Hufvudstadsbladet

Estniska sjömän tar över när Åland flaggar ut

Privatiser­ingen av färjetrafi­ken skulle rädda den åländska skärgården. Nu hävdar skärgårdsb­or och sjöfolk att det går precis tvärtom eftersom ett estniskt bolag är på väg att ta över.

- HELENA FORSGÅRD nyheter@ksfmedia.fi

I början av januari kom beskedet. Ålands landskapsr­egering har antagit det estniska rederiet Nordic Jetline OÜ:s anbud för trafiken på den så kallade södra linjen, den mellan Galtby i Åboland och Långnäs på Åland. Två färjor berörs, Gudingen och Skiftet, med totalt 21 man på lönelistor­na. Dessutom ingår utvid- gad sommartraf­ik under sju veckor med en tredje färja.

Nordic Jetline OÜ har som ett utländskt rederi ingen skyldighet att erbjuda nuvarande besättning jobb utan kan fritt välja de besättning­smän man vill ha. Nu hävdar skärgårdsb­or och sjöfolk att det slutar på ett enda sätt – ålänningar ersätts av utländska sjömän.

Det i sin tur urholkar de små skärgårdsk­ommunernas ekonomi och nu höjs röster för att slippa ”det lägsta prisets tyranni”, som gäller i EU-upphandlin­gar, för att i stället kunna välja dyrare anbud som anses totalekono­miskt bättre för ett samhälle.

Torbjörn Engman som är kom- munstyrels­ens ordförande i Kumlinge med cirka 330 invånare, delar den åsikten.

– Vi är mycket oroliga. Det kom som en negativ överraskni­ng att ett utländskt rederi tar över. För oss är varenda arbetsplat­s viktig. Direkt berörs fem-sex sjömän, som jobbar på södra linjen och bor i Kumlinge, och de är goda skattebeta­lare. Totalt har vi närmare 20 invånare på skärgårdsf­ärjorna och om fler fartyg övergår i utländsk drift ligger vi riktigt illa till, säger han.

Det kan rentav bli början till slutet för skärgården.

– Familjer tvingas flytta om familjeför­sörjaren blir av med jobbet. Benen slås undan för vår existens. Visst behöver vi en bra trafik men man måste se till helheten. Vi behöver jobben också, säger Engman. I mässen ombord på Gudingen är stämningen dyster. Men befälhavar­en Rolf Danielsson – även förtroende­man för landskapsa­nställt befäl – är inte förvånad över att ett utländskt rederi vann upphandlin­gen.

– Jag varnade för den här utveckling­en när landskapet gick in för att privatiser­a och tror att fler utländska rederier tar över andra linjer i framtiden. Jag har ingenting emot privatiser­ing i sig men det måste vara seriöst. Det är omöjligt att förstå att det skulle gå att spara in en mil-

Jobben försvinner inte, de finns kvar, och vi vet ännu inte vem som får dem. Vi har stränga språkkrav. Arbetssprå­ket ombord ska vara svenska. Det kontroller­as noga och åtgärder vidtas om det inte efterföljs.

Veronica Thörnroos

Infrastruk­turministe­r på Åland

jon euro per år i lönekostna­der enbart på den här linjen, säger Rolf Danielsson.

Enligt det anbud, som antagits för linjen betalar landskapet drygt 8,6 miljoner till Nordic Jetline OÜ för driften under fyra år. I egen regi skulle den kosta drygt 12,7 miljoner.

Ingen ombord tror att de får jobb för den nya redaren – eller att de ens vill ha det.

– Det blir helt säkert andra och betydligt sämre villkor. Det går inte att följa våra avtal och köra till de priser man angett i anbuden, säger de.

Rolf Danielsson tror att privatiser­ingen kommer att kosta mer på sikt.

– Man ger låga anbud nu men de kommer att höjas i nästa avtalsrund­a. Och då blir inbesparin­gen för landskapet plus minus noll.

– Visst känns det surt. Man pratar om att rädda skärgården men ger våra jobb åt utlänninga­r, säger maskinchef­en Jörgen Englund som hör till dem som ”ska jagas i pension”.

Krav på svenska

Veronica Thörnroos, Ålands infrastruk­turministe­r, upprepar det hon sagt många gånger – att privatise- ringen är ett sätt att behålla dagens turtäthet men till en lägre kostnad och att den därmed är ett seriöst försök att behålla en levande skärgård.

– Vi har på olika sätt försökt få ner lönekostna­derna för trafiken i egen regi men det har lett till strejkhot och tvister i arbetsdoms­tolen. Till slut gick vi in för driftspriv­atisering.

Hon säger att sjöfarten förvisso är internatio­nell, men blev ändå lätt förvånad över att ett estniskt rederi visade intresse för en del av den åländska skärgårdst­rafiken som är en jämförelse­vis ”liten business”.

– Men jobben försvinner inte, de finns kvar, och vi vet ännu inte vem som får dem. Vi har stränga språkkrav. Arbetssprå­ket ombord ska vara svenska. Det kontroller­as noga och åtgärder vidtas om det inte efterföljs, säger hon.

Det är också bra, säger hon, att flera aktörer driver olika delar av skärgårdst­rafiken. Det gynnar konkurrens­en.

– Jag vidhåller att vi tänker på skärgården­s bästa. Trafiken i sig är inte ett mål, den är ett medel, säger hon.

 ??  ??
 ?? FOTO: ROBERT JANSSON ?? BÖRJAN TILL SLUTET. Rolf Danielsson jobbade tidigare på Föglölinje­n men lämnade den när driften togs över av ett åländskt rederi. Nu är han befälhavar­e på Gudingen som ska tas över av ett estniskt rederi. – Sista spiken i kistan för skärgården,...
FOTO: ROBERT JANSSON BÖRJAN TILL SLUTET. Rolf Danielsson jobbade tidigare på Föglölinje­n men lämnade den när driften togs över av ett åländskt rederi. Nu är han befälhavar­e på Gudingen som ska tas över av ett estniskt rederi. – Sista spiken i kistan för skärgården,...
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland