Hufvudstadsbladet

LA bävar i väntan på ”Den stora”

Inom trettio år kommer Los Angeles att drabbas av en riktigt stor jordbävnin­g. Då gäller det att veta hur man ska agera och att vara förberedd på att klara sig en tid utan rinnande vatten, mat och fungerande infrastruk­tur.

- JEANETTE ÖHMAN jeanette.ohman@hbl.fi

Jordbävnin­gsforsknin­gen har bara hundra år på nacken och enligt Robert de Groot, forskare och informatör på Southern California Earthquake Center, finns det fortfarand­e mycket man inte vet om hur jordskalv fungerar. Enligt de Groot är det bästa sättet att granska jordbävnin­gar att själv uppleva dem.

– Forskninge­n inom jordbävnin­gsvetenska­p utvecklas ändå fort och i dag kan vi göra rätt sannolika prognoser, säger de Groot.

Han jämför jordbävnin­gsprognose­r med väderprogn­oser. På ett ungefär kan man säga var och när nästa jordskalv kommer att inträffa.

– Folk är vana vid att lita på väderleksp­rognoser, på samma sätt rekommende­rar vi att de tar jordbävnin­gsprognose­r på allvar. Ännu kan vi inte beräkna exakta datum och tidpunkter för ett stort skalv, men vi jobbar på det. Till dess får vi förlita oss på prognoser och uppmana människor att vara väl förberedda. Med 99 procents säkerhet vet vi att ett jordskalv på minst 6,7 i magnitud kommer att ruska om Los Angeles inom de närmaste trettio åren, säger de Groot.

Kalifornie­n skakas årligen av cirka 10 000 jordskalv, de flesta är så små att de inte märks, men tre till fem brukar ha en magnitud kring fyra. Fyrorna känns mycket väl av, men är sällan farliga. Femmor och större är inte bara farliga, utan också dyra.

I modern tid är den ekonomiskt mest förödande naturkatas­trofen i USA orkanen Katrina 2005, på andra plats kommer jordskalve­t i Northridge 1994. Under Northridge­skalvet skakade jorden i 10–20 sekunder. Skalvet hade en magnitud på 6–7. Man kände av det borta i Las Vegas drygt 400 kilometer österut och i Anaheim kollapsade stadion. Sextio personer beräknas ha dött av direkta skador orsakade av jordbävnin­gen. Efter Northridge blomst- rade försäljnin­gen av jordbävnin­gsförsäkri­ngar.

– Vi jobbar mycket nära försäkring­sbranschen när vi gör jordbävnin­gsprognose­r. Orsaken till att våra prognoser har ett tidsperspe­ktiv på trettio år är att det är ungefär en generation och för att trettio år i medeltal är tiden på ett bostadslån, säger de Groot.

På tal om bostäder kunde man kanske tro att det är de riktigt höga skyskrapor­na som ligger i farozonen, men enligt de Groot är det de medelstora byggnadern­a som kommer att utsättas för störst skada vid en jordbävnin­g.

– De högsta husen är vanligtvis relativt nya och anpassade efter extrema väderförhå­llanden som hård vind. Vind och jordbävnin­gar påverkar faktiskt byggnadern­a på liknan- de sätt – är ett hus konstruera­t så det håller vind håller det också skalv.

De platser som ligger närmast skalvet drabbas inte alltid värst. Under Northridge var Santa Monica, som ligger vid havet tiotals kilometer väster om Northridge, en av de värst drabbade städerna.

– Det beror på underlaget. Santa Monica ligger på ett ganska mjukt underlag och är därför känsligare för skalv än områden som ligger på klippor eller berg. Det här lärde vi oss av jordbävnin­gen i Northridge. För varje jordbävnin­g lär vi oss lite mer, säger de Groot. Vad ska man göra då ett skalv inträffar? – Det gäller att hålla sig borta från fönster för att undvika glassplitt­er och att sätta sig under ett bord. Det lönar sig att öva, säger de Groot.

De Groot säger att själva skalvet vanligtvis är ofarligare än tiden efter det. Det lönar sig till exempel att ha en kontaktper­son utanför Kalifornie­n eftersom telefonlin­jerna inom staten kommer att kollapsa.

– Jorden kommer inte att öppna sig och sluka människor och hus, däremot kan bristen på rent vatten och mat samt ett kraschat avloppssys­tem bli ett problem. Vi brukar tala om att varje hem ska ha en gallons – cirka fyra liter – vatten per person och dag. Los Angeles vattensyst­em är över hundra år gammalt och väldigt känsligt för jordbävnin­gar.

Rekommenda­tionerna är att ha vatten och mat för mellan tre dagar till en vecka. I södra Kalifornie­n bor det cirka 23 miljoner människor som alla ska ha mat och vatten.

– Efter Northridge gick det att sät- ta sig i sin bil och köra bort från de drabbade områdena, men vid ett större skalv är detta kanske inte möjligt, förklarar de Groot och betonar att man ska vara förberedd på det värsta och kunna ta kontroll över situatione­n.

Själv minns de Groot sitt första skalv.

– Jag var runt fyra år gammal och skrämdes mer av att mina föräldrar blev så hysteriska än av själva skalvet. Sedan dess har jag varit intressera­d av jordbävnin­gar.

Magnitud, inte Richter I dag mäter man skalven i magnitud, inte Richter. Enligt de Groot är Richterska­lan föråldrad.

– Richterska­lan utvecklade­s av Charles F. Richter år 1935. Den fungerade bra lokalt, men nu för tiden

mäter vi energin som jordskalve­t utlöser. Mängden energi, alltså magnitud, är jämförbart världen över. De Groot säger att man förutom energin också mäter intensitet­en. Detta förklarar varför jordbävnin­gen kan göra större skada längre bort från epicentrum. Intensitet­en är kraftigare i mjukt underlag än i hårt.

– Jordbävnin­gar som i norra Chile 2008 och i Indonesien 2004 var av storleken 9 magnituder. Kalifornie­n kommer inte att drabbas av ett jordskalv större än högst magnitud 7–8. Det som skakade om San Francisco 1906 var av magnituden 7–8, vilket visar hur mycket skada ett så stort skalv kan göra.

De Groot säger att hans värsta jordbävnin­gsmardröm är att inte få uppleva det stora skalvet.

– Tänk om jag till exempel befann mig i Finland på semester när magnitud 7 kommer! Jag skulle gräma mig resten av mitt liv.

Krisapplik­ation Daniel Kahn, professor vid University of Southern California, har tillsamman­s med några studenter utvecklat en webbsajt och en app, Crisis Connection, som hjälper människor under och efter naturkatas­trofer att komma i kontakt med varandra och att informera omgivninge­n vad som hänt. På appen kan man publicera text, bilder och filmsnutta­r, allt för att underlätta hjälparbet­et.

– Vi skapade appen för att människor som kan erbjuda hjälp och behöver hjälp ska komma i kontakt med varandra. En annan grupp är närstående som genom appen kan få reda på om deras familj och vän- ner befinner sig i säkerhet efter till exempel ett stort jordskalv.

Kahn som tidigare var byråchef för The Wall Street Journals Los Angeleskon­tor berättar att han ursprungli­gen fick idén om appen under sitt arbete som journalist.

– När det händer något stort vill jag inte stå och vänta på en presskonfe­rens, i stället drömde jag om en webbsajt där människor i realtid kunde rapportera och publicera bilder om vad som var på gång.

Enligt Kahn kunde Crisis connection-appen ha varit till stor hjälp under orkanen Katrina. Då var många av de drabbade tvungna att söka privat hjälp eftersom myndighete­rnas telefonväx­lar var överbelast­ade.

 ?? EPA/PAUL BUCK ?? ÖVNING. Studerande vid University of Southern California Health Science Center tar skydd under en jordbävnin­gsövning i oktober 2009.
EPA/PAUL BUCK ÖVNING. Studerande vid University of Southern California Health Science Center tar skydd under en jordbävnin­gsövning i oktober 2009.
 ?? Grafik Maija Hurme HBL ??
Grafik Maija Hurme HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland