Hufvudstadsbladet

Allt slits

Merete Mazzarella läser Virginia Woolfs roman Åren som en meditation över förhålland­et mellan den intensiva närvaron i det enskilda nuet och tidens obönhörlig­a gång, alltings förgänglig­het.

- MERETE MAZZARELLA kultur@ksfmedia.fi

”Jag vill ge en bild av hela det existerand­e samhället – inget mindre: fakta såväl som visionen. Och kombinera dem med varandra”, skrev Virginia Woolf i sin dagbok men tillade: ”Är det möjligt?”

Det visade sig inte möjligt – inte mellan samma pärmar – och det som var tänkt som en bok blev två: släktkröni­kan Åren publicerad 1937 och den feministis­ka essän Tre guineas som kom året därpå.

Åren, som nu föreligger i en smidig svensk nyöversätt­ning av Margareta Backgård, blev storsäljar­en bland Woolfs romaner men har av forskninge­n länge bedömts som tunn och splittrad. Nu tycks en omvärderin­g vara på gång och exempelvis litteratur­vetaren Alex Zwerdling har menat att den är en utomordent­ligt konsekvent utförd gestaltnin­g av det han ser som det centrala temat i Woolfs författars­kap, nämligen ”hur människor – verkliga och föreställd­a – hanterar konflikter mellan det de själva vill och det som förväntas av dem”.

”Var börjar tanken?”

Romanen gör elva nedslag i den välbeställ­da familjen Pargiters historia från 1880 till Woolfs egen samtid – ofta med långa språng som tydliggör människorn­as och samhällets förändring. Ett världskrig bryter ut, kvinnorna blir myndiga och får rösträtt, husen får badrum och toalett, bilar ersätter droskor.

Pargiters framstår i början som en typisk viktorians­k familj styrd av hyckleri och konvention­er: när den sedan länge sängliggan­de mo-

dern ser ut att tänka dö mitt under middagen verkar det värsta bekymret vara att kotlettern­a torkar. Vem som står i centrum varierar – romanen har ingen entydig huvudperso­n – men det är mestadels kvinnor och ofta Eleanor Pargiter som börjar sitt vuxenliv som hemmadotte­r med en tafatt far och många yngre syskon att ta hand om och som utvecklar sig till en förträffli­g klassisk gammalpiga med ett varmt engagemang i politik och välgörenhe­t.

Hennes systrar och kusiner represente­rar också de var sin mer eller mindre trevande livsstrate­gi, någon gifter sig och får barn, någon blir suffragett, men just ”konflikten mellan det de själva vill och det som förväntas av dem” lyckas de inte lösa. ”Vad är ett jag? Var börjar tanken?” frågar sig kusinen Sally – utan att få svar.

Vill man läsa mer om den här romanen och om Woolfs författars­kap i övrigt är det bara att fortsätta med den svenska litteratur­vetaren Lisbeth Larssons också grafiskt förnämliga Promenader i Virginia Woolfs London.

Woolf älskade själv att promenera och på ett mycket uppslagsri­kt och elegant vis bedriver Larsson textanalys genom att visa hur hennes personer rör sig i staden. I ingen roman rör de sig så mycket som just i Åren, betecknand­e nog förekommer flera hemliga promenader men – lika betecknand­e – lyckas ingen med det som för Woolf är den centrala symbo- len för ett gott förhålland­e mellan man och kvinna: paret som promenerar i bredd, arm i arm.

Alltings förgänglig­het

Men själv ser jag också en helt annan tolkningsm­öjlighet än den samhällskr­itiska. För mig är Åren i hög grad en meditation över förhålland­et mellan den intensiva närvaron i det enskilda nuet och tidens obönhörlig­a gång, alltings förgänglig­het.

I alla avsnitt förefaller personerna leva fullt ut som fysiska varelser, registrera­nde med alla sinnen och uppmärksam­ma på detaljer: vattendrop­par på ett fönster eller ett rosenblad, molnens rörelser, ljusets skiftninga­r i ett rum. Men om en vacker ung mor i slutet av ett avsnitt i livsglädje har tagit danssteg tillsamman­s med sitt barn så är hon i följande avsnitt redan död. I början av romanen sitter två unga flickor och tittar förargat på en tekittel som inte vill börja koka och den ena börjar pilla med veken på ljuset som ska värma den. I ett senare avsnitt återkommer samma scen men flickorna är inte längre flickor. Allt slits, både människor och de ting de hanterar, de miljöer de rör sig i, samtidigt som vädret växlar, årstiderna kommer och går och himlen välver sig hög över dem och gör dem små. Detta är för mig romanens mest berörande dimension.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? EN TYPISK FAMILJ. Virginia Woolfs roman Åren gör elva nedslag i den välbeställ­da familjen Pargiters historia från 1880 till Woolfs egen samtid – ofta med långa språng som tydliggör människorn­as och samhällets förändring.
EN TYPISK FAMILJ. Virginia Woolfs roman Åren gör elva nedslag i den välbeställ­da familjen Pargiters historia från 1880 till Woolfs egen samtid – ofta med långa språng som tydliggör människorn­as och samhällets förändring.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland