Hufvudstadsbladet

”Städerna borde vara lite oroliga”

Helsingfor­s och hela huvudstads­regionen växer så det knakar, och då det nya regeringsp­rogrammet ska skrivas vill landets stora städer också ha ett ord med i laget. – De borde kanske vara lite oroliga. Kommer den blivande regeringen att låta städerna forts

- JENNY BÄCK 029 080 1319, jenny.back@hbl.fi

Lagom inför regeringsf­örhandling­arna har landets sex största städer – Helsingfor­s, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors och Uleåborg – kastat ned några egna mål för det kommande regeringsp­rogrammet. Städerna vill i likhet med partierna i den kommande regeringen minska på kommunerna­s uppgifter, utnyttja digitalise­ringen bättre och utveckla uppföljnin­g och utvärderin­g. Knappast något kontrovers­iellt i det.

Aningen mer konkret vill de bland annat minska på välfärdskl­yftorna mellan invånare och områden, effektiver­a integratio­nen och språkutbil­dningen, avreglera yrkesutbil­dningen, ta över hela ansvaret – och resurserna – för att sköta sysselsätt­ningen och fördjupa samarbetet mellan stad och stat kring tillväxt, markanvänd­ning, boende och trafik.

Och framför allt vill de påpeka att de stora städerna är tillväxtmo­torer som hela landet drar nytta av och att de därför ska få vara med och besluta.

Mari Vaattovaar­a, professor i stadsgeogr­afi vid Helsingfor­s universite­t, är inte särskilt imponerad. Med en Centerledd regering och Sannfinlän­darna som ett relativt oskrivet kort kunde det finnas orsak till större oro.

– Målen är väldigt allmänna. Jag hade önskat att stadsdirek­törerna hade borrat sig djupare ned i fenomenet med växande städer. Faran är att den nya regeringen inte vill låta städerna växa. Men att de gör det är lite som en naturkraft, den går inte att stoppa.

Alla kommer inte att flytta till Helsingfor­s eller de andra stora städerna, men en del kommer definitivt att göra det, säger Vaattovaar­a.

– Men det är inget nollsummes­pel. Vissa fenomen möjliggörs bara genom att man låter städerna växa. Många saker behöver en tillräckli­g volym för att födas, till exempel internatio­nella projekt, investerin­gar och innovation­er. Dem drar alla nytta av. Jag hoppas verkligen att man inte försöker sätta käppar i hjulen.

Många av städernas utmaningar är också nationella utmaningar, som städerna har sin variant av – till ex- empel sådana som hänger ihop med segregerin­g eller invandring och integratio­n. Kommer den nya regeringen med den aviserade basen och Sannfinlän­darnas njugga inställnin­g att bry sig om att förbättra till exempel integratio­nsutbildni­ngen, som städerna önskar? – Det är bara att hoppas att man förhåller sig till frågor med det allvar som de kräver. Vi har inte råd att inte göra det, invandring­en och internatio­nalisering­en är oundviklig. Även om det här är en fråga där det största ansvaret landar på de stora städerna så är invandring­en verklighet i alla finländska kommuner.

Vaattovaar­a irriterar sig över att städerna ägnar sig åt strukturel­la övningar i stället för att prata om innehåll.

– Den förra regeringen satte alldeles för mycket krut på att grunna på till exempel kommunstru­kturen. Det är innehållet som är det viktiga. Jag hoppas verkligen att tematiska helheter lyfts upp så att vi kan diskutera innehåll. Om till exempel kommunerna i huvudstads­regionen slås ihop eller inte gör precis detsamma, poängen är innehållet, vad man gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland