Di­ri­gen­ten Ulf Sö­der­blom är död

Hufvudstadsbladet - - Kultur - WIL­HELM KVIST wil­[email protected]­me­dia.fi Käl­la: Fa­bi­an Dahl­ströms ar­ti­kel i Bi­o­gra­fiskt lex­i­kon för Fin­land.

Professorn och he­ders­dok­torn, di­ri­gen­ten Ulf Sö­der­blom är död. Han som­na­de in i still­het nat­ten till i går.

Ulf Sö­der­blom kom att gö­ra en be­ty­dan­de in­sats för ut­veck­lan­det av den in­hems­ka oper­a­kons­ten bland an­nat som lång­va­rig che­f­di­ri­gent vid Na­tio­na­lo­pe­ran. Han föd­des den 5 feb­ru­a­ri 1930 och ha­de i dag fyllt 86 år.

Sö­der­bloms kar­riär bör­ja­de in­te den sed­van­li­ga vägen via Si­be­li­us-Aka­de­min, ut­an ge­nom pri­vat­lek­tio­ner för pi­ano­pe­da­go­gen Hel­ga Hed­löf i Åbo och med stu­di­er i mu­sik­te­o­ri för professorn vid Åbo Aka­de­mi, John Rosas. Han tog dess­utom star­ka in­tryck av svens­ke kör­di­ri­gen­ten Eric Eric­son.

Sö­der­blom fort­sat­te si­na stu­di­er som ka­pell­mäs­ta­re­lev till Hans Swa­row­sky vid mu­sika­ka­de­min i Wi­en, där oper­a­kons­ten stod i cent­rum. Ef­ter hem­koms­ten di­ri­ge­ra­de han vå­ren 1957 en pro­duk­tion av Mo­zarts Troll­flöj­ten i Åbo med Åbo stads­or­kes­ter och ama­tör­sång­a­re. Fö­re­ställ­ning­en kom att bli hans språng­brä­da för en an­ställ­ning vid Na­tio­na­lo­pe­ran, där han skul­le ut­fö­ra sitt livs­verk.

Han bör­ja­de som kör­di­ri­gent un­der Leo Fun­teks pe­ri­od, men steg snart i grad och kom att ver­ka som che­f­di­ri­gent från 1973 till 1993, läng­re än nå­gon an­nan. Un­der si­na to­talt 44 år vid Na­tio­na­lo­pe­ran di­ri­ge­ra­de Sö­der­blom to­talt när­ma­re tvåtu­sen ope­ra- och ba­lett­fö­re­ställ­ning­ar och ver­ka­de ock­så i en kor­ta­re pe­ri­od som ope­ra­chef.

Sö­der­blom ha­de ock­så en ak­tiv roll när Ope­ra­fest­spe­len i Nyslott återupp­stod 1967. I ju­li 1975 di­ri­ge­ra­de Sö­der­blom urupp­fö­ran­det av Au­lis Sal­li­nens Ryt­ta­ren i Nyslott och i sep­tem­ber sam­ma år var det dags för Kok­ko­nens De sista fres­tel­ser­na. Ulf Sö­der­blom kom så­le­des att ha en be­ty­dan­de an­del i det som se­na­re blev känt som ope­ra­boo­men.

– Det var en fan­tas­tiskt tid, även om man när det be­gav sig in­te kun­de för­stå vad som var i gör­ning­en, er­in­ra­de sig Sö­der­blom se­na­re.

Sö­der­blom di­ri­ge­ra­de ock­så pre­miä­ren av Aar­re Me­ri­kan­tos Ju­ha 1967 och den där­på föl­jan­de skiv­in­spel­ning­en. To­talt kom han att spe­la in tolv ope­ror, bland dem Paa­vo He­i­ni­nens Sil­k­ki­rum­pu (Sil­ke­strum­man, 1989), Fred­rik Pa­ci­us Kung Karls jakt (1991), Au­lis Sal­li­nens Kul­ler­vo (1991), Erik Berg­mans Det sjung­an­de trä­det (1992), Se­lim Palm­grens Da­ni­el Hjort (1994), Bern­hard Henrik Cru­sells Den lil­la sla­vin­nan (1997) och Mik­ko He­i­ni­ös Rid­da­ren och dra­ken (2001).

Han var ock­så che­f­di­ri­gent för Lah­tis stads­or­kes­ter 1985–1988 – en pe­ri­od som en­ligt vis­sa ut­gjor­de start­skot­tet för or­kes­terns fram­gångs­ri­ka ut­veck­ling – och ver­ka­de som lång­va­rig för­bunds­di­ri­gent för Fin­lands svens­ka sång­och mu­sik­för­bund från 1967 till 1992 och tog där även ini­ti­a­ti­vet till fram­fö­ran­den av stör­re verk vid för­bun­dets sång­fes­ter.

Sö­der­blom kom un­der kar­riä­ren dess­utom att ver­ka i led­ning­en av Svens­ka ora­to­ri­e­för­e­ning­en i Helsing­fors, som år­li­gen ut­för­de stör­re vo­ka­la verk till­sam­mans med Helsing­fors stads­or­kes­ter; en möj­lig höjd­punkt un­der den här pe­ri­o­den var en­ligt Fa­bi­an Dahl­ström fram­fö­ran­det av Hil­ding Ro­sen­bergs Jo­han­nes up­pen­ba­rel­se 1967. Åren 1974–1986 led­de Sö­der­blom den blan­da­de kö­ren vid Helsing­fors uni­ver­si­tets stu­dent­kår, Aka­te­e­mi­nen lau­lu, som 1981 tog ini­ti­a­ti­vet till kom­po­ne­ran­det och upp­fö­ran­det av Joo­nas Kok­ko­nens Requ­i­em.

Ulf Sö­der­blom gif­te sig 1957 med Ka­rin He­le­na Ehrn­rooth och fick fem barn, av vil­ka spe­ci­ellt de bå­da sö­ner­na kom att gå i sin fars fot­spår: Erik som re­gis­sör in­om ope­ra och te­a­ter och Jan som vi­o­li­nist och di­ri­gent.

Sin sista kväll, en fö­re­ställ­ning av De sista fres­tel­ser­na, di­ri­ge­ra­de Ulf Sö­der­blom på Na­tio­na­lo­pe­ran den 27 mars 2001.

NALBALETT/KA­RI HAKLI FOTO: FIN­LANDS NA­TIO­NA­LO­PE­RA/FIN­LANDS NA­TIO-

HöLL FA­NAN HöGT. Ulf Sö­der­blom gjor­de sig känd som en för­käm­pe för oper­a­kons­ten i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.