Hufvudstadsbladet

Om gränser och balans

- CHARLOTTE NIEMISTÖ är ekonomie doktor och forskare på institutio­nen ör företagsle­dning och organisati­on på Hanken.

Stramare ekonomi medför att arbetskult­uren har hårdnat och takten i arbetslive­t har blivit mer hektisk. Samtidigt förändras vårt samhälle till ett alltmer präglat informatio­nssamhälle där allt flera jobb kan ses vara kunskapsin­tensiva. Allt flera av oss jobbar dagligen med bärbar dator och smarttelef­on. Tiden och platsen för arbetet suddas ut. På gott och ont.

Modern teknologi och självständ­iga uppgifter ger mycket frihet. Friheten att kunna välja arbetsmilj­ö och när jobbet ska utföras enligt egna preferense­r gällande både dygnsrytme­n och det vardagliga livspussle­t. Många forsknings­projekt har fokuserat på de goda sidorna av ökad flexibilit­et kring balansen mellan jobb och det övriga livet (”work-life balance”). Vi vet redan att motivation­en och välbefinna­nde på jobbet ökar av att själv kunna påverka var och när arbetet utförs. Ökad autonomi och flexibilit­et underlätta­r i bästa fall tidtabells­rumban också i familjer som ska hinna via dagis före fem, handla och laga mat, städa, tvätta och skjutsa barnen till hobbyer. Då kan möjlighete­n att fortsätta med jobbet hemma på kvällen komma väl till pass.

Distansarb­ete är inte längre ett nytt fenomen. Det började inom it-branschen för att sedan sprida sig till många olika typer av kunskapsin­tensivt arbete. Teknikrevo­lutionen samt attityden hos arbetsgiva­re har ändrat kulturen radikalt på bara några år och vi börjar först se konsekvens­erna för individer och organisati­oner. Praxis i organisati­oner varierar, en del har utvecklat spelregler för distansarb­ete på organisati­onsnivå och andra kommer fortfarand­e överens om distansarb­ete och övriga former av flexibilit­et mera ad hoc, vilket medför att överenskom­melserna och villkoren beror på individens förhandlin­gsposition.

Liberalise­ring av arbetskult­uren kring distansarb­ete och ökad flexibilit­et har inte varit alldeles smärtfri. Chefernas attityd var länge skeptisk; man kan ju inte vara säker på om medarbetar­e på riktigt jobbar då de inte är på kontoret. Man måste våga lita på att jobbet blir gjort och tiden inte används till annat, till exempel hushållssy­sslor. En grundlägga­nde fråga om tillit, med andra ord. Kanske just på grund av den tidigare attityden till distansjob­b har medarbetar­en på distans många gånger jobbat ännu lite extra och låtit gränserna mellan jobb och det övriga livet suddas ut för att bevisa att hen levererar och för att få behålla lyxen av frihet och flexibilit­et. Nu när flexibelt distansjob­b börjar vara vardagsmat och till och med önskvärt på många arbetsplat­ser borde pressen att överpreste­ra och låta jobbet ta en så stor del av livet lätta. Men kanske nuläget har blivit det normala? Sättet att vara?

I USA har man börjat utbilda chefer att upprätthål­la en sund balans mellan jobb och det övriga livet, både för sin egen del och för att bättre stöda medarbetar­na. Det är ett viktigt steg som följer en period av utpräglat självledar­skap. Arbetsrela­terat välbefinna­nde kan aldrig endast lämnas på individens ansvar. Företag och övriga organisati­oner gynnas av att proaktivt följa med att arbetsmäng­den hålls rimlig och dagarna inte drar ut i det oändliga.

Chefernas attityd var länge skeptisk; man kan ju inte vara säker på om medarbetar­e på riktigt jobbar då de inte är på kontoret.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland