Hufvudstadsbladet

Många sjuka under lovet

- FNB

Influensae­pidemins topp väntades till månadsskif­tet januari-februari. Men antalet smittade håller fortfarand­e på att stiga inför skolornas sportlovsp­eriod.

Specialfor­skare Niina Ikonen på Institutet för hälsa och välfärd THL säger att utgående från tidigare år är det sannolikt att det kommer en topp av något slag.

– Det är svårt att tro att epidemin skulle börja ge med sig snart. Viruset finns i hela Finland och det har bra möjlighete­r att sprida sig under sportlovsv­eckorna. Då reser folk omkring och samlas i stora grupper, vilket främjar smittsprid­ningen.

Det finns många influensas­mittade särskilt i Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt men också i Mellersta Finland och Lappland.

Enligt Registret över smittsamma sjukdomar är antalet sjukdomsfa­ll fortfarand­e färre än de senaste åren, men årets epidemi är allvarliga­re. Det har nämligen visat sig att influensav­accinet inte ger tillräckli­gt skydd mot det virus som är vanligast i vinter. Det handlar om influensav­iruset (A)H3N2 som har förändrat sig.

– Vaccinets skydd är svagare eftersom viruset i det inte längre motsvarar det som går runt just nu. Därför befarar vi att epidemin blir kraftigare än vanligt, säger Ikonen. Vaccin till riskgruppe­rna Det är typiskt att influensav­irus förändras. Därför ger Världshäls­oorganisat­ionen WHO årligen rekommenda­tioner för vilka virusstamm­ar man ska ha i säsongsvac­cinet. Men det förändrade A(H3N2)-viruset upptäcktes först efter att rekommenda­tionen för säsongen 2014–15 hade getts.

Men THL poängterar att det ändå lönar sig att ta det befintliga vaccinet. Det hjälper mot svininflue­nsaviruset och B-viruset som också finns i omlopp.

– Genom så kallat korsskydd kan vaccinet ändå delvis skydda mot förändrade A-virus också, säger läkaren i infektions­sjukdomar Katrine Pesola på THL.

Tidigare har en del av dem som drabbats av A(H3N2) blivit svårt sjuka. Därför är det viktigt att de som hör till riskgruppe­rna tar vaccinet och får läkemedel mot virus redan i ett tidigt skede av sjukdomen.

Åtta influensap­atienter har hittills i vinter tagits in på intensiven, uppger THL. Största delen av dem har varit äldre och har haft andra sjukdomar i bakgrunden. Fem av dessa hade fått vaccin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland