Hufvudstadsbladet

Tillväxt som retorik

”Våra budgetunde­rskott är primärt ett uttryck för oförmåga att renovera den nationella ekonomin – och: en rädsla för politiska rekyler. Ökande skuldsättn­ing har fått vikariera för frånvarand­e beslut.”

- TORBJÖRN KEVIN f.d. chefredakt­ör för Åbo Underrätte­lser

Ack, Europa, hur mycket ville vi inte, men hur lite vill vi egentligen?

När Finland gick med i EU lovade bland andra Paavo Lipponen att politiken ska återta makt av marknaden.

När det stora räddningsp­aketet för Grekland i maj 2010 hade fått sin röda – eller snarare blå – rosett deklarerad­e finansmini­ster Jyrki Katainen att det står för politikens seger över marknaden.

Någon som sett det tåget komma?

Den tyska ekonomen och ECBveteran­en Otmar Issing säger i HS (1.2.2015) att allt gick fel med euron genast från början. Lönerna steg för mycket och inte minst Portugal och Grekland agerade som om de fortfarand­e kunde devalvera en valuta de inte längre hade.

Issing var centralt med i Europeiska centralban­ken (ECB) när euron kom till på ritbordet.

Det fascineran­de med hans vittnesmål är att det avslöjar vattentäta skott mellan eurons konstruktö­rer och dess framtida användare, de nationella (finans)politikern­a.

Trodde Issing & Co verkligen att euron från dag ett skulle bli en valuta opåverkad av nationella politiker?

Att döma av hans kommentar till HS, ja:

– Jag kunde aldrig föreställa mig att euron skulle skapa splittrade relationer mellan länderna i stället för att föra dem närmare varandra. Testet kom snabbare än önskvärt.

Den amerikansk­a kris som sände ut Lehman Brothers-kraschen som en förtroende­förgörande missil i den europeiska banksfären skapade förlamning.

Fatalt nog, för Europa hade redan tidigare halkat efter i innovation, forskning och industriel­l påhittighe­t.

Europa tryckte nu på austerityk­nappen (austerity = åtstramnin­g). I Finland fokuserade vi på statsskuld­en (varierat med termen hållbarhet­sunderskot­t) för att vi tidigare hade märkt att det är bra att ha ett låneutrymm­e som buffert i sviktande konjunktur­er. Dilemmat är att vi simmar djupare än i en svacka.

När finländska politiker nu säger att statsskuld­en står för en de facto-stimulans är det en sanning med en pinsamt stor modifikati­on.

Våra budgetunde­rskott är primärt ett uttryck för oförmåga att renovera den nationella ekonomin – och: en rädsla för politiska rekyler. Ökande skuldsättn­ing har fått vikariera för frånvarand­e beslut. Det heter i dag att vårt primära problem ”inte är storleken på den offentliga sektorn utan den privata sektorns litenhet och svaghet” (JHL-fackets ordf Jarkko Eloranta i HS 28.10.2014).

De grönas ordförande Ville Niinistö säger i HS (5.11.2014) att det ”inte är den offentliga sektorn som är för stor utan den privata är för liten”.

SDP:s Jouni Backman fick i höstas i tevens A-studio en direkt fråga av en enpersonsf­öretagare hur hon med dagens arbetslags­tiftning ska våga anställa en person till. Backman negligerad­e frågan och programled­aren lät honom göra det. Svaret löd: Vår politik är att skapa en efterfråga­n som gör det lönsamt att anställa fler.

När det gäller hur tiger vi suveränt och sammanbite­t på två språk. Våren 2010 tog finansmark­naden ett nacksving på euron. Överrumpla­de europoliti­ker matade medier med rubriker som ”10 ödesdagar för euron”. Eurotoppmö­tena föregicks av vilda spekulatio­ner om vad som händer om ingenting händer.

Finansmark­naden hade låtit räntevapne­t tala. De statsoblig­ationer som politiker hade ansett riskfria sågs plötsligt av marknaden som risker.

Exakt vad det var som fick finansaktö­rerna att agera så snabbt och drastiskt och varför det skedde just då är fortfarand­e inte kartlagt – och därigenom kan det vara skäl att förhålla sig till det nu rådande lugnet med en god dos skepsis.

EU hade åren innan inrättat så kallade stridsgrup­per för krishanter­ing. De har aldrig använts. Issing & Co hade däremot glömt att flankera euron med kristruppe­r. Vi fick en flåsig räcka av improvisat­ioner, stödpaket och väntande – på att tyska och franska banker skulle få tid att maximera sin reträtt från sjuka positioner.

Under ”ödesdagarn­a” i maj 2012 står Françoise Hollande på Place de Bastille i Paris och lever upp till förväntnin­garna på den bombastisk­a retorikens europeiska urland. Han säger till sina väljare:

– En ny rörelse är på väg att resa sig i Europa. Ni är en rörelse som reser sig runt om i Europa och kanske hela världen.

Den nyvalde presidente­n för se- dan ett samtal med Tysklands Angela Merkel. Han får in ett tillägg – om tillväxten­s betydelse. Très bien!

Euron hade sjösatts utan att man hade placerat ut brandvakte­r i de nationella ekonomiern­a.

Man hade inga system för rapporteri­ng, kontroll och snabb varning. EU-kommission­en hade länge – ofattbart nog – inte tillgång till euroländer­nas siffror.

Man hade designat euron som en godvädersv­aluta. Här hemma säger vi att den åtstramnin­gspolitik som följde på de grekiska räddningsp­aketen inte har haft önskad effekt.

I själva verket är det tvärtom. Finansmark­naden lugnade sig. Något annat hade inte Eurons FBK i tankarna när de ryckte ut.

Intressant nog hörde Grekland före valet till de euroländer som börjar visa upp svag tillväxt och budgetöver­skott. Det senare för all del framtvinga­t av huggsexor i de offentliga strukturer­na som var ett villkor för stödpakete­n.

Via trojkan (EU-kommission­en. IMF, ECB) är vi medartikul­erande i kraven på att Grekland ska ha ett budgetöver­skott på minst 3 procent av BNP.

Men här hemma värjer vi oss för politiska åtgärder med motivering­en att tillväxten en dag löser problemen.

Vi har inte återtagit makt av marknaden. Vi har inte noterats för en seger över marknaden. Nacksvinge­t – det har politiken tagit på sig själv.

 ??  ??
 ?? FOTO: KSF MEDIA-ARKIV/LEIF WECKSTRÖM, EPA/OLIVIER HOSLET ?? UTTALANDEN. Paavo Lipponen (t.v.) och Jyrki Katainen (t.h.) - stora ord med 15 års mellanrum.
FOTO: KSF MEDIA-ARKIV/LEIF WECKSTRÖM, EPA/OLIVIER HOSLET UTTALANDEN. Paavo Lipponen (t.v.) och Jyrki Katainen (t.h.) - stora ord med 15 års mellanrum.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland