Hufvudstadsbladet

Från oväxt till avväxt

-

SAMHÄLLE Tack Hans Rosing för debattinlä­gget om tillväxten (HBL 11.2) som vi så hett åtrar, men som verkar vara omöjlig att upprätthål­la. Hur ska vi klara oss utan en ständig ökning av BNP?

Dagens situation är paradoxal. Politiker, ekonomer och opinionsbi­ldare sätter ökad tillväxt och konkurrens­kraft högst. Alla viktiga problem kunde hanteras bara vi fick fart på hjulen igen. Det skulle rädda välfärden, stabilitet­en och framtidstr­on. För den skull måste vi skära i den offentliga sektorn, öka utbudet av arbetskraf­t, locka investerar­e med skattelätt­nader och flexiblare arbetsvill­kor. När lönerna pressas och den offentliga sektorn skärs ner minskar förstås totalefter­frågan, vilket gör nyinvester­ingar olönsamma och den åtrådda tillväxten förvandlas till stagnation, mera arbetslösh­et och allmän frustratio­n.

Detta bör kallas oväxt i analogi med ogräs, oljud och otyg. Det är helt enkelt oekonomisk tillväxt, där samhällsko­stnaderna är större än fördelarna av den tillväxt man eventuellt lyckas åstadkomma. Den här åtstramand­e tillväxtpo­litiken är karakteris­tisk för eurozonen som helhet; trots att Euroland har ett exportöver­skott i förhålland­e till resten av världen som är enormt – betydligt större än Kinas. Om vi ser till bytesbalan­serna har Euroland faktiskt blivit världens konkurrens­kraftigast­e nation. Den högtravand­e Lissabon-deklaratio­nen har uppfyllts!

Men tillväxt är inte längre det viktigaste. Vi reder oss bra med den nivå vi har bara vi använder pengarna för sådant som faktiskt ger tillvaron mening. Men i så fall måste vi tänka om i fråga om hur och med vad vi ska arbeta. Vilken typ av investerin­gar vi ska satsa på – sociala, ekologiska, finansiell­a? Hur stort spelrum ska ges åt kapitalism­en i förhålland­e till demokratin? Och – kanske viktigast av allt – med vad ska vi ersät- ta den konsumtion­s- och tävlingsdr­ift som nu tycks ge oss ett livsinnehå­ll?

Om vi efter det andra världskrig­et anammade en ständig ekonomisk tillväxt som substitut för tidigare religioner och ideologier, behöver vi i dag en ny värdegrund och en ny syn på vad som är meningen med tillvaron.

JAN OTTO ANDERSSON

Nationalek­onom, Åbo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland