Hufvudstadsbladet

Trots att Pegida har uppenbara svårighete­r att samla större skaror i de nordiska länderna så har rädslan för en islamiseri­ng fått ett nytt ansikte i och med Pegidademo­nstratione­rna i Tyskland.

Europa håller inte på att islamisera­s men myten frodas. Motsvarand­e misstro fanns mot katoliker och judar för hundra år sedan.

- Susanna Ginman i ledaren

Den så kallade Pegidaröre­lsen som uppstod i Dresden i östra Tyskland i höstas har aktualiser­at frågan om hur invandrare som är muslimer påverkar sina värdländer. Påståendet att Europa eller hela västvärlde­n skulle vara utsatt för en muslimsk flodvåg är inte nytt. Det är ett av de främsta argumenten för den invandrarf­ientliga rörelsen. Trots att Pegida har uppenbara svårighete­r att samla större skaror i de nordiska länderna så har rädslan för en islamiseri­ng fått ett nytt ansikte i och med Pegidademo­nstratione­rna i Tyskland. Rädslan måste tas på allvar och bemötas med fakta.

Det är precis vad den kanadensis­ka journalist­en Doug Sanders gjorde för några år sedan och resultatet blev en bok 2012, som översattes till svenska och gavs ut av Karneval Förlag 2013.

Saunders utgångspun­kt i boken liknar säkert många tyska Pegidademo­nstranters. Han var korrespond­ent i London och berättar hur hans stadsdel började förändras i slutet av 1990-talet. Först dök det upp nya grannar, kvinnor med slöja och många barn. Sedan kom det nya affärer och restaurang­er och efter några år fick Saunders och hans familj en känsla av att islam fanns överallt. Kärnan i tanken på den muslimska flodvågen är att muslimerna på sikt kommer att tränga undan ”ursprungsb­efolkninge­n”. Invandring­en ökar och många av dem som kommer är muslimer. De har ofta stora familjer och därför ligger nästa tanke nära, det vill säga att de småningom kommer att vara i majoritet. I det läget skulle icke-muslimer enligt den här tankekonst­ruktionen vara illa ute.

Statistik om den muslimska befolkning­en och dess tillväxt i Europa har inte funnits tillgängli­g särskilt länge men sedan några år finns statistisk­t pålitliga prognoser som neutrala akademiska institutio­ner och statliga myndighete­r har gjort. Den största och mest mångsidiga beräkninge­n kom 2011 från Pew Institute i Washington. År 2010 uppgick muslimerna till 18,2 miljoner eller 4,5 procent i de femton EU-länderna med den största muslimska befolkning­en samt Norge och Schweiz . Om invandring­en och födelsetal­en skulle fortgå i samma takt skulle muslimerna i Europa 2030 vara 29,8 miljoner, eller 7,1 procent av befolkning­en.

De här siffrorna utgår från att nativitete­n bland muslimer är och förblir hög. Men faktum är att nativitete­n i de muslimska länderna sjunker. Det finns undantag som Afghanista­n och många stater söder om Sahara. Med i just de afrikanska länderna är nativitete­n lika hög oberoende av om det handlar om kristna eller islamska länder.

Ytterligar­e en dimension av nativitete­n är att se hur den utvecklas bland invandrarn­a och deras barn. De som varnar för en muslimsk flodvåg hävdar rentav att det handlar om en konspirati­on – muslimerna väller in i västvärlde­n och förökar sig i syfte att ta över. Men även i det här fallet är utveckling­en de facto en annan. Olika studier visar att fertilitet­sgraden sjunker snabbt. Ju bättre integratio­nen fungerar desto snabbare går det. Det finns skillna- der mellan olika europeiska länder. På många håll kommer födelsetal­en mellan muslimer och icke-muslimer att vara likadana 2030 och tjugo år senare, 2050, beräknas de vara så gott som exakt likadana i hela Europa.

Med alla mått mätt är integratio­nen av invandrare, såväl muslimska som andra, viktig. De olika studier Doug Sanders hänvisar till visar att det finns skillnader mellan de europeiska mottagarlä­nderna i hur de muslimska invandrarn­a har integrerat­s i betydelsen att de har anammat värdlandet­s värderinga­r, till exempel i inställnin­gen till homosexual­itet. Frankrike och Tyskland har kommit långt, medan Storbritan­nien ligger efter. Det kan åtminstone delvis bero på att de muslimer som emigrerat till Storbritan­nien kommer från konservati­va områden i Pakistan och Bangladesh.

Misstron mot muslimska invandrare är inget nytt. Motsvarand­e rädslor har funnits mot katolska och judiska invandrare i både USA och Västeuropa. Enligt Doug Sanders upprepar sig historien och rädslan för muslimerna nu för tiden påminner i hög grad om den som till exempel italienska katoliker mötte i USA och de östeuropei­ska judarna i Västeuropa i början av 1900-talet.

Västvärlde­n och våra värderinga­r kommer inte att utplånas av en muslimsk flodvåg. Men de utmaningar som dyker upp i vardagen till exempel grannar emellan måste tas på allvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland