NEKROLOG

Hufvudstadsbladet - - I dag - MARIT INGVES Vän och ti­di­ga­re kol­le­ga

Do­ra Kristi­na Wal­len­dorff ● Född 30.4.1946 Död 13.6.2016

Kristi­na Wal­len­dorff el­ler Sti­na som hon kal­la­des i var­da­gen, läm­na­de oss plöts­ligt nat­ten mel­lan den 12 och 13 ju­ni bru­ten av en svår och ag­gres­siv sjuk­dom. Hen­nes fa­milj, vän­ner och ti­di­ga­re kol­le­ger för­lo­ra­de en cen­tral och po­pu­lär per­son i sin krets.

Sti­na var släkt­kär och hen­nes gud­barn var vik­ti­ga för hen­ne. De år­li­ga kus­in­träf­far­na hem­ma hos Sti­na och hen­nes man och livs­kam­rat se­dan ton­å­ren, jour­na­lis­ten Kristo­fer Gyl­ling, var för hen­ne en av som­ma­rens sto­ra höjd­punk­ter. Det var lätt att kän­na sig väl­kom­nad och hem­ma hos dem på Mat­hil­de­berg som ge­nom åren blev en na­tur­lig och kär sam­lings­plats för många. Sti­na var varm, ge­ne­rös och fin­käns­lig. Sam­ti­digt var hon själv myc­ket pri­vat, men lå­na­de gär­na sitt öra för and­ras be­kym­mer och lät dem of­ta gå fö­re si­na eg­na.

För all­män­he­ten var Sti­na un­der många år ett av Yles svens­ka tv-ny­he­ters mest kän­da an­sik­ten. Hon ar­be­ta­de på TV-nytt i över 30 år ef­ter att ha lärt sig det jour­na­lis­tis­ka hant­ver­ket på Fins­ka No­tis­by­rån och ra­di­o­ny­he­ter­na. Hon var med vid många sto­ra ny­hets­hän­del­ser som pre­si­dent Kek­ko­nens död år 1986 och Ku­wait­kri­get åren 1990–1991, som ock­så blev det förs­ta rik­ti­ga tv-kri­get. Det var ock­så hon som lugnt och sak­ligt be­rät­ta­de för oss om Esto­ni­a­ka­ta­stro­fen som kos­ta­de över 800 män­ni­skor li­vet.

Det var spe­ci­ellt då det het­ta­de till som Sti­na vi­sa­de att hon var en ny­hets­män­ni­ska ut i fing­er­spet­sar­na. Hon var klok och kun­nig. Hon viss­te vad hon ta­la­de om och höll ben­hårt i ny­hets­trå­dar­na. Och det all­ra vik­ti­gas­te: Sti­na var nyfiken på värl­den. Hon ha­de en osvik­lig ny­hets­nä­sa sam­ti­digt som hon vär­na­de om det svens­ka språ­ket. Bland jour­na­list­kol­le­ger­na var hon en klip­pa och för många unga jour­na­lis­ter en fö­re­bild men ock­så en men­tor som var be­redd att de­la med sig av sin tid och kun­skap med dem.

Men det är svårt att tän­ka på Sti­na ut­an att ock­så sam­ti­digt tän­ka på Kristo­fer el­ler på Kristo­fer ut­an att sam­ti­digt tän­ka på Sti­na. En av de många min­nes­bil­der­na är de bå­da till­sam­mans vid köks­bor­det på Mat­hil­de­berg. Det var där de satt då du kom in ge­nom dör­ren. Det var där vid bor­det du såg dem ge­nom fönst­ret vin­ka till dig då du gick. De ha­de känt varand­ra i över 50 år. Sor­ge­bu­det om Kristo­fers död kom den 22 maj. Sti­na läm­na­de oss ba­ra tre vec­kor se­na­re.

Sak­na­den är stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.