Hufvudstadsbladet

Manteln men också släpet

- YRSA GRÜNE Ledarskrib­ent

Blockpolit­ikens avigsidor exponerade­s i december när den svenska regeringen­s budgetförs­lag föll i en historisk omröstning. Ändå saknar jag ibland den tydlighet som det svenska valsysteme­t har, uttrycklig­en när det gäller vilka partier som samarbetar med vem.

För jag skulle så gärna vilja veta vad det betyder om man röstar på SDP. Eller på Samlingspa­rtiet. Eller på Centern.

Egentligen tycker jag illa om att partierna går ut med sina partiledar­e som galjonsfig­urer så att de flesta luras att tro att riksdagsva­let i själva verket handlar om ett personval för statsminis­terposten. I själva verket tycker jag illa om galjonsfig­urer över huvud taget. Som Anne Berner. På tv sade hon att hon valde Centern för att ”företagarn­a är dagens torpare”. Jag har väldigt svårt att se Berner som torpare.

Tror man på galluparna blir det Centerns Juha Sipilä som bildar regering. Tror man på Samlingspa­rtiets optimism är det Alexander Stubb. Och tror man på den som menar att det är nu eller aldrig som gäller för Sannfinlän­darna så är det Timo Soini.

Vad dessa personer står för kan man förstås bilda sig en uppfattnin­g om utifrån vad de säger. Eftersom de är partiordfö­rande gäller det också partiernas linjer.

Men vilka placeras på nyckelpost­er? Sannfinlän­daren Jussi Niinistö som förvarsmin­ister? Centervete­ranen Paavo Väyrynen som utrikesmin­ister? Eller Stubb om det blir en borgerlig regering med Sipilä som husbonde på Villa Bjälbo? Rödmylla eller borgerligt? Det är självklart att väljarna avgör hur det blir. Men hur många väljare orkar och hinner sätta in sig i partiernas program och löften? Man kanske vet vem som bär manteln men hur är det med släpet? Hittills har flera bara talat om att spara och akta sig för löften. Siffror läggs fram men ofta utan svar på den naturliga följdfråga­n om varifrån medlen ska tas. Centerns ”keppanagat­e” – utspelet om mellanölet – har alla ändå engagerat sig i.

Landet får de ledare det förtjänar, brukar man säga. Det gäller också i det sämsta alternativ­et av alla: ett lågt deltagande i valet. Om soffliggar­nas parti blir störst kan man visserlige­n säga att folket har förtjänat det. Men det är inte bra, oberoende av vilken rangordnin­gen bland alla partier blir.

Med personkult kan man få folk att gå till valurnorna en gång. Kanske två. Men det är med tydligt definierad­e mål och en vision om hur dessa praktiskt kan nås som man vinner den trovärdigh­et som behövs för den tid som behövs för att nå målet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland