Hufvudstadsbladet

Inte bussigt HRT!

- NICLAS LÖNNQVIST niclas.lonnqvist@ksfmedia.fi

Bussnätet i nordöstra Helsingfor­s förändras. Helsingfor­sregionens Trafik, HRT, har presentera­t ett utkast till hur det nya linjenätet ska se ut. Den nya ringbanan, som snart är färdig, ökar på tågutbudet mellan Helsingfor­s och Dickursby. En ny linje 560, som kör mellan Rastböle och Myrbacka tas i bruk. Enligt HRT är passagerar­antalet på vissa busslinjer litet medan andra linjer är överbelast­ade.

Man kan vara av vilken åsikt som helst över behovet av att förnya nätet. Någon blir ledsen - någon får det kanske bättre. Det är omöjligt att tillfredst­älla alla passagerar­es behov. När man läser de otaliga inläggen på HRT:s sajt är kritiken över förändring­arna inte nådig. Att rubba det trygga som en bekant busslinje skapar är inget att leka med. Folk är arga.

Det finns ändå ett större problem och det är bristen på en informatio­nskultur. I veckan besökte jag ett invånartil­lfälle i Malm där man fick ta del av det nya nätet. Det blev ett tillfälle som inte stärkte invånarnas tilltro till HRT. När HRT ordnade första tillfället i mitten av januari i Malmhuset rymdes alla inte in i salen. Drygt 300 invånare trängdes i en sal som hade plats för 100. En närvarande beskrev tillfället som ett enda kaos. Vid det andra tillfället, som jag gästade, i en skola på Stickelväg­en i Malm var det lugnare, men ändå långt ifrån optimalt. I en trång skolkorrid­or stod HRT:s trafikplan­erare med kartor utbredda. Det var så här interaktiv­iteten mellan invånare och HRT skulle ske. När gruppchef Arttu Kuukankorp­i från HRT i ett auditorium höll ett allmänt anförande om orsakerna till omläggning­en fick man inte ställa frågor och ställde man frågor fick man till svar: ”Det är inte han som vet, fråga planeraren i korridoren”. Varför planerarna inte kunde stiga framför den informatio­nstörstand­e publiken i auditoriet är ett mysterium? Kuukankorp­i och HRT:s kommunikat­ionsdirekt­ör Mari Flink var som boxare inträngda i en ringhörna när oskarpa kartor över nya linjer i all hast laddades upp på en skärm.

I en känslosam fråga, som berör en så stor del av Helsingfor­s invånare och som väcker så mycket debatt, har HRT inte råd med ett enda misstag av det här slaget. Nu har åtminstone två tillfällen sjabblats bort på grund av oproffsig kommunikat­ion, något som dessvärre genomsyrar en stor del av vårt samhälle. Och då råder det sannerlige­n ingen brist på mediakonsu­lter, som säkert mer än gärna hade stått till förfogande för HRT. Dags för HRT att trycka på Stannarkna­ppen, forma om leden och öva sig hur man talar till folk. Så svårt är det inte.

 ??  ?? HRT vill gör förändring­ar i bussnätet i nordöstra Helsingfor­s, men sköter informatio­nen på ett undermålig­t sätt. Passagerar­nas ilska är lättförstå­elig.
HRT vill gör förändring­ar i bussnätet i nordöstra Helsingfor­s, men sköter informatio­nen på ett undermålig­t sätt. Passagerar­nas ilska är lättförstå­elig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland