NEK­RO­LOG

Hufvudstadsbladet - - I dag - TU­VA KORSSTRöM

Git­te Lauströ­er, HBL:s mång­å­ri­ga Tysklands­kor­re­spon­dent, har av­li­dit i sitt hem i Ber­lin ef­ter en läng­re tids sjuk­dom.

Hon föd­des 1943 i Helsing­fors. Hen­nes för­äld­rar var Hil­k­ka och Evan Englund, själv­lärd ljud­tek­ni­ker och en ban­bry­ta­re in­om finsk ljud­film. Git­te, som de­ras yng­re dot­ter helst vil­le bli kal­lad, blev stu­dent från Bu­le­var­dens svens­ka flick­sko­la och vil­le där­ef­ter äg­na sig åt te­a­ter.

– Tysk-tyc­ka­re har jag bli­vit näs­tan mot min vil­ja: för att jag in­te fick bli skå­de­spe­lers­ka trös­ta­de jag mig med att stu­de­ra Thea­ter­wis­sen­schaft vid Kölns uni­ver­si­tet, be­rät­ta­de hon i en in­ter­vju i HBL 1981.

Det blev sex år i Köln och ett kort äk­ten­skap med den sy­ris­ke ra­di­o­jour­na­lis­ten Noël Ad­jou­ri, i vil­ket so­nen Nicho­las föd­des. Ef­ter skils­mäs­san flyt­ta­de Git­te till­ba­ka till Helsing­fors med so­nen, av­la­de en kan­di­da­tex­a­men i de hu­ma­nis­tis­ka ve­ten­ska­per­na och ar­be­ta­de som över­sät­ta­re och fri­lans­kor­re­spon­dent för tysk ra­dio. I bör­jan av 70-ta­let ingick i Hufvud­stads­bla­det ock­så re­cen­sio­ner av tysk lit­te­ra­tur, sig­ne­ra­de Git­te Ad­jou­ri.

Vid mit­ten av 70-ta­let åter­vän­de Git­te till Tyskland, nu till Väst­ber­lin, gif­te sig med och skilj­de sig från tvre­dak­tö­ren Al­fons Lauströ­er, med vil­ken hon fick dot­tern Ni­na.

Git­te Lauströ­er blev HBL:s kul­tur­med­ar­be­ta­re i Ber­lin och för­såg tid­ning­en med hund­ra­tals re­cen­sio­ner, ar­tik­lar och re­por­tage un­der pe­ri­o­den 1975–2012. Un­der årens lopp fri­lan­sa­de hon ock­så för finsk­språ­ki­ga och riks­svens­ka me­di­er.

Tack va­re Git­te Lauströ­er ha­de HBL un­der mer än tre de­cen­ni­er en re­pre­sen­ta­tiv täck­ning av det tys­ka kul­tur­li­vet. Hon be­va­ka­de te­a­te­roch filmfes­ti­va­ler, bok­mäs­sor och konstut­ställ­ning­ar. Nyut­gi­ven lit­te­ra­tur re­cen­se­ra­des ge­nast och i sitt so­ci­a­la sam­man­hang. Ge­nom kul­tu­ren åter­speg­la­des det tys­ka sam­häl­let un­der det ra­di­ka­la 70-ta­let, 80-ta­let med mu­rens fall och 90-ta­let, då Sta­si­ar­ki­ven öpp­na­des och san­ning­en av­slö­ja­des om vis­sa av det tys­ka kul­tur­li­vets iko­ner.

I re­por­ta­ge­bo­ken Ber­lin, öp­pen stad (1983) ger Git­te Lauströ­er en liv­full bild av sitt Väst­ber­lin, en pul­se­ran­de och ka­o­tisk plats i kon­trast till Öst­ber­lins kom­mu­nis­tis­ka pu­ri­ta­nism och det öv­ri­ga Väst­tysklands väl­ord­na­de dug­lig­het. Hon be­sö­ker kvin­nokafé­er, ho­mo­ba­rer, bor­del­ler, tur­kis­ka ghet­ton och rät­te­gång­ar mot ny­na­zis­ter. Ber­lin, öp­pen stad är ett tids­do­ku­ment, sam­ti­digt som boken pe­kar fram­åt mot många nu ak­tu­el­la frå­ge­ställ­ning­ar.

Som Git­tes fa­mil­je­vän och hen-

nes upp­drags­gi­va­re på Hufvud­stads­bla­det lär­de jag kän­na hen­ne som en kom­mu­ni­ka­tiv och ge­ne­rös per­son. Hen­nes hem på Lüt­zenstras­se stod öp­pet för vän­ner och kol­le­ger. Hen­nes spo­ra­dis­ka be­sök på re­dak­tio­nen i Helsing­fors var all­tid nå­got av en hän­del­se. Git­te svep­te in, flic­k­ak­tigt ele­gant, lad­dad med ny­he­ter från det färg­star­ka och bo­he­mis­ka Ber­lin.

Un­der sitt sis­ta lev­nads­år drab­ba­des Git­te Lauströ­er av en stor sorg. I maj 2015 dog hen­nes son Nicho­las Ad­jou­ri av can­cer. Han ef­ter­läm­na­de än­ka och tre barn, som nu sör­jer Git­te till­sam­mans med hen­nes dot­ter Ni­na och den­nas fa­milj i Nor­ge. I Fin­land sak­nas Git­te främst av si­na sys­kon­barn Ka­si­mir och Ko­rin­na Korsström samt av and­ra släk­ting­ar och vän­ner.

Bir­git­te● Englun­dLauströ­er Född:10.6.1943Död:2.4.2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.