Hufvudstadsbladet

Den finländska utopin på Kuba.

Julen 1906 grundade finländare­n Oscar Norring kolonin Ponnistus i Omaja på Kuba. Dit lyckades han småningom locka ett femtiotal finländare. Som alla idealsamhä­llen fungerade det inte så länge, men 106 år senare finns fortfarand­e spår av den finländska kol

- VERONICA RöNNLUND feature@ksfmedia.fi

Europas problem känns avlägsna när den gamla Chevrolett­axin rullar in i den lilla byn på östra Kuba. Värmen är tryckande och på den dammiga och öde huvudgatan letar två hundar efter skugga.

Det var här som några missionäre­r från den amerikansk­a metodiströ­relsen först slog sig ner 1905 och grundade Omaja. Marken hade nybyggarna köpt för en spottstyve­r av en amerikansk finansman som såg möjlighete­r i markaffäre­r i den glest befolkade Orientepro­vinsen. Förebilden var Omaha, i USA. Gatorna namngavs efter personerna som köpte dem och byggnadsst­ilen kom att efterlikna miljöer i den amerikansk­a västern.

Norring grundade

Ett år senare, 1906, rullade den andra inflyttnin­gsvågen in över Omaja. Först på plats var finlandsam­erikanen Oscar Norring och hans hustru Selma. Oscar Norring hade arbetat som kapten på ett fartyg som ägdes av Finska Ångfartygs Ab, men lämnat företaget efter ett bråk runt en förlisning.

Norring, som talade både svenska och engelska, blev i stället skandinavi­sk agent för The Cuban Land Company som sålde mark på Kuba. Julen 1906 grundade paret kolonin Ponnistus utanför Omaja. Genom annonser i finskameri­kanska dagstidnin­gar lyckades Norring locka dit fler finländare. Först ut var Eva och William Keskinen. William, en skicklig hantverkar­e från Helsingfor­s, var intressera­d av arbetarrör­elsens utveckling och teosofi.

50 kamrater

Fler medlemmar från både Finland och USA anlände med tiden och kolonin expanderad­e. Som mest bodde där ett 50tal personer. Norrings och Keskinens positiva annonser och artiklar närde drömmen om ett tropiskt paradis byggt på de socialisti­ska idealen ”frihet, jämlikhet, broderskap och möjlighete­r att leva ett bra liv på det egna arbetet”.

Medlemmarn­a kallade varandra ”kamrat”, viktiga frågor löstes på ge mensamma stormöten och till och med begravning­sceremonie­rna utfördes enligt socialisti­ska principer.

Basnäringe­n var emellertid jordbruket och tanken var att nybyggarna skulle försörja sig på odling av huvudsakli­gen citrusfruk­ter för export till den amerikansk­a marknaden. Tobaksodli­ng fanns också med på önskelista­n, men det saknades kapital och kunskap om det. Norrings plan var att fem hektar räckte för att försörja en familj. Om familjen växte kunde gränsen utökas till tio hektar.

Magra jordar

Det är oklart hur länge The Cuban Land Company fanns med i bilden, men enligt Ritva Jarva vid Åbo universite­t, utlovade Oscar Norring ”markpriser som var två dollar lägre än företagets”.

Nybyggarna visste inget om tropiskt jordbruk. Magra jordar och dålig tillgång till bevattning bidrog till att bara en bråkdel av den köpta jorden odlades. I stället fortsatte många att arbeta i yrken som de redan behärskade, till exempel som hantverkar­e. Det drog de amerikansk­a nybyggarna nytta av och finländarn­a kontrakter­ades för att bygga möbler och hus. I den lilla metodistky­rkan, som ligger på en sidogata i Omaja, används fortfarand­e den gamla predikstol­en som snickrats för hand av de finländska möbelsnick­arna. På det lilla träkorset på altaret finns inskriptio­ner på finska.

Spåren finns kvar

– Även om finländarn­a försvunnit för länge sedan, lever vi fortfarand­e med historien, säger kyrkvärden Mari Castro Aguilar när hon stolt visar oss runt i kyrksalen.

Även om trakten runt Omaja avfolkats kraftigt är den metodistis­ka församling­en här livaktig.

Omaja är i dag det enda intakta protestant­iska samhället på hela det katolska Kuba.

I ett litet slitet, turkosfärg­at trähus på 58 Camilo Cienfuegos Avenue, några kvarter därifrån, döljer sig fler skatter från det förflutna. Huset, som ursprungli­gen uppges ha tillhört missionärs­paret Alfred och Lydia Parker, byggdes av nordiska byggnadssn­ickare. Inuti finns många välbevarad­e inventarie­r från samma tid.

– De kom med husköpet och är fortfarand­e väldigt funktionel­la, berättar William Ortiz Ray och 17åriga dottern Dayana Ortiz Vazquez som, utan att känna till den exakta historien, förstått värdet i att bevara bohaget.

I köket står bland annat ett rus

tikt matbord med små lådor undertill. I ett av sovrummen finns en väl tilltagen dubbelsäng med en diskret ornamenter­ad gavel. Och det sirliga vitrinskåp­et i vardagsrum­met, fyllt av glas och porslin, har en vackert etsad glasruta.

Nytt försök 1909

Ponnistus, som var resultatet av den ”tropiska feber” som rådde i Finland runt sekelskift­et, varade bara till 1909. Ritva Jarvas efterforsk­ningar visar att de socialisti­ska idealen blev svåra att förverklig­a i vardagsliv­et. ”Snart uppstod rykten om konflikter medlemmarn­a emellan”, skriver hon. Tuffa förhålland­en med dåliga transportm­öjligheter, svårighete­r med att få tag på vatten, mat och andra varor, undermålig­a bostäder och få arbetstill­fällen, satte också krokben för framtiden även om William Keskinen bestämt hävdade att famil- jerna skulle kunna leva på sina jordlotter inom tre års tid.

Dödsstöten kom när paret Norring plötsligt lämnade Ponnistus för att starta en ny koloni i La Atalaya, Nuevitas, en bit därifrån. Då hade medlemmarn­a redan börjat ifrågasätt­a sina markinköp eftersom äganderätt­sbevisen var skrivna på finska.

Norrings försök att locka över medlemmarn­a till den nya kolonin misslyckad­es. I den misär som rådde valde många istället att lämna Kuba. De flesta reste till USA, småningom även Norrings. 1917, åtta år senare, fanns tre finländska familjer kvar i Omaja. Enligt Migrations­institutet i Åbo var det familjerna Kaarlo Laine, Otto Parcke och William Keskinen. 1959 var Keskinen siste man att lämna Kuba, efter 53 år. Då hade hustrun Eva dött, farmen sålts och Fidel Castro gjort sin revolution. William Keskinen och hans tre vuxna barn flyttade till Florida. Fram till sin död var han övertygad om att ”om finländarn­a stannat längre på Kuba hade de aldrig åkt därifrån eftersom världskrig­en gjorde Kuba rikt”.

 ??  ??
 ?? FOTO: VERONICA RöNNLUND ?? NYBYGGE. Den lilla metodistky­rkan i Omaja har ersatt en gammal träkyrka från seklets början.
FOTO: VERONICA RöNNLUND NYBYGGE. Den lilla metodistky­rkan i Omaja har ersatt en gammal träkyrka från seklets början.
 ??  ??
 ??  ?? nybyggarhu­s. Så här enkelt levde de finländska nybyggarna på Kuba. Efter ett tag blev tillvaron svårare än många tänkt sig.
FOTO: LARS ALDMAN
nybyggarhu­s. Så här enkelt levde de finländska nybyggarna på Kuba. Efter ett tag blev tillvaron svårare än många tänkt sig. FOTO: LARS ALDMAN
 ??  ?? barnen i omaja
1920. Nederst från vänster Larry (Lauri) Keskinen, 7, Harry Keskinen, 8 och Viola Keskinen, 5 år. Övriga barn på bilden är amerikansk­a metodister. Med tillstånd från Tuevo Peltoniemi.
barnen i omaja 1920. Nederst från vänster Larry (Lauri) Keskinen, 7, Harry Keskinen, 8 och Viola Keskinen, 5 år. Övriga barn på bilden är amerikansk­a metodister. Med tillstånd från Tuevo Peltoniemi.
 ?? LARS ALDMAN
FOTO: ?? SöMNIG ORT. Avståndet till järnvägen var en gång en av Ponnistus många problem. Nu är det annorlunda, även om tågtider på Kuba fortfarand­e anses vara mycket opålitliga.
LARS ALDMAN FOTO: SöMNIG ORT. Avståndet till järnvägen var en gång en av Ponnistus många problem. Nu är det annorlunda, även om tågtider på Kuba fortfarand­e anses vara mycket opålitliga.
 ?? FOTO: LARS ALDMAN ?? FINSKT HANTVERK. I köket hos familjen Orz finns bland annat ett rustikt matbord med små lådor undertill.
FOTO: LARS ALDMAN FINSKT HANTVERK. I köket hos familjen Orz finns bland annat ett rustikt matbord med små lådor undertill.
 ??  ?? BEVIS. William Keskinens handskrivn­a äganderätt­sbevis på fem hektar land i Omaja till priset av 25 dollar. Dokumentet är underteckn­at av Oscar Norring. Med tillstånd från Teuvo Peltoniemi.
BEVIS. William Keskinens handskrivn­a äganderätt­sbevis på fem hektar land i Omaja till priset av 25 dollar. Dokumentet är underteckn­at av Oscar Norring. Med tillstånd från Teuvo Peltoniemi.
 ??  ?? INVåNARE. William Ortiz Ray och dottern Dayana Ortiz Vazquez bor i missionärs­paret Alfred och Lydia Parker gamla hus.
INVåNARE. William Ortiz Ray och dottern Dayana Ortiz Vazquez bor i missionärs­paret Alfred och Lydia Parker gamla hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland