Hufvudstadsbladet

Val och flerval

- ANNA SVARTSTRÖM I STOCKHOLM

”Välkommen! För informatio­n om öppettider, tryck ett. För kansli, tryck två… För informatio­n på engelska, tryck nio.”

Ungefär så kan det låta oberoende av om man ringer skolan, en statlig instans eller kvartersba­geriet i det som från och med i dag är min hemstad, Stockholm. Mellanmjöl­kens land har författare­n och ståupparti­sten Jonas Gardell kallat Sverige. Jag är benägen att uppdatera definition­en till flervalens förlovade land.

När man ska installera sig i ett nytt land, och kanske i synnerhet när en hel familj ska emigrera, blir det att ringa runt en hel del och ta reda på. Då möts du av telefonsva­rare som ger dig möjlighet till flerval eller nätsidor som ska hjälpa dig att fatta beslut.

I Sverige gäller både fritt vårdval och fritt skolval. Hur ändamålsen­ligt det är, är en pågående politisk diskussion. Jag själv antar i det här skedet en mer praktisk hållning.

Utifrån mina erfarenhet­er vad gäller skola och förskola (motsvarar daghem i Finland) kan jag notera följande fördel: mängden informatio­n. På nätet kan du läsa om pedagogisk inriktning, lärarnas behörighet­sgrad, vilket betyg skolan får av de så kallade brukarna och så vidare. Du kan sortera dina val och jämföra dem, nästan som när du handlar på nätet eller stjärnmärk­er Twitterinl­ägg.

Transparen­sen är stor och verkar också leda till ett större föräldraen­gagemang – bland dem som orkar. För det är just det: det fria valet kräver aktivitet om du vill utnyttja de möjlighete­r det ger. Samtidigt kan jag fundera över om variablern­a som mäts faktiskt ger en fullkomlig­t rättvis bild av barnens vardagsver­klighet på dagiset eller i skolan. Dessutom kan det förstås i praktiken gå så att du inte får plats på ditt första eller ens femte val.

Går vi från vardagsval till politiska val kan vi konstatera att något som svenskarna inte får ta ställning till i år är hur riksdagen ska se ut. Det extra valet uteblev. För Sverige kan den politiska uppgörelse­n som gav socialdemo­kratiska Stefan Löfvens minoritets­regering möjlighet att fortsätta vid makten vara bra – om det är så eller inte har vi all orsak att återkomma till. Men för en ny korrespond­ent hade det onekligen varit en stimuleran­de rivstart.

Lugnet har ändå ingalunda lagt sig och inte minst Sverigedem­okraternas vågmästarr­oll gör det upplagt för debatter och drama. Inte heller i Norge är minoritets­regeringen­s sits alldeles säker. Så sent som förra veckan drog exempelvis Senterpart­iet tillbaka sitt stöd i frågan om tiggeriför­bud som regeringsp­artierna Fremskritt­spartiet och Høyre drivit på.

Val blir det däremot i Danmark. Landet har inte fasta mandatperi­oder men statsminis­ter Helle Thorning-Schmidt måste utlysa nästa Folketings­val så att det hålls senast i september.

Detta ser jag fram emot att bevaka och beskriva för dig kära läsare. Och för att inte gräva ner mig för mycket i det privata valträsket tror jag att jag direkt väljer den allra närmaste vårdcentra­len. Anna Svartström är HBL:s Nordenkorr­espondent och förtjust i landstypis­ka ord och uttryck som svenska fika, danska hygge, norska greit – och isländskan för att den låter så vacker. NÄSTA VECKA: Anna-Lena Laurén.

VÅRA KRÖNIKÖRER UTOMLANDS: Anna-Lena Laurén i Moskva, Juri von Bonsdorff i Washington, Peter Loewe i Rom, Anna-Karin Friis i Bryssel, Anna Svartström i Stockholm.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland