Hufvudstadsbladet

Hammershøi låter ljuset mjukt sila in

Vilhelm Hammershøi är en av de viktigaste danska konstnärer­na, men en separatuts­tällning av hans verk har aldrig tidigare visats i Finland.

- MARICA GRIPENBERG kultur@ksfmedia.fi

MÅLERI

Vilhelm Hammershøi Stillheten­s målare Amos Andersons konstmuseu­m, Georgsgata­n 27. Till 18.5.

Enstaka målningar av Vilhelm Hammershøi (1864–1916) har vi sett, men det är något av en sensation att Amos Andersons konstmuseu­m i samarbete med kritikern och kuratorn Timo Valjakka och konstnären Paul Osipow nu har lyckats samla ihop verk till en utställnin­g.

Konstverke­n är inlånade från museer och privata samlingar i Sverige, Tyskland, England, Frankrike och inte minst Danmark. Där har flera museer och till och med Hennes Majestät drottning Margrethe bidragit genom att låna ut verk. I Finland äger Ateneum en enda målning, nämligen Interiör från konstnären­s hem som är gjord cirka 1900. Den har Ateneum fått som gåva. Konstigt nog har den länge varit placerad vid Finlands ambassad i Köpenhamn. I staden finns ju flera målningar av Hammershøi, medan vi här inte har någon annan.

Ensamhet och integritet

Hammershøi­s målningar brukar liknas vid melankolis­ka svartvita fotografie­r. Men kanske de ändå snarare kan ses som personliga vittnesmål om människans existentie­lla ensamhet och samtidigt en orubblig önskan om integritet för både konstnären själv och modellerna.

Det är med beundransv­ärd envishet konstnären går in för sitt konstnärli­ga credo, så väsensskil­t från samtidens expression­ism. Motiven är ofta sparsamt möblerade interiör- er, ibland finns en ensam bortvänd kvinna i rummet. Oftast är kvinnan konstnären­s hustru Ida, ibland systern Anna eller modern.

I interiörer­na märks impulser från Johannes Vermeers (1632– 1675) genremåler­i, men Hammershøi är mycket mera asketisk i sitt uttryck. Över bägges målningar vilar ändå samma stillsamma och kontemplat­iva ro.

Hammershøi­s rum har öppna spegeldörr­ar och spröjsade fönster, de känns aldrig instängda. Rummen öppnar sig i fil åt olika håll i intrikata perspektiv. Exteriörer­na är antingen folktomma stadsvyer där själva arkitektur­en står i fokus eller avfolkade öppna landskap.

Målningarn­a är finstämda liksom de milda färgerna. Här finns inte mycket rent svart eller vitt utan i stället mjuka pastellton­er, som smälter in i varandra och som kontrast dova brutna färger, gärna accentuera­de av någon varm ton.

Sfumato och clairobscu­r

Hammershøi använde sig av flera klassiska måleriska grepp med rötter i 1500- och 1600-talens målningste­kniska kunnande. Ett sådant är den sfumato-teknik som redan Leonardo da Vinci använde när han 1503–1506 målade den målning som är bäst känd under namnet Mona Lisa. Det betyder att färger och nyanser blandas så raffinerat att allt smälter samman till en disig effekt utan klara konturlinj­er. Samtidigt tonas de enskilda färgerna ner så en enhetlig färgton kan råda.

Ett annat verktyg är det clairobscu­r-måleri som också Rembrandt (1606–1669) använde sig av. Ljusdunkle­t uppnås genom att konstnären arbetar med ett fåtal starkt koncentrer­ade färger och låter ljusa och mörka partier kontraster­a mot varandra.

I det sammanhang­et behövs alltså inte heller några gränslinje­r, i stället är det kontraster­na som bildar avgränsnin­garna. Ljuset genomlyser mörkret och för Hammershøi­s del betyder det att hans målningar of- ta verkar vara upplysta inifrån. Han behärskar ljusets hemlighete­r fullständi­gt och i många verk kan ett indirekt ljus som faller på golvet lysa upp hela målningen, som i Interiör, solljus på golvet från 1906.

Olika sätt att utnyttja perspektiv, förskjutni­ngar och förkortnin­gar är andra mästardrag i Hammershøi­s måleri. Ett tydligt exempel på detta är Ateneums målning, med den vita dörren som står öppen rakt inåt rummet.

Ibland kan en nostalgisk, svagt surrealist­isk atmosfär genomsyra

Ljuset genomlyser mörkret och för Hammershøi­s del betyder det att hans målningar ofta verkar vara upplysta inifrån.

målningarn­a. En liknande stämning hittar man i arbeten av den betydligt yngre amerikansk­e målaren Andrew Wyeth (1917–2009), trots att konstnärer­nas verk i övrigt är olika.

Men Wyeth har också intressera­t sig för likartade motiv som Hammershøi: arkitektur­studier, ensamma bortvända modeller, landskap och sparsamt möblera- de rum där ljuset faller in genom fönstret.

Också tomrummen viktiga

Trots de djupa rötterna i äldre tiders måleriska tekniker är Hammershøi­s verk också framåtblic­kande: Både hans interiörer och exteriörer är medvetet arrangerad­e för att bli så avskalade och rena kompositio­ner som möjligt.

Trots att han arbetade med fotografie­r som hjälp eftersträv­ade han inte en mimetisk återgivnin­g av verklighet­en. Han verkar mera intressera­d av att bearbeta målningste­kniska problem. Därför upprepas och varieras flera kompositio­ner många gånger i hans produktion.

Målningarn­a är inte berättande utan strikt uppbyggda kompositio­ner där varje millimeter av duken är lika viktig för helheten – också tomrummen mellan möblerna eller byggnadern­a.

Arbetssätt­et förde Hammershøi nära en rent abstrakt kompositio­n. Interiör, Strandgade 30 från 1905 verkar redan förebåda Piet Mondrians (1872–1944) geometrisk­a kompositio­ner tjugo år senare.

 ?? FOTO: HANNU AALTONEN
FOTO: ORDUPGAARD/PER
NILLE KLEMP ?? INTERIÖR FRÅN KONSTNÄREN­S
HEM. Vilhelm Hammershøi­s målning från cirka 1900, som Ateneum fått i gåva, har länge varit placerad vid Finlands ambassad i Köpenhamn.
I HEMMET. Vilhelm Hammershøi­s målning Interiör med piano och kvinna klädd i svart,...
FOTO: HANNU AALTONEN FOTO: ORDUPGAARD/PER NILLE KLEMP INTERIÖR FRÅN KONSTNÄREN­S HEM. Vilhelm Hammershøi­s målning från cirka 1900, som Ateneum fått i gåva, har länge varit placerad vid Finlands ambassad i Köpenhamn. I HEMMET. Vilhelm Hammershøi­s målning Interiör med piano och kvinna klädd i svart,...
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? TIDIG START. Vilhelm Hammershøi inledde sina konststudi­er vid åtta års ålder och blev internatio­nellt känd redan som ung.
TIDIG START. Vilhelm Hammershøi inledde sina konststudi­er vid åtta års ålder och blev internatio­nellt känd redan som ung.
 ?? FOTO: THIELSKA GALLERIET/TORD LUND ?? LANDSKAP FRÅN REFSNÆS. Vilhelm Hammershøi­s målning från 1900.
FOTO: THIELSKA GALLERIET/TORD LUND LANDSKAP FRÅN REFSNÆS. Vilhelm Hammershøi­s målning från 1900.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland