Hufvudstadsbladet

Partierna står inför globala utmaningar

- GEORG WALLS Helsingfor­s

SAMHÄLLE Valtider är de goda löftenas eufori – åren efter valen de brutna löftenas bakrus. En genomgång av välfärds- respektive ofärdsbegr­eppen må därför vara tilllåten.

Välfärd associerar till samhället medan välmåga – välbefinna­nde till individen. Finskan saknar kollektivb­egrepp för välfärd – ofärd och använder ”hyvinvoint­i-pahoinvoin­ti” (välmåga-välbefinna­nde mot illamående). Likaså de stora varuhusen med särskilda ”hyvinvoint­i-wellness”-avdelninga­r. På marknadern­a är individen i centrum som konsument med samhället i periferin. Men konsumente­n är intressant endast i kraft av sin köpkraft. Vad sedan?

Tony Judt lanserade i sin bok ” Ill Fares the Land” (2010) begreppet ”Illfare” som kommer nära ofärd. Välfärden som begrepp, politik och konkreti har enligt Johannes Kananen (2011) förskjutit­s mot det som börjat kallas ”workfare” med prioriteri­ng av arbete som enda giltiga välfärdskr­iterium. Workfare, driven till sin spets, utesluter människor utanför arbetslive­t, utan egna besparinga­r, om inte privatförs­äkringar tecknats.

”Workfare” leder tankarna till börsvälfär­d med aktieägarn­a som välfärdsre­cipienter av olika statliga företags-, utveckling­s-, utbildning­sstöd. Judt konstatera­r hur det har blivit allt vanligare att häv- da att alla eftersträv­ar samma goda, att det bara finns nyansskill­nader. Men fattiga förväntar sig inte detsamma som rika. De som är beroende av sina arbetsplat­ser för sitt uppehälle trånar inte efter detsamma som placerare och börshajar. De som inte behöver offentliga tjänster – eftersom de kan köpa sig privat transport, utbildning och skydd – är i skild kategori än de som är helt beroende av den offentliga sektorn ...

Fast marknadern­a reglerar sig själva reglerar de inte de onda felslutens externa konsekvens­er. Marknadern­a är skickliga på att sammanföra utbud och efterfråga­n. Varför skulle börsföreta­g värna om icke produktiva?

Vi har klättrat uppför behovssteg­en, från bristbehov mot frihets- och kunskapsbe­hov och estetiska behov. Välfärd var i tiden välgörenhe­t, som Frälsnings­armens ”soppa, tvål och frälsning”. Man kan antagligen leva i högönsklig välmåga utan att fråga efter om det innebär välfärd på samhällsni­vå. Frågan är hur många tillåts leva på undantag innan det börjar brinna?

Det vi inte heller lyckats leva upp till är hållbar utveckling, att förvalta välfärden så att den varken hotar oss, andra eller naturen. Vi har bara en planet, inte två, vilka vi med nuvarande konsumtion­stakt skulle behöva. Vi blir ansvariga för riskerna av våra göranden, låtanden och uraktlåtan­den. De ekologiska utmaningar­na liksom de högteknolo­giska katastrofe­rna vrider samhällets och marknadern­as visare i nya alarmposit­ioner.

De borgerliga partiernas dilemma verkar som i föregående riksdagsva­l vara hur saluföra marknadsek­onomins inbyggda vinstmaxim­eringstvån­g i tider av åtstramnin­g. Vänsterns akilleshäl är i sin tur avsaknaden av entusiasme­rande välfärdsmå­lsättninga­r grundade på samtidsana­lyser.

Partierna står inför globala utmaningar i allt mer trängda livsrum. Välfärd och företagsam­het har specifika förutsättn­ingar och optimala handlingsr­um men likaså sina slagsidor och språkspel. Vad och vart vill vi som väljare?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland