkliga samfälligh­et. Där sitter representa­nter för stadens sex evangelisk-lutherska församling­ar, fem finska och en svensk.

– Det är en stor ära att Esbo svenska som den minsta av Esbos församling­ar får fungera som ordförande, tycker Kankkonen.

Kyrkofullm­äktiges arbete är välbekant för Kankkonen. Han sitter med där nu för fjärde perioden. Organet sammanträd­er i Fullmäktig­egården i Esbo, också det ett av Kankkonens stamställe­n, då han är invald i stadens fullmäktig­e som en av SFP:s sex representa­nter.

– Vi samlades tidigare på församling­sgården, men det var primitivt. I fullmäktig­esalen finns all teknik som behövs för omröstning­ar. Men jag får inte sitta på min ”egen” plats, utan har suttit på Maria Guzenina-Richardson­s plats när kyrkofullm­äktige sammanträd­er.

Nu flyttar Kankkonen upp till ordförande­podiet. Någon direkt makt får han inte i och med uppdraget.

– Min primära uppgift blir att sköta om att mötena löper smidigt.

Ordförande har ändå närvarooch yttranderä­tt i alla underligga­nde organ, som församling­sråd och direktione­r. Det ger honom insyn i vilka beslut som ska fattas och en möjlighet att påverka i beredninge­n och framföra sina åsikter i det skedet.

Tre stora projekt Den kyrkliga samfälligh­eten har tre stora projekt på gång. Det är bygget av Södriks kapell samt renovering­arna av krematorie­kapellet och Es- bovikens kyrka. Det är på fastighets­sidan som de stora diskussion­erna kommer att föras.

– Vi måste se över om vi har för många fastighete­r. De måste ju alla underhålla­s och renoveras och det kostar. Vi måste prioritera och anpassa mängden fastighete­r enligt verksamhet­en.

Församling­arna i Esbo tampas med samma problem som kyrkan överlag, allt flera medlemmar lämnar kyrkan. Det här betyder mindre pengar för att hålla fastighete­rna i skick.

– Jag ser en ny trend i statistike­n. Tidigare lämnade folk kyrkan främst för att protestera mot kyrkans linje, men nu lämnar många kyrkan av ekonomiska orsaker. Och om den nya vårdreform­en leder till höjd kommunalsk­att kommer ännu flera att lämna kyrkan. Om kommunen tar en procent mera i skatt är risken stor att folk flyttar den procenten från kyrkoskatt­en, för att inte få lägre inkomst, resonerar Kankkonen.

Satsa på relationer

Stig Kankkonen deltar inte aktivt i det dagliga arbetet i Esbo svenska församling, men håller sig nog uppdaterad om vad som är på gång där. Han tycker att församling­en har gjort sitt bästa för att klara upp de sexuella trakasseri­er som åtminstone åtta unga flickor utsattes för under åren 1970–1990.

– Församling­arna har varit väldigt dåliga på att hantera interna kriser. Det finns en inbyggd risk i att sätta allt ansvar på kyrkoherde­n, både för det andliga och för det praktiska arbetet.

Det är speciellt i personalfö­rvaltninge­n som det brustit när en av församling­ens ungdomsled­are under många år ostört kunde trakassera flickor i åldern 16–18 år.

– Församling­en har infört ledarskaps­utbildning för såväl kyrkoherda­r som andra anställda. Det är allt viktigare att komma överens med andra människor och kyrkan satsar på att vårda de mänskliga relationer­na, säger Stig Kankkonen.

 ??  ??
 ?? TALLQVIST
FOTO: NIKLAS ?? DYRA FASTIGHETE­R. Stig Kankkonen ska föra ordet i gemensamma kyrkofullm­äktige i Esbo under åren 2015–16. För att få en klar helhetsbil­d över samfälligh­etens kyrkobyggn­ader efterlyser han en rapport över samtliga fastighete­r och i vilket skick de är....
TALLQVIST FOTO: NIKLAS DYRA FASTIGHETE­R. Stig Kankkonen ska föra ordet i gemensamma kyrkofullm­äktige i Esbo under åren 2015–16. För att få en klar helhetsbil­d över samfälligh­etens kyrkobyggn­ader efterlyser han en rapport över samtliga fastighete­r och i vilket skick de är....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland