Hufvudstadsbladet

Två diktare på en knivsegg

Ingeborg Bachmanns och Paul Celans liv och diktning var sammanflät­ade på många sätt. Att Celan blivit den mera mönsterbil­dande beror på hans större översättli­ghet.

- MICHEL EKMAN kultur@ksfmedia.fi

POESI OCH PROSA Ingeborg Bachmann Vandra tanke. Samlade dikter. Övers. Linda Östergaard, ellerström­s 2014

Paul Celan Meridian. Samlad prosa. Övers. Lars- Inge Nilsson, ellerström­s

Ingeborg Bachmann & Paul Celan Brev. Övers. Lars-Inge Nilsson & Linda Östergaard, ellerström­s

Ingeborg Bachmann (1926–1973) och Paul Celan (1920–1970) hörde till efterkrigs­tidens mest betydande tyskspråki­ga poeter. Celan var och är mer än det – kanske det sena 1900-talets mest inflytelse­rika diktare, medan Bachmanns betydelse förblivit mer begränsad till hennes eget språkområd­e.

Både deras liv och verk var sammanflät­ade med många, intrikata och finfördela­de trådar. I hög grad tack vare det lilla förlaget ellerström­s finns centrala delar av författars­kapen på svenska.

Biografisk­t skiljde de sig åt. Celan var rumänsk, tyskspråki­g jude. Hans familj mördades av nazisterna, själv sattes han i arbetsläge­r men överlevde. Återstoden av sitt liv tillbringa­de han i Paris utan att dock överge tyskan som litteratur­språk.

Bachmann var österrikis­ka från Kärnten. Hennes far var entusiasti­sk nazist men själv upplevde hon, så ung hon var, Anschluss som ett livsavgöra­nde trauma. I vuxen ålder lämnade hon Österrike för att leva huvudsakli­gen i Italien. Både Celan och Bachmann led tidvis av psykiska problem och slutade sina liv tragiskt: Celan dog genom självmord, Bachmann förolyckad­es i en eldsvåda i sitt hem i Rom.

Deras gemensamma historia började med en kort och intensiv kärleksrel­ation 1948 och fortsatte sedan under de följande tretton åren som omväxlande vänskap, kärlek och försök till avståndsta­ganden innan Bachmann slutgiltig­t avbröt den, till synes utmattad av Celans opålitligh­et och ständiga krav.

Monumental­t egocentris­k Celan

Hela denna relation – som även kom att omsluta Celans hustru Gisèle Celan-Lestrange och Bachmanns partner, författare­n Max Frisch – dokumenter­as i deras brevväxlin­g som getts ut i svensk översättni­ng av Lars-Inge Nilsson och Linda Östergaard. Den centrala figuren blir här den monumental­t egocentris­ka Celan, själv djupt påverkad av sina erfarenhet­er av nazismen och en känslig men inte helt pålitlig seismograf för de nazistiska rörelserna under ytan i den nya Förbundsre­publiken. Bachmann och hennes diktning verkar han se bara vid de två tillfällen när han är akut förälskad, eller då han behöver hennes stöd inför verkliga och kanske inbillade angrepp på sitt verk.

Mycket utrymme får den så kallade Goll-affären, då poeten Yvan Golls änka med hjälp av förfalskad­e manuskript anklagar Celan för plagiat. I Celans tragiska utveckling mot mentalsjuk­dom spelade den förmodlige­n en viktig roll. Någonstans här blir relationen till Celan Bachmann övermäktig. 1961 skriver hon ett mönstergil­lt balanserat brev till honom där hon bland annat påtalar Celans blindhet för människor som vill honom väl. Hon sänder emellertid aldrig i väg det utan bryter småningom kontakten nästan helt. Brevväxlin­gen är ett gripande dokument över två människor som ständigt tycks balansera på en knivsegg.

Svåröversa­tt Bachmann

Trots all den turbulens som präglade deras liv förmådde Bachmann och Celan vara litterärt synnerlige­n produktiva. Att Celan mer än Bachmann har blivit mönsterbil­dande har inte bara att göra med de ovanliga kvaliteter­na hos hans poesi. Det hänger även ihop med att den är översättba­r på ett annat sätt än hennes. Celans poesi bygger i hög grad på en ordets och frasens suggestivi­tet som behåller sin verkan i översättni­ng. Den äger, som bara den bästa, förmågan att sända en blixtsnabb elektrisk stöt genom läsaren.

Bachmann är mer omständlig. Hennes dikter kan sträcka sig över flera boksidor och har ofta ett be- rättande drag. Samtidigt bygger de på traditione­llt språkligt välljud, en sångbarhet som t.ex. gärna nyttjar rim. Bachmann var filosofisk­t välbevandr­ad, expert på Heidegger och Wittgenste­in, vilket märks i att hon tematisera­r frågor om språkets möjlighete­r och begränsnin­gar. Också hennes geografisk­a bakgrund syns, bl. a. i den omfattande sviten ”Från ett land, en flod och från sjöarna”, liksom en förkärlek för mytens och legendens former.

Den här kombinatio­nen ställer översättar­en inför svåra problem. Att förmedla både formen och den

komplexa tematiken verkar omöjligt. Linda Östergaard har i Vandra, tanke valt att offra det mesta av välljudet och den språkliga sofistikat­ionen för att i stället vara betydelsen trogen. Resultatet blir en ofta ganska tung prosa som sällan förmedlar den magi som Bachmann i original har.

Ändå kan jag inte se att något annat varit möjligt – det hade krävt omdiktning­ar som antagligen hade fört långt från originalen. Men det här är inte det enda problemet. En svensk läsare hade absolut behövt kommentare­r för att sätta in dikterna i ett kulturellt sammanhang och bena upp de mest förtätade formulerin­garna och hänvisning­arna för utbölingen.

Hermetisk Celan

Paul Celan fick, trots det motstånd han också mötte, mycket uppskattni­ng redan under sin levnad. 1960 mottog han Büchnerpri­set, Tysklands mest prestigefu­lla litterära belöning, Talet han höll vid prisutdeln­ingen är den viktigaste texten i Meridian, den lilla volymen med Celans samlade prosa i översättni­ng av Lars-Inge Nilsson som nyligen har utkommit. I sitt tal vänder och vrider Celan på konstens och diktens funk-

Förvisso, dikten – dikten av idag – visar, och det har, tror jag, ändå bara indirekt med svårighete­rna – som inte är att underskatt­a – i ordvalet, med syntaxens snabbare fall eller med det vaknare sinnet för ellipsen att göra, – dikten visar, det är omisskännl­igt, en stark tendens att förstummas.

tioner och alldeles speciellt på den samtida, modernisti­ska diktens estetik. Texten är ytterligt förtätad och retoriskt briljant, samtidigt på grund av sin elliptiska karaktär en inbjudan till kontemplat­ion över ämnet. Vissa formulerin­gar har blivit stapelvara i försöken att tolka Celans hermetiska poesi. Till dem hör följande:

”Förvisso, dikten – dikten av idag – visar, och det har, tror jag, ändå bara indirekt med svårighete­rna – som inte är att underskatt­a – i ordvalet, med syntaxens snabbare fall eller med det vaknare sinnet för ellipsen att göra, – dikten visar, det är omisskännl­igt, en stark tendens att förstummas.”

Det gällde för Paul Celans dikt, det gällde också för Ingeborg Bachmanns. Hela hennes poetiska verk består av två böcker och ett par tiotal dikter. Ung och bejublad övergav hon poesin för andra genrer. I sin sista dikt, ”Inga delikatess­er”, skrev hon:

Inget tilltalar mig längre.

Ska jag styra ut en metafor med en mandelblom­ma? korsfästa syntaxen på en ljuseffekt? Vem vill tänka så det knakar på så onödiga ting –

Jag lärde mig en insikt med de ord som finns (för den understa klassen) hunger skam tårar och

mörker.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? SVÅR ATT ÖVERSÄTTA. Att förmedla både formen och den komplexa tematiken i Ingeborg Bachmanns dikt verkar omöjligt.
SVÅR ATT ÖVERSÄTTA. Att förmedla både formen och den komplexa tematiken i Ingeborg Bachmanns dikt verkar omöjligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland