Nu plas­kas det för fullt på Ska­tud­den

I går var det änt­li­gen dags för den of­fi­ci­el­la in­vig­ning­en av Al­las Sea Pool på Ska­tud­den i Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - niclas.lon­[email protected]­me­dia.fi 029 080 1356, NICLAS LöNNQVIST

Bad­in­rätt­ning­en Al­las Sea Pool har re­dan fun­nits vid Ska­tudds­ka­jen i två år, men ut­an bas­säng­er. Bas­säng­er­na blev fär­di­ga i ju­ni år och nu var det dags för öpp­ning­en. Det gick in­te att ta mis­te på en­tu­si­as­men hos den dy­na­mis­ka du­on för Al­las Sea Pool, Sop­hia Ehrn­rooth och Ra­oul Grüns­te­in.

– Det här är en plats som er­bju­der stads­bor­na nya möj­lig­he­ter att um­gås i det of­fent­li­ga rum­met. Vi hop­pas att så många som möj­ligt hit­tar hit, sä­ger Ehrn­rooth.

Al­las Sea Pool hål­ler öp­pet ock­så vin­ter­tid. Främst är man spänd på hur stor at­trak­tions­kraf­ten är un­der den kal­la års­ti­den. Grüns­te­in tror att stäl­let be­söks av 300 000 be­sö­ka­re år­li­gen.

– In­ve­ste­ring­en har va­rit stor. Vi har in­ve­ste­rat för 8,5 mil­jo­ner eu­ro och den to­ta­la sum­man blir 10 mil­jo­ner eu­ro. Det är en gans­ka tuff in­ve­ste­ring med tan­ke på att vårt hy­res­kon­trakt med sta­den är på ba­ra nio år.

Det är myc­ket som hän­der vid Helsing­fors strän­der. Grüns­te­in och Ehrn­rooth tror att sta­dens in­vå­na­re bli­vit ak­ti­va­re och vill få ut mer av sta­den.

– Strän­der­na har va­rit tom­ma länge. Man har va­rit ak­tiv för att få an­vän­da ut­rym­met. Jag mås­te ock­så sä­ga att Helsing­fors iden­ti­tet som en stad vid ha­vet har bli­vit star­ka­re.

– Stads­bor­na vill själ­va for­ma stads­bil­den. Det har vi upp­levt med det här pro­jek­tet där vi fått in en miljon eu­ro ge­nom gräs­rots­fi­nan­sie­ring, sä­ger Ehrn­rooth.

Grüns­te­in tror att det finns rum för nya pro­jekt vid Helsing­fors strand­lin­je.

– Vi är ba­ra gla­da för al­la nya ini­ti­a­tiv, sä­ger Grüns­te­in.

Det här är en plats som er­bju­der stads­bor­na nya möj­lig­he­ter att um­gås i det of­fent­li­ga rum­met.

Sop­hia Ehrn­root

FO­TO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

GLA­DA Fö­RE­TA­GA­RE. Vd:n för Al­las Sea Pool, Ra­oul Grüns­te­in, och ord­fö­ran­de för Töölö Ur­ban Sop­hia Ehrn­rooth slog änt­li­gen upp dör­rar­na för Al­las Sea Pool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.