Skogs­pa­trul­ler i Kam­bod­ja ris­ke­rar li­vet

Värl­dens sko­gar sköv­las i näs­tan oav­bru­ten takt och kli­mat­ho­tet blir allt stör­re. I Kam­bod­ja har en grupp skogs­in­vå­na­re ta­git upp kam­pen mot skogs­hug­gar­na och bör­jat an­vän­da si­na mo­bil­te­le­fo­ner för att sät­ta stopp för tim­mer­rof­fe­ri­et.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FOTO AX­EL KRONHOLM

KAM­BOD­JA Ch­heng Phan hy­schar och in­stru­e­rar med en hand­rö­rel­se ak­ti­vis­ter­na bakom ho­nom att de­la på sig i två grup­per. De har sprung­it rakt in i den tä­ta skogs­ve­ge­ta­tio­nen, i rikt­ning mot lju­det av en mo­tor­såg som nu plöts­ligt tyst­nat. En trak­tor med släp står gömd un­der någ­ra gre­nar.

Stan­na! ro­par Ch­heng Phan och sät­ter fart igen. Skogs­hug­gar­na gör tvärtom och flyr. De hin­ner un­dan, men läm­nar ut­rust­ning­en ef­ter sig.

I det över­giv­na läg­ret åter­finns två mo­tor­så­gar, tre dun­kar vat­ten, an­sjo­vis­kon­ser­ver, en halv lim­pa ci­ga­ret­ter, klä­der, sov­säc­kar, ol­ja och ben­sin. Run­tom­kring lig­ger fem sto­ra träd fäll­da och upp­så­ga­de i vän­tan på att trans­por­te­ras bort. I ett träd in­till läg­ret sit­ter en mo­tor­såg fast halv­vägs ge­nom stam­men. Det var det sista trä­det de tänkt fäl­la fö­re mid­dag; i läg­ret står en gry­ta med kyck­ling och ko­kar över en eld.

Ak­ti­vis­ter­na från Prey Lang Com­mu­ni­ty Network jub­lar och går ige­nom läg­ret. De häl­ler ut vatt­net ur dun­kar­na, spar­kar om­kull kyck­ling­gry­tan och be­slag­tar mo­tor­så­gar­na.

Det här är var­dag i de­ras ar­be­te med att be­skyd­da Prey Lang, en skog som sträc­ker sig över drygt 3 500 kvadrat­kilo­me­ter. Det är den störs­ta kvar­va­ran­de sko­gen på den in­do­ki­ne­sis­ka halvön och en av de störs­ta i Syd­osta­si­en, med över tju­go utrot­nings­ho­ta­de djurar­ter och om­kring 200 000 män­ni­skor, de fles­ta från den et­nis­ka mi­no­ri­tets­grup­pen Kuy, som le­ver av jor­den som bön­der el­ler sam­la­re.

Många med­brotts­ling­ar

Prey Lang, lik­som and­ra sko­gar i Kam­bod­ja, för­svin­ner snabbt på grund av ef­ter­frå­gan på lyx­tim­mer.

Kam­pan­j­or­ga­ni­sa­tio­nen Fo­rest Trends upp­skat­tar att 2 000 kvadrat­kilo­me­ter skog för­svin­ner var­je år i Kam­bod­ja. En­ligt Glo­bal Wit­ness som grans­kat den il­le­ga­la tim­mer­in­du­strin i lan­det om­sät­ter han­deln var­je år mång­mil­jon­be­lopp och är be­ro­en­de av med­brotts­ling­ar in­om mi­li­tä­ren, po­li­sen, tul­len och till och med re­ge­ring­en.

Ut­an myn­dig­he­ter att räk­na med har Prey Lang Com­mu­ni­ty Network på eget be­våg pat­rul­le­rat sko­gen i snart 15 år. Det är först på se­na­re tid som de­ras ar­be­te över hu­vud ta­get upp­märk­sam­mats. I fjol be­lö­na­des de med FN:s Ekva­tor­pris för håll­bar ut­veck­ling på kli­mat­mö­tet i Pa­ris.

De har ock­så fått hjälp av den dans­ka bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­mis­sion och Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet som stöt­tar ak­ti­vis­ter­na med re­sur­ser och tek­niskt kun­nan­de.

En av de­ras främs­ta in­sat­ser har va­rit att ut­veck­la en te­le­fonap­pli­ka­tion för att do­ku­men­te­ra sköv­ling­en.

Så fort skogs­hug­gar­nas lä­ger upp­täckts drar de yng­re med­lem­mar­na fram si­na mo­bil­te­le­fo­ner. Med ap­pen fo­to­gra­fe­rar de ner­så­ga­de trä­den, ta­lar in in­for­ma­tion om vad som hänt och spa­rar al­la da­ta ihop med tid och geo­gra­fisk plats.

– När vi sen kom­mer ut ur sko­gen och får täck­ning på mo­bil­nä­tet så lad­das allt upp till da­ta­ba­sen, för­kla­rar Sit­hu­an Chin, pro­gram­ko­or­di­na­tor för Dan­mis­sion i Kam­bod­ja.

Ef­ter ett år med ap­pen har om­kring 10 000 fall av skogs­brott do­ku­men­te­rats.

Käm­par för sin kul­tur

För ak­ti­vis­ter­na själ­va, som kom­mer från sam­häl­len i och run­tom sko­gen, hand­lar det främst om att be­va­ra sin kul­tur och möj­lig­het till för­sörj­ning. En del är sam­la­re och liv­när sig på att sam­la kå­da från trä­den; and­ra fis­kar och bru­kar jor­den och oro­ar sig för vad som hän­der med vat­ten­dra­gen och od­lings­mar­ker­na när trä­den för­svin­ner och in­te kan su­ga upp regn­vatt­net. Men sko­gens be­ty­del­se sträc­ker sig läng­re än så.

En­ligt FN:s kli­mat- och skogs­pro­gram UN-REDD or­sa­kar skogs­sköv­ling­en i ut­veck­lings­län­der näs­tan 20 pro­cent av de växt­hus­gas­ut­släpp som män­ni­skan är an­sva­rig för. Att be­skyd­da sko­gar som Prey Lang kan bi­dra till en minsk­ning av ut­släp­pen, sä­ger Ida Thei­la­de, fors­ka­re på in­sti­tu­tio­nen för mat- och re­sur­se­ko­no­mi vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet.

– Tro­pik­sko­gar­na i Ama­zo­nas, Kon­go och Syd­osta­si­en för­hind­rar år­li­gen att näs­tan fem mil­jar­der ton kol­di­ox­id släpps ut i at­mo­sfä­ren. För­svin­ner sko­gar­na ac­ce­le­re­ras kli­mat­för­änd­ring­ar­na, sä­ger hon.

Obruk­ba­ra så­gar

Ch­heng Phan bär en av de kon­fis­ke­ra­de mo­tor­så­gar­na till­ba­ka till läg­ret. Den är tung och svett­drop­par­na rin­ner ner för hans le­en­de an­sik­te. Väl fram­me häl­ler han sand i mo­torn och tes­tar att dra i gång så­gen. Den fun­ge­rar in­te läng­re.

– Så kan vi va­ra säk­ra på att de in­te an­vänds igen, för­kla­rar han.

Ak­ti­vis­ter­na har ing­en lag­lig rätt att be­slag­ta mo­tor­så­gar­na. De kom­mer att läm­na in dem till den lo­ka­la skogs­för­valt­ning­en, men ef­tersom det ti­di­ga­re hänt att in­läm­na­de så­gar dy­ker upp hos skogs­hug­gar­na på nytt vill Ch­heng Phan för­säk­ra sig ge­nom att först gö­ra dem obruk­ba­ra.

Det är för stås en r en punktin­sats. Hur of­ta de än pat­rul­le­rar sko­gen kom­mer skogs­hug­gar­na att va­ra fle­ra och de som för­lo­rar si­na så­gar kom­mer till­ba­ka med nya. Men med sin ak­ti­vism har skogs­in­vå­nar­na lyc­kats sät­ta frå­gan på den po­li­tis­ka dag­ord­ning­en i Kam­bod­ja.

På FN:s kli­mat­kon­fe­rens i Pa­ris lo­va­de Kam­bod­ja att öka lan­dets skogs­täc­ke till 60 pro­cent fram till år 2030. En­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Open De­ve­lop­ment Cam­bo­dia är den nu­va­ran­de ni­vån strax un­der 50 pro­cent. Pre­miär­mi­nis­ter Hun Sen, som själv har kopp­ling­ar till tim­mer­mag­na­ter, bil­da­de i ja­nu­a­ri en kom­mit­té, Co­a­li­tion Com­mit­tee for Fo­rest Cri­me Pre­ven­tion, för att ta sig an pro­ble­met. Det är för­stås lät­ta­re sagt än gjort, sär­skilt i ett av värl­dens mest kor­rup­ta län­der.

Chea Sok­he­oun, en av ak­ti­vis­ter­na i PLCN, sät­ter in­te myc­ket hopp till re­ge­ring­ens am­bi­tio­ner.

– Hur ska de lyc­kas? Vi har in­te sett någ­ra för­bätt­ring­ar i skyd­det av sko­gen un­der de se­nas­te 15 åren.

Tvärtom upp­le­ver han att skogs­hug­gar­na bli­vit fler och hot­ful­la­re. Trots ris­ker­na tän­ker han och ak­ti­vis­ter­na i Prey Lang käm­pa vi­da­re, men de kon­sta­te­rar att pro­ble­met är stör­re än Kam­bod­ja.

– För att be­va­ra den här sko­gen mås­te vi stop­pa den glo­ba­la ef­ter­frå­gan på lyx­tim­mer. Vi be­hö­ver re­gle­ring av mark­na­den och stör­re kon­troll över han­deln, och det kan vi in­te själ­va lö­sa, sä­ger Chea Sok­he­ou.

1

1 AV­BRU­TET JOBB. När skogs­hug­gar­na er­tap­pa­des var de pre­cis på väg att fäl­la ett träd, men fick fly med mo­tor­så­gen kvar i stam­men.

2 HAS­TIG AVFäRD. Skogs­hug­gar­na skul­le pre­cis slå sig ner till mid­dag när ak­ti­vis­ter­na i Prey Lang-nät­ver­ket kom dem på spå­ren. De flyd­de läg­ret med kyck­ling­gry­tan fort­fa­ran­de ko­kan­de. 2

3 SKOGS­VA­PEN. Ch­heng Phan med en av de be­slag­tag­na mo­tor­så­gar­na, på väg till­ba­ka till skogs­läg­ret där ak­ti­vis­ter­na över­nat­tar. 3

4 SKOGS­PA­TRULL. En patrull är på väg in i Prey Lang-sko­gens kär­na. Ak­ti­vis­ter­na i PL­CN har ic­ke-våld som grund­prin­cip, men åt­följs här av en be­väp­nad po­lis som ska ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten. 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.