Castel­luc­ci läg­ger pus­sel med my­to­lo­gis­ka mo­tiv

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ISA­BEL­LA ROTHBERG 029 080 1381, isa­bel­[email protected]­me­dia.fi

TE­A­TER ●●Go Down, Mo­ses Re­gi, sce­no­gra­fi, ko­stym, ljus: Ro­meo Castel­luc­ci. Mu­sik: Scott Gib­bons. Text: Clau­dia Castel­luc­ci, Ro­meo Castel­luc­ci. På sce­nen: Ra­scia Dar­wish, Glo­ria Dor­li­guz­zo, Luca Na­va, Ste­fa­no Questo­rio, Ser­gio Scar­la­tel­la. Fö­re­ställ­ning på Na­tio­nal­te­a­tern un­der Helsing­fors fest­spel 19.8.

■■I■bör­jan■på­min­ner■den■ita­li­ens­ke■ re­gis­sö­ren■Ro­meo Castel­luc­cis■ta­blå­byg­ge■om■ett■pus­sel.■Vad■har■bil­der­na■som■pas­se­rar■re­vy■på■Na­tio­nal­te­a­terns■sto­ra■scen■egent­li­gen■att■gö­ra■ med■varand­ra?■Den■mys­tis­ka■män­ni­sko­ska­ran■för­sjun­ken■i■nå­got■slags■ ri­tu­al,■ha­ren■på■af­fi­schen,■den■märk­li­ga■ma­ski­nen■som■för■ett■öron­be­dö­van­de■ljud■och■den■kvi­dan­de■kvin­nan■som■hål­ler■på■att■för­blö­da,■in­låst■på■en■to­a­lett.

Al­la■sym­bo­ler■öpp­nar■sig■in­te■un­der■den■as­so­ci­a­ti­va■re­san,■men■från■ och■ med■ to­a­sce­nen■ som■ följs■ av■ späd­barns­ljud■som■här­rör■från■en■ sop­tun­na,■kan■man■skön­ja■ett■slags■ Mo­ses­be­rät­tel­se.■Castel­luc­ci■un­der­sö­ker■li­vets■myste­ri­um■och■dess■ur­sprung■ge­nom■att■föl­ja■bil­der­na■som■ teck­nats■av■vår■histo­ria,■än­da■till­ba­ka■till■Pla­tons■grot­ta.

Ro­meo■Castel­luc­ci■räk­nas■till■den■ eu­ro­pe­is­ka■ te­a­terns■ avant­gar­de,■ men■Go Down, Mo­ses,■det■förs­ta■av■ hans■verk■som■vi­sas■i■Fin­land,■präglas■in­te■di­rekt■av■någ­ra■ban­bry­tan­de■idéer.■Tvärtom■känns■det■fi­lo­so­fis­ka■stof­fet■of­ta■pre­ten­tiöst■och■den■ me­di­ta­ti­va■stäm­ning­en■till■slut■när­mast■upp­styl­tad.■Det■här■trots■att■ Castel­luc­ci■bok­stav­li­gen■läg­ger■till■ en■iro­nisk■smi­ley■fa­ce■som■ran­dan­märk­ning.

Ut­tryc­ket■ är■ för­stås■ starkt■ och■ up­pen­bart■ käns­lopoc­kan­de:■ olju- det,■snyft­ning­ar­na,■blo­det■som■spri­der■sig■över■kvin­nans■kjol,■ben■och■ golv­kak­let.■

I■ pro­gram­bla­det■ skri­ver■ Ele­ni Pa­palex­iou■att■Castel­luc­ci■när­mar■ sig■Mo­ses­be­rät­tel­sen■med■”fe­mi­ni­na■ögon”.■Jag■skul­le■vil­ja■häv­da■att■ den■man­li­ga■blic­ken■ge­nom■vil­ken■ sce­ner­na■fil­tre­ras■är■rätt■up­pen­bar.■ Åter­i­gen■re­pro­du­ce­ras■bil­den■–■om■ än■av­sikt­ligt■–■av■kvin­nan■som■en■pri­märt■bi­o­lo­gisk■va­rel­se,■fö­dan­de,■nä­ran­de,■mys­tisk,■in­tui­tiv■och■na­tur­nä­ra.

Be­håll­ning­en■är■hant­ver­ket■i■bild­byg­get,■även■om■ut­tryc­ket■ibland■ fak­tiskt■känns■för■sli­pat■och■oper­son­ligt.■Men■visst■är■det■fa­sci­ne­ran­de■att■ föl­ja■med■hur■Castel­luc­cis■ta­bleaux■ vi­vants■går■från■sta­tis­ka■till■le­van­de■ ge­nom■skå­de­spe­lar­nas■små­små■rö­rel­ser■el­ler■hur■en■skå­de­spe­la­res■an­sik­te■för■ett■kort■ögon­blick■för­vand­las■till■ett■por­trätt■ge­nom■en■var­sam■ kom­po­si­tion■av■ljus■och■skug­ga.

FO­TO: GUIDO MENCARI

GROTTBJÖRNENS FOLK. Ita­li­ens­ke Ro­meo Castel­luc­ci fors­kar i män­ni­skans ur­sprung i Go Down, Mo­ses på Helsing­fors fest­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.