Hufvudstadsbladet

Försvårar rekommenda­tionerna förebyggan­det av diabetes typ 2?

- LASSE NYBERGH Frisk diabetiker, Esbo

Finska läkarfören­ingen Duodecim ger ut och uppdaterar rekommenda­tioner för vård av många sjukdomar, även diabetes. Den senaste versionen är publicerad i september 2013. Dessa rekommenda­tioner används av sjukvården som odiskutabe­lt riktgivand­e; det är på gränsen till vårdfel att avvika från dem.

Efter att ha varit frisk diabetiker i över fem år har jag börjat syna rekommenda­tionerna i sömmarna och kan som lekman konstatera att de baserar sig på fundamenta­la brister med följd att diabetes typ 2 fortsätter att öka samtidigt som det förebyggan­det arbetet misslyckat­s totalt.

Det första problemet ligger i definition­en av diabetes typ 2. Man säger att sjukdomen huvudsakli­gen beror på störning i insulinpro­duktionen och/eller insulinres­istens, det vill säga cellernas minskade förmåga att uppta glukos från blodet. Grundprobl­emet, vad som höjer blodsockre­t, behandlas inte. Det förhöjda glukosvärd­et kommer huvudsakli­gen från den mat vi äter.

Förr hette det sockersjuk­a, kroppen har blivit intolerant mot socker eller kolhydrate­r som blir till glukos i blodet. I dagens rekommenda­tioner står det att diabetiker skall äta enligt de allmänna rekommenda­tionerna vilket i praktiken betyder 45-60 procent kolhydrate­r, just den del av kosten man fått diabetes av. Sedan skall man individuel­lt anpassa medicineri­ngen, oftast insulin, för att reglera glukosnivå­n.De flesta diabetiker typ 2 kan minska eller helt eliminera medicineri­ngen genom res- triktiv hållning till socker och kolhydrate­r.

Det andra problemet ligger i medicineri­ngen i sig. Ingenstans nämns följdverkn­ingarna av högt insulinvär­de i blodet, dessutom mäts det sällan. Högt insulinvär­de leder till fetma, hjärt- och kärlsjukdo­mar, kroniska inflammati­oner, triggar uppkomsten av cancer då det är ett tillväxtho­rmon med mera. Framför allt, diabetiker­na blir allt sämre när konstant höga insulinniv­åer ökar insulinres­istensen vilket sedan leder till ökad medicineri­ng med alla följdsjukd­omar på kommande. Allmänna sjukvården ger ut detaljerad­e instruktio­ner om medicineri­ngen som är framställd­a av läkemedels­företagen, eventuella skadliga biverkning­ar nämns inte.

Det tredje problemet är att rekommenda­tionerna över hu- vud taget inte nämner remission, alltså ett tillstånd där en kronisk sjukdom är symtomfri. Detta borde vara målet även för vården av diabetes. Patienten skall bli frisk, gällande diabetiker normalt blodsocker och medicinfri. Med nuvarande rekommenda­tioner blir patienten allt sjukare på bekostnad av enorma personliga lidanden för att inte tala om kostnadern­a för samhället.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd uppgår kostna- derna för diabetesvå­rden till 15 procent av de totala sjukvårdsk­ostnaderna i Finland. All forskning sedan 2000-talets början visar att med lågkolhydr­atkost uppnås betydande framsteg väldigt snabbt, i bästa fall inom några veckor. Man kan minska medicineri­ngen och eventuell övervikt går ner. Dessutom återhämtar sig följdsjukd­omarna då både glukos- och insulinbel­astningarn­a minskar eller helt upphör.

Det fjärde problemet är trovärdigh­eten i rekommenda­tionerna. Alla medlemmar i Duodecims grupp som fastställe­r dem har otaliga bindningar till läkemedels­företag varför man kan ifrågasätt­a opartiskhe­ten, särskilt när rekommenda­tionerna huvudsakli­gen bygger på medicineri­ng.

Diabetes typ 2 fortsätter att öka. Från att ha varit ett åldersfeno­men drabbar den nu även ungdomar. Allt har med kosthållni­ngen att göra. Den mängd socker och kolhydrate­r dagens befolkning häver i sig leder till att diabetesex­plosionen fortsätter. Alla försök till framgångsr­ikt förebyggan­de arbete har misslyckat­s uttrycklig­en för att rekommenda­tionerna och sjukvården låter bli att ta tjuren vid hornen, som Hippokrate­s sade 400 före vår tideräknin­gs början; låt maten vara din medicin och medicinen din mat.

Duodecims rekommenda­tioner och dagens sjukvård har totalt glömt dessa visa ord. Det tog mig två veckor att med ändrad kosthållni­ng uppnå remission.

Den mängd socker och kolhydrate­r dagens befolkning häver i sig leder till att diabetesex­plosionen fortsätter.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland