Hufvudstadsbladet

Är kärleken den starkaste drogen?

- PIA INGSTRöM pia.ingstrom@ksfmedia.fi

■■Vilken■angenäm■överraskni­ng.■ Tvåans■nya■kriminal■och■relationsd­rama■Koukussa är■åtminstone■inlednings­vis■riktigt■…■ja,■ ska■jag■nu■riktigt■smeta■på:■bra?■ Efter■några■smärtsamma■försök■ att■leva■in■mig■i■det■finska■tvdramats■värld■känns■det■här■kompetent■och■rentav■spännande.■Det■är■ delvis■samma■team■som■bakom■ serien■Mustat lesket■– regissören■ Marja Pyykkö och■manusförfa­ttaren■Laura Suhonen■–■som■står■ för■Koukussa,■tillsamman­s■med■ en■handfull■kompetenta■skådespela­re.■Replikerin­gen■är■vettig,■ upplägget■spännande,■karaktärer­na■trovärdiga■åtminstone■inlednings­vis.

Tommi Eronen■spelar■polisen■ Oskari■Autio■som■lever■ett■stillsamt■ensamföräl­derliv■med■sin■ sextonårig­a■ son■ och■ en■ trevlig■ särbo.■Matleena Kuusniemi spelar■ hans■ungdomskär­lek■och■sonens■ mor■Krista,■som■dyker■upp■efter■ sexton■år■i■utlandet,■dit■hon■flytt■ för■att■komma■undan■sina■knarkdomar.■Nu■har■brotten■preskriber­ats■och■hon■vill■börja■ett■nytt■liv.■ Den■gamla■kompis■som■hon■får■bo■ hos■är■en■mosigt■pårökt■och■välmenande■smålangare■i■klorna■på■ större■aktörer,■och■hon■väljer■att■ närma■sig■sitt■ex■med■ett■erbjudande■om■informatio­n■som■kan■ vara■nyttig■för■honom.■Det■handlar■om■kokain,■och■om■aktörer■på■ droghandel­ns■mellanninv­å.

De■tre■första■avsnitten■pekar■ trots■alla■dramaturgi­ska■förtjänste­r■mot■att■det■blir■bara■den■lät taste■lightversi­onen■av■hur■den■ här■konstellat­ionen■kunde■te■sig■ i■verklighet­en,■så■det■återstår■att■ se■hur■djupt■upphovskvi­nnorna■ vågar■ gå.■ Av■ förhandsma­terialet■att■döma■ligger■tonvikten■oroande■mycket■på■det■romantiska,■ den■gamla■passionen■mellan■Krista■och■Oskari.

Bilden■av■verklighet­en,■också■ kokainhand­elns,■kan■man■kanske■kompletter­a■med■att■läsa■Jussi Peräläs■doktorsavh­andling■från■ 2011,■”Miksi lehmät pitää tappaa?”: Etnografin­en tutkimus 2000-luvun alun huumemarkk­inoista Helsingiss­ä,■trots■att■den■handlar■om■handel■med■amfetamin,■cannabis■och■ Subutex,■och■därmed■en■initialt■lite■annan■klientelpr­ofil■än■kokainets.■

Eller■så■kan■man■följa■med■levande■livets■rättegång■och■alla■ dess■sjaskiga■turer■mellan■tidigare■ chefen■för■Helsingfor­s■narkotikar­otel■Jari Aarnio,■den■så■kallade■ ”Malmkvinna­n”■och■”Bölemannen”,■och■deras■relationer■som■ inte■med■bästa■vilja■kan■beskrivas■som■romantiska. Yle TV2 21.00, repris fredag 00.00 och tisdag 01.00

 ?? FOTO: YLE ?? ROMANTISKT KNARKDRAMA. Tommi Eronen och Matleena Kuusniemi ses i rollerna i den nya finska serien
som inleds lovande.
FOTO: YLE ROMANTISKT KNARKDRAMA. Tommi Eronen och Matleena Kuusniemi ses i rollerna i den nya finska serien som inleds lovande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland