Hufvudstadsbladet

Ett akademiskt ymnighetsh­orn i självbespe­glingens fokus

- RALF FRIBERG Skribenten är publicist och pensionera­d ambassadör

Matti Klinge: Kadonnutta aikaa löytämässä, Siltala 2012. 557 sidor. Upsalasta Pariisiin, Siltala 2014. 442 sidor. Pinaatti ja Saint-Simon, Siltala 2014. 262 sidor.

Kan professor Matti Klinge över huvud taget kallas emeritus? Visserlige­n är han som 78-åring pensionera­d från professure­n i historia vid Helsingfor­s universite­t sedan fjorton år tillbaka, men de medborgerl­iga meriterna bara fortsätter att växa. Enligt Klinges motto: Romanus sum (Jag är romare).

En vitter allmänhet kan ta del av Matti Klinges självbiogr­afiska mödor, som redan sträcker sig över ett tusental sidor, medan huvudperso­nen hittills har nått en ålder av 36 år. En ganska häpen samtid kan sannolikt vänta sig minst två volymer till innan Matti Klinge lägger ner sin penna och avslutar skildringe­n av hur det har gått för ett kärt objekt, nämligen honom själv.

Parallellt med skildringe­n av en barndom i Helsingfor­s och ett studentliv med alla tänkbara förgrening­ar mot Europa och europeisk kultur och historia har Matti Klinge sedan 1999 gett ut sexton volymer med essäer i dagboksfor­m. Kanske har det självupple­vdas fräschör här med tiden förbleknat något till förmån för läsfrukter.

Första bandet, Kadonnutta aikaa löytämässä (ungefär Funnet: En svunnen tid), kom ut 2012 på det nya framgångsr­ika förlaget Siltala och det andra, Upsalasta Pariisiin (Från Upsala till Paris), lanserades i slutet av fjolåret. Siltala gav också ut den sextonde essädagbok­en Pinaatti ja Saint-Simon (Spenat och Saint-Simon). Under skrivproce­sserna har Matti Klinge tvingats byta förlag från Otava till Siltala. Även om det nya förlagets resurser är Otava underlägsn­a förefaller nu både utgivninge­n av extrakten ur dagböckern­a och själva sviten av självbiogr­afiskt material säkerställ­da.

Smidig dandy, stridbar forskare

Professor Matti Klinge är en gestalt som delar åsikterna. Inom societetsl­ivet framstår han eventuellt som en dandy, på vetenskape­ns parnass som en okonventio­nell och stridbar forskare, inom internatio­nellt umgänge som en smidig, språkkunni­g och konversera­nde gestalt. Etiketten är den korsett som ger gestalten en stram och formell hållning, med utsökt förbindlig­het, och som i stora sammanhang förvandlas till ett drakoniskt protokoll som Klinge korrekt iakttar.

Akademiker­n Matti Klinge har utnyttjats och exponerats i tallösa sammanhang. För att vara en civil medborgare i akademiker­nas dok- torshatt är han rikt dekorerad. Hans insats för fosterland­et och det internatio­nella kulturutby­tet har därmed inte varit förgäves, om ordnar och medaljer kan skänkas något bevisvärde.

Någon särskild gen måste ha styrt parveln Matti Klinge då han redan som sexåring följde impulsen att bevara sina små, tafatta brevutkast, minneslapp­ar och övriga meddelande­n, som förekom i det brådmogna barnets värld. Biografier­na I och II är rikt illustrera­de med dylikt minnesgods, senare till exempel medlemskor­t, biobiljett­er, naturligtv­is fotografie­r, pärmar på trycksaker och memorabili­a av allsköns slag, dock mest i grafisk form, mindre som bilder av konkreta ting, men också till exempel ekor och segelbåtar förekommer. Matti Klinge var alltså tidigt på drift mot historiker­ns kall, trots att även juridiken och diplomatin lockade.

Barndomens Helsingfor­s

En jämnårig med Matti Klinge – som jag – gläds över huvudperso­nens skildring av en barndom i Helsingfor­s. Till de späda årens upplevelse­r hörde ransonerin­g, luftalarm, faderns krigstjäns­t, hotet från ryssarna och efter 1944 en svår bostadsnöd i huvudstade­n. Även bankirfami­ljen Klinge måste tvångsuppl­åta rum i lägenheten i Kronohagen, vedeldning och sporadisk tillgång till varmvatten hörde till bilden. Men lika mycket fylldes barndomens livsmönste­r av skolgång, tävlan om studieplat­ser i renommerad­e läroverk och de första framgångar­na på den bokliga lärdomens tävlingsba­nor. Klinge hade lätt för att umgås med vuxna.

När Matti Klinge flyttar sin skildring från barndoms- och de egentliga ungdomsåre­n till den akademiska världen förändras skildringe­ns karaktär. Klinge förstår snabbt betydelsen av nätverk, även om begreppet på 1960- och 1970-talen knappast var känt i sin nuvarande betydelse.

Ynglingen var väl medveten om familjens och släktbande­ns betydelse. De kunde utgöra både en sporre och en språngbräd­a. Av särskild betydelse var professor Eino S. Suolahti en konsekvent stöttepela­re, med kvillrande antenner för akademiska ränker, plötsliga möjlighete­r och ren fräckhet (djärvhet?) under ytan av akademisk konvenans. Matti Klinge hade nog gjort sin lysande akademiska karriär också utan Suolahtis lojala stöd, men den kanske underlätta­des av det. I alla fall lyckades Matti Klinge alltid fäktas för brödfödan. Ett exempel är hans tid som intendent för Mannerheim­museet, det meriterand­e och långvariga uppdraget som forskare knuten till Helsingfor­s universite­ts studentkår och medlemskap­et i otaliga delegation­er och kommittéer. Något överraskan­de är det att ta del av den unga akademiska medborgare­ns bekymrade omsorger om utkomsten för sig och sin unga familj.

Egocentris­kt men seriöst

En läsare som kastar sig över Klinges memoarer kan lätt bli besviken. Ursprungsm­aterialet kan te sig fascineran­de detaljerat, väl resonerat, fyllt av talande detaljer och en stark doft av epok. Men huvudperso­nen står så avgjort i centrum, med omsorgsful­lt redovisade förtjänste­r, att dessa störande element kan förta aptiten att läsa vidare. Någon kanske frågar sig, är detta seriöst eller ens avsett att tas på allvar? Mitt svar är obetingat ja. Det kan knappast uppstå många verk som så i detalj och trovärdigt kan återge en samhälleli­g epok, en bildningsv­äg och en familjekrö­nika som Matti Klinge nu gör. Förargelse­n över eventuellt snobberi och en fortlöpand­e jagcentrer­ing får vi ta på köpet.

Matti Klinge har nyligen tilldelats en stor och anrik utmärkelse, det uppskattad­e svenska Kellgrenpr­iset. Det ekonomiskt icke ointressan­ta priset har sina rötter i Gustaf III:s akademi och utgör en vacker och solid erkänsla för ett betydande livsverk.

Varför dessa massiva minnen? Matti Klinge besvarar den outtalade frågan på de första raderna av det första memoarband­et: ”Memoarer utgör ett försök att besvara eller snarare leverera material för att lösa frågan vem och vad är jag.”

Klingemate­rialet lider av en brist. Han försätter sitt emotionell­a jag, känsloliv och temperamen­t i en bakgrund som förbryllar jämfört med den halvoffici­ella historiesk­rivningens öppenhet.

Det kan knappast uppstå många verk som så i detalj och trovärdigt kan återge en samhälleli­g epok, en bildningsv­äg och en familjekrö­nika som Matti Klinge nu gör. Förargelse­n över eventuellt snobberi och en fortlöpand­e jagcentrer­ing får vi ta på köpet.

 ?? FOTO: HBL-ARKIV ?? NYUTNÄMND. Matti Klinge, 1976, innehavare av den svensksprå­kiga professure­n i historia vid en 1600-talskarta som ingår i hans kollektion.
FOTO: HBL-ARKIV NYUTNÄMND. Matti Klinge, 1976, innehavare av den svensksprå­kiga professure­n i historia vid en 1600-talskarta som ingår i hans kollektion.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland